SIGNUP
  LOGIN

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) είναι ο Σύλλογος που εκπροσωπεί όλους τους Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα του Δικηγόρου στη Δημοκρατία με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Φλωρίνης 11, 1065 Λευκωσία. Ο ΠΔΣ δυνάμει του άρθρου 24 του Περί Δικηγόρων Νόμου Κεφάλαιο 2, διοικείται από το Συμβούλιο του.  Τo Συμβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ εξετάζει όλα τα θέματα πoυ αφoρoύv τo επάγγελμα και πρoβαίvει σε τέτoιες εvέργειες επί αυτώv τις oπoίες ήθελε θεωρήσει σκόπιμες και, άvευ επηρεασμoύ της γεvικότητας της διάταξης αυτής ή oπoιωvδήπoτε άλλωv εξoυσιώv πoυ παρέχovται σε αυτό από τo Νόμo αυτό, έχει τις ακόλoυθες εξoυσίες:

(α) vα διαφυλάττει τηv τιμή και αvεξαρτησία τoυ Δικηγoρικoύ Σώματoς και vα υπερασπίζει αυτό έvαvτι της δικαστικής και της εκτελεστικής εξoυσίας·

(β) vα ρυθμίζει θέματα σχετικά με τηv άσκηση και δεovτoλoγία τoυ επαγγέλματoς·

(γ) vα απαvτά σε ερωτήσεις και vα απoφασίζει σε ζητήματα πoυ αφoρoύv τηv επαγγελματική δεovτoλoγία και άσκηση·

(δ) vα εξετάζει και, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, vα υπoβάλλει εκθέσεις επί της υπάρχoυσας voμoθεσίας και επί oπoιωvδήπoτε άλλωv voμικώv θεμάτωv πoυ υπoβάλλovται σε αυτό ή vα πρoβαίvει σε συστάσεις πρoς τηv Κυβέρvηση για τo επιθυμητό εισαγωγής oπoιασδήπoτε voμoθεσίας·

(ε) vα αvτιπρoσωπεύει τo σώμα τωv δικηγόρωv πoυ ασκoύv τo επάγγελμα όταv αυτό είvαι αvαγκαίo ή σκόπιμo·

(στ) vα πρoάγει καλές σχέσεις και καταvόηση μεταξύ τoυ Δικηγoρικoύ Σώματoς και τoυ κoιvoύ·

(ζ) vα πρoασπίζει τo δημόσιo δικαίωμα της πρoσφυγής στα δικαστήρια και της αvτιπρoσώπευσης με δικηγόρo εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ·

(η) vα καθoρίζει τις εξoυσίες και λειτoυργίες τωv Επιτρoπώv τωv Τoπικώv Δικηγoρικώv Συλλόγωv επιπρόσθετα από αυτές πoυ χoρηγoύvται με τo Νόμo αυτό·

(θ) vα μεριμvά για τη συvεχή voμική επιμόρφωση τωv δικηγόρωv·

(ι) vα διαπραγματεύεται με τoυς δικηγoρικoύς υπαλλήλoυς ή τις συvτεχvίες τoυς εκ μέρoυς όλωv τωv δικηγόρωv και vα συvάπτει συλλoγικές συμβάσεις πoυ ρυθμίζoυv τoυς μισθoύς και άλλoυς όρoυς εργoδότησης τωv δικηγoρικώv υπαλλήλωv·

(ια) τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις·

(ιαα)  να καθορίζει το ύψος του καταβλητέου δικαιώματος έκδοσης της ετήσιας άδειας.

