+357 22 873300
  SIGNUP
  LOGIN

Εκ μέρους πελάτη μας, της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ/CYGAS), επιθυμούμε να προσλάβουμε έμπειρο άτομο με δυναμική προσωπικότητα, για τη θέση του Νομικού Λειτουργού Α, με βάση τη Λευκωσία.

Η ΘΕΣΗ

Ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/ια θα είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισμό των νομικών θεμάτων του Οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές υπευθυνότητες του ατόμου που θα προσληφθεί θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 1. Εκτέλεση νομικών καθηκόντων σχετικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων που αφορούν στον Οργανισμό
 2. Παρακολούθηση της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Νομολογίας και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στον Οργανισμό και ιδιαίτερα στην Αγορά Φυσικού Αερίου
 3. Χειρισμός και παρακολούθηση όλων των πιθανών νομικών υποθέσεων (π.χ. αγωγών, προσφυγών) που έχουν σχέση με τον Οργανισμό
 4. Παροχή γνωμοδοτήσεωνστονΟργανισμό
 5. Διασφάλιση της τήρησης των εσωτερικών διαδικασιών, κανονισμών και πρότυπων λειτουργιών του Οργανισμού
 6. Συνεργασία με τους εξωτερικούς νομικούς και άλλους συμβούλους του Οργανισμού
 7. Συνεργασία με διάφορους κρατικούς ή άλλους φορείς που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού
 8. Εκπροσώπηση του Οργανισμού σε διάφορους φορείς με σκοπό τη διεκπεραίωση των διάφορων εργασιών που άπτονται σε νομικά θέματα
 9. Σύνταξη και ετοιμασία νομικών εγγράφων (π.χ. συμβολαίων, συμφωνιών κλπ.)
 10. Συντονισμός με τους Προϊσταμένους και τη Διεύθυνση του Οργανισμού για την ετοιμασία Εκθέσεων Προόδου και Γενικού Προγραμματισμού
 11. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων όπως αυτά είναι πιθανόν να προκύψουν ή να ανατεθούν

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακός τίτλος στη Νομική (LLBή ισότιμο)
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Νομική (LLM), κατά προτίμηση στους τομείς Ενέργειας
  Μεταπτυχιακός τίτλος στη Νομική (LLM) σε θέματα Φυσικού Αερίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 3. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο σύμφωνα με τον Περί Δικηγόρων Νόμο
 4. Πενταετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος
 5. Πενταετής εμπειρία σε νομικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς Ενέργειας
 6. Εξαίρετες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 7. Επαγγελματική κρίση καθώς και προσήλωση στο αποτέλεσμα
 8. Αναλυτική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια
 9. Προγραμματισμός και ικανότητα για αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών εργασιών
 10. Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής Νομοθεσίας και του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου
 11. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο
 12. Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικών συστημάτων (MS Office)

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

 1. Θέση Πρώτου Διορισμού και Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α11
 2. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Οι αιτητές πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές
 3. Kατά τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης θα πρέπει οι αιτητές να υποβάλουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
 4. Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα με αναφορά στην Επαγγελματική Εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης συνοπτικής περιγραφής καθηκόντων) και στα Ακαδημαϊκά Προσόντα, σε ηλεκτρονική μορφή
 5. Αντίγραφο του Πανεπιστημιακού τίτλου (Bachelor’s), σε ηλεκτρονική μορφή
 6. Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού τίτλου (Master’s), σε ηλεκτρονική μορφή
 7. Αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Δικηγόρου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ηλεκτρονική μορφή
 8. Αντίγραφο Ταυτότητας, σεηλεκτρονικήμορφή

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.cydeloittecareers.comεπιλέγοντας τη θέση «ΔΕΦΑ/CYGAS: Noμικός Λειτουργός Α» στην ενότητα «VacanciesatDeloitteclients», το αργότερο μέχρι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.