SIGNUP
  LOGIN
 
 
 
                                                                  
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο (Κεφ. 2), ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, άσκησης.

 

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ως Δικαιούχος του πιο πάνω έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NotinEducation, EmploymentorTraining- NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης, βάσει του άρθρου 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2), άσκησης».

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την πραγματοποίηση της εν λόγω άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο.

Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου και ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους είναι μέχρι 29 ετών και βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της άσκησης θα είναι κατά περίπτωση αυτή που κατ’ ελάχιστον προβλέπεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως επίσης και η περίοδος υλοποίησής της. Σχετικό είναι το άρθρο 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2).

Στους Ασκούμενους Δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο έργο θα  καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), (από τα οποία θα αποκόπτονται οι εισφορές για το Γεσυ), το οποίο θα καταβάλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο , ο οποίος και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης όπως ορίζεται πιο πάνω. Νοείται ότι, ο Ασκούμενος Δικηγόρος είναι δυνατόν να συμπληρώσει την άσκησή του ως επιτρέπεται βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου. Σημειώνεται δε ότι, το γραφείο στο οποίο ασκείται ο Ασκούμενος Δικηγόρος, δεν είναι υποχρεωμένο να του καταβάλλει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο έργο πρέπει να υποβάλουν από κοινού με το Δικηγορικό Γραφείο/Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αίτηση (Έντυπο Ι) στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση, εντός 30 ημερών από την έναρξη της άσκησής τους.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι πλήρως αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο έργο και οι αιτητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Έντυπο ΙΙ.

Το έργο είχε διάρκεια εφαρμογής από 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του πέραν του 2021, με εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων των οποίων η πρακτική εξάσκηση θα άρχιζε το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με πρόσφατη Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εγκριθεί η χρονική επέκταση του έργου μέχρι εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του εντός της διάρκειας της υφιστάμενης Προγραμματικής Περιόδου, η οποία έχει διάρκεια μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023. Συνεπώς οι εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων θα επεκτείνονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου αρχικά ανερχόταν  στα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (12.000.000€) και με  τη πρόσφατη έγκριση επέκτασης του ανέρχεται στα δεκαοχτώ εκατομμύρια ευρώ (€18.000.000).

Το έργο δύναται να τερματιστεί ή και να τροποποιηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού δοθεί προειδοποίηση ενός (1) μηνός η οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού συλλόγου  www.cyprusbarassociation.org  και το Τμήμα Επιδότησης Ασκουμένων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στα τηλ. 22711611, 22711613 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΔΗΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΑΙΤΗΣΗ/ΑΛΛΑΓΕΣ/ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ): ΕΔΩ

 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
 

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 
22711613: Αλίκη Αυλωνίτη
 
22873300 ΕΧΤ.7 Ήρα Δημητριού