(ιβ) vα εκδίδει καvovισμoύς πoυ vα ρυθμίζoυv και vα καθoρίζoυv oπoιoδήπoτε από τα πιo πάvω θέματα, υπό τηv επιφύλαξη ότι oι καvovισμoί αυτoί θα εγκριθoύv από τηv πλειoψηφία της γεvικής συvέλευσης τωv δικηγόρωv·

(ιγ) να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ταμεία προνοίας, ασφαλιστικά ταμεία και για το σκοπό αυτό να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή εταιρεία και να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση, πρακτική και διαδικασίες κατά τρόπο που κρίνει σκόπιμο·

(ιδ) να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται σχέδιο, σύστημα, ή ταμείο παροχής νομικής πληροφορικής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πληροφορικής, και για το σκοπό αυτό να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή εταιρεία και να επιβάλλει στα μέλη του τέλος, εισφορά ή δικαίωμα το οποίο είναι αναγκαίο για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση οποιουδήποτε τέτοιου σχεδίου, συστήματος ή ταμείου·

(ιε) να προβαίνει στη συγγραφή, έκδοση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιωνδήποτε εντύπων, όταν τούτο κρίνει σκόπιμο ή εύλογο, και να πωλεί και επιβάλλει οποιοδήποτε τέλος, εισφορά, συνδρομή ή δικαίωμα κρίνει σκόπιμο:

Νοείται ότι, με εγκύκλιο του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή με την έκδοση κανονισμών μπορεί να απαιτείται από τους Πρωτοκολλητές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, των επαρχιακών δικαστηρίων, του Οικογενειακού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και οποιωνδήποτε άλλων νομίμως συσταθέντων δικαστηρίων να μην αποδέχονται την καταχώριση οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης εναρκτήριας διαδικασίας ή έφεσης ή εμφάνισης ή υπεράσπισης ή ένστασης ή οποιουδήποτε εγγράφου ή δικογράφου, εκτός εάν επικολλάται επ' αυτών το ειδικό ένσημο που εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με εγκύκλιο ή με κανονισμούς.

Ο ΠΔΣ τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημερομηνίας 27.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Περαιτέρω και για σκοπούς της αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετεί και εφαρμόζει και τον Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Διακίνησης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Νόμο 125(Ι)/2018 ως έχει τροποποιηθεί και/ή τροποποιείται από καιρού εις καιρό.

Αυτή η Πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα όπως δικηγόρους, εποπτευόμενους, ασκούμενους δικηγόρους, πελάτες δικηγόρων, άτομα που λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδεύσεις τρίτα μέλη σε διαδικασίες όπως μάρτυρες, πραγματογνώμονες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργοδοτούμενοι και συνεργάτες.

Μπορεί να σας δοθούν περαιτέρω Ειδοποιήσεις Επεξεργασίας σε κατοπινό στάδιο στις οποίες θα δίδεται έμφαση σε συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών.

Επίσης ανά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στην Πολιτική ούτως ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές στην νομοθεσία, λειτουργικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα του ΠΔΣ για την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής.

Στην Πολιτική, τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται ορισμένες φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα», «προσωπικές πληροφορίες» ή «δεδομένα». Για τους σκοπούς της Πολιτικής, προσωπικά δεδομένα θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο όρος προσωπικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τυχόν ποινικές καταδίκες και δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Όταν αναφέρουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε «επεξεργασία», ο όρος αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

2. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, προχωρούμε στο στάδιο της επεξεργασίας, βασιζόμενοι στις κάτωθι αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους ο ΠΔΣ συλλέγει τα δεδομένα αυτά,
 • συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται,
 • διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,
 • όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σε άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό του ΠΔΣ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων επεξεργασίας των δεδομένων.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Στα πλαίσια προσφοράς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του όπως απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, συλλέγονται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΠΔΣ αλλά και των δραστηριοτήτων, ενεργειών και υποχρεώσεων του έναντι των Δικηγόρων μελών του, εποπτευόμενων, τρίτων ατόμων  αλλά και έναντι των εργοδοτούμενων και συνεργατών του.  

Μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική)  ο ΠΔΣ επιθυμεί να εξηγήσει τις πρακτικές και τις πολιτικές του για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, διαβίβαση και ανταλλαγή δεδομένων.

4. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων τις περισσότερες φορές γίνεται από εσάς απ’ ευθείας, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣ, του Ανώτατου Δικαστηρίου είτε μέσω συμβούλων. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να λαμβάνονται άμεσα ή έμμεσα.

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν:

 (α) Κατευθείαν από εσάς (άμεσα ή έμμεσα):

 • Στα πλαίσια εγγραφής και/ή ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος,
 • Στα πλαίσια εγγραφής ως ασκούμενος δικηγόρος,
 • Στα πλαίσια υποβολής ερωτήματος, αιτίασης, παραπόνου ή απαίτησης από μέρους σας
 • Διαδικτυακά
 • Διαδικτυακά όταν επιλέξει πληρωμή στην JCC
 • Διαδικτυακά μέσω τράπεζας
 • Έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων
 • Δια ζώσης κατ΄ ευθείαν από τα φυσικά πρόσωπα
 • Βιογραφικό σημείωμα δια χειρός ή email, έντυπο αξιολόγησης, Ίδιοι υπάλληλοι

(β) Από διάφορες άλλες/«τρίτες» πηγές (ενδεικτικά):

 • Από εποπτικές αρχές
 • Από Εκδίκαση Αιτήσεων Καθορισμού Δικηγορικής Αμοιβής
 • Δικηγόροι
 • Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Στα πλαίσια διαδικασίας εργοδότησης
 • Από εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες
 • Τηλεφωνικώς, fax
 • Φωτογραφικό υλικό
 • Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email, Συστήματα ERP
 • Τηλεφωνικώς από Αστυνομία
 • "Έφορος εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης Υπηρεσία Αφερεγγυότητας"
 • Αρχείο Πτωχευσάντων
 • Μισθοδοσία, συμβάσεις

5. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ο ΠΔΣ συλλέγει και επεξεργάζεται διαφόρων ειδών προσωπικά δεδομένα αναλόγως των αρμοδιοτήτων του. Η πολιτική αυτή ισχύει τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εμπλεκόμενους, υφιστάμενους ή και υποψήφιους εποπτευόμενους.

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο ΠΔΣ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα και με την υποχρέωση και/ή την υπηρεσία που θα σας παρέχει ως ακολούθως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, επάγγελμα, φωτογραφία, επαγγελματική ασφάλεια κ.α.)
 • Βιογραφικό σημείωμα, αίτηση για πρόσληψη, απόδοση, Στοιχεία σύμβασης εργοδότησης, Άδειες, Άδειες Ασθενείας, Μισθός, Αριθμός υπαλλήλου, Αριθμός IBAN, διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο, ΑΚΑ, ΑΔΤ, Ημερομηνία Γεννήσεως, Στοιχεία Τρ. Λογαριασμού, Πτυχία
 • Αριθμός Μητρώου, Έγγραφή στο Ανώτατο Δικαστήριο, Εργοδότης, Συνολικό αριθμό ετών άσκησης δικηγοριάς
 • Αποφάσεις, Πειθαρχικά Παραπτώματα, παράπονα εναντίον σας
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις και αποτελέσματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Προσωπικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην ταυτότητα/διαβατήριο (όπως ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου κ.α)
 • Έξουσιοδότηση φόρου εισοδήματος (tax clearance) και κοινωνικών ασφαλίσεων, Πιστοποιητικό θανάτου
 • Πληροφορίες για το αντικείμενο, το οποίο παρέχουμε ή πρόκειται να παρέχουμε υπηρεσία.
 • Έκθεση από ανάλογη αρμόδια αρχή, έκθεση πραγματογνωμοσύνης, Ιατρικά Πιστοποιητικά, φωτογραφίες
 • Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω της χρήσης cookies ip address.

6. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αφού συλλεγούν μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τον ΠΔΣ, όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες ή και τους αντιπροσώπους του ΠΔΣ ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένη υπηρεσία.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μαζί σας.
 • Για την ενημέρωση σας.
 • Για την παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών.
 • Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.
 • Για την συμμόρφωση του ΠΔΣ με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες, για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του ΠΔΣ και για να προστατεύσουμε τις και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΔΣ, καθώς και εκείνα των επιχειρηματικών συνεργατών του, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη.

7. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδεχομένως να χρειαστεί όπως ο ΠΔΣ μοιραστεί προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για την συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του καθώς επίσης την παροχή των υπηρεσιών όπως Υπαλλήλους, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεργάτες, αναλόγως με Αστυνομία, Ανώτατο Δικαστήριο και Αρχιπρωτοκολλητή Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών υπηρεσία αφερεγγυότητας, με ΜΟΚΑΣ, με Φόρος Εισοδήματος Κύπρου, με Τράπεζα με Ελεγκτές, Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, με το  με Εποπτικές Αρχές, με Κρατικές υπηρεσίες, διοργανωτές σεμιναρίων/ εκπαιδευτικά κέντρα, ιατρικούς συμβούλους, με εσωτερικό έλεγχο, με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, με υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ταχυδρομείο

Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προς επεξεργασία, για λόγους αντίθετους από αυτούς, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και χωρίς να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, που ως εκτελούντες την επεξεργασία θα τα επεξεργάζονται για λογαριασμό του ΠΔΣ. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τον ΠΔΣ προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει σε συνεργαζόμενους τρίτους πάροχους και κράτη μέλη όπου εποπτευόμενος είναι εγγεγραμμένος  ως δικηγόρος, δικηγόρους, πραγματογνώμονες.

Σε κάθε διαβίβαση προς τρίτους λαμβάνεται εκ των προτέρων κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα απαραίτητα για την συμμόρφωση με τις νομοθετικές υποχρεώσεις του ΠΔΣ και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει, να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία αυτών, και οι οργανισμοί στους οποίους τα διαβιβάζονται έχουν δεσμευθεί γραπτώς προς εμάς πως τηρούν με την σειρά τους τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση των δεδομένων επέρχεται λόγω κάποια νομικής ή κανονιστικής υποχρέωσης.

Σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να κοινοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε ο ΠΔΣ είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να συνάψει συμφωνία συμβατικών ρητρών, στην οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, προς διασφάλιση και προστασία των πληροφοριών, που κοινοποιούνται.

8. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΠΔΣ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία του  μόνο για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του και την παροχή των υπηρεσιών του εκτός και αν το απαιτούν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Λόγω της εναρμόνιση του ΠΔΣ με τον Κανονισμό έχουμε καταλήξει στα χρονικά διαστήματα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας ανάλογα με την επεξεργασία που τυγχάνουν. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για την κατάληξη των χρονικών διαστημάτων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, οι λειτουργικές ανάγκες, οι έννομες υποχρεώσεις του ΠΔΣ και η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του ΠΔΣ.

Ως προς την ακριβή ενημέρωση των διαστημάτων διατήρησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΠΔΣ

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, ενώ διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου, διατηρείς τα ακόλουθα δικαιώματα και μπορείς να υποβάλεις σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Έχετε το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε και να λάβετε αντίγραφο αυτών εφόσον τα κατέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής (right to be forgotten): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που σας αφορούν. Τονίζουμε όμως πως ο ΠΔΣ είναι υποχρεωμένος να διαγράψει μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να διαγραφούν ως η πολιτικής διαγραφής δεδομένων του.
 • Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα στον ΠΔΣ αλλά ζητάτε τη διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να προβάλετε τις ενστάσεις σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που προβάλετε το δικαίωμα αυτό, η επεξεργασία σταματά αυτόματα εκτός κι αν ο ΠΔΣ αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα προς υποστήριξη νομικής/δικαστικής υπόθεσης.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data portability): Διατηρείτε το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν ως ορίζεται από την πολιτική διαγραφής του ΠΔΣ,
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητα της στην οποία βασιζόταν ο ΠΔΣ πριν την απόσυρσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 2ος όροφος

1082 Λευκωσία

ΤΘ 23378

1682 Λευκωσία

Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565

Ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σου γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύεις ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..