SIGNUP
  LOGIN

eu fundingCY             logo invoice

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής»

Προγράμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

 Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), ως Δικαιούχος του πιο πάνω έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την πραγματοποίηση της εν λόγω άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο.

Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου και ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους είναι μέχρι 29 ετών και βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της άσκησης θα είναι κατά περίπτωση αυτή που κατ’ ελάχιστον προβλέπεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως επίσης και η περίοδος υλοποίησής της. Σχετικό είναι το άρθρο 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2).

Με πρόσφατη Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 20/12/2022, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού του 10% του επιδόματος κατάρτισης από τα Δικηγορικά γραφεία στα οποία οι ασκούμενοι θα πραγματοποιούν την άσκηση τους.

Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε αναγκαία εν όψει του γεγονότος ότι, το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2021-2027 είναι 60% σε σχέση με 85% που ήταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και το ποσοστό εθνικής συνεισφοράς σχετικά ψηλό (40% αντί 15%), επομένως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η καταβολή ποσού του 10% του επιδόματος κατάρτισης, για τους νεοεγκριθέντες ασκουμένους με ημερομηνία έναρξης της άσκησης τους από 01/01/2023, θα γίνεται από τα επωφελούμενα μέλη (Δικηγορικά γραφεία).

Στους Ασκούμενους Δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο Έργο, θα  καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από τα οποία θα αποκόπτονται οι εισφορές στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα, το ποσό των 63,28 ευρώ θα καταβάλλεται από τα Δικηγορικά γραφεία στα οποία οι ασκούμενοι θα πραγματοποιούν την άσκησή τους, αφού προηγουμένως παρακρατηθεί το ποσό εισφοράς στο ΓεΣΥ που ανέρχεται σε 1,72 ευρώ (65 ευρώ *2,65%=1,72 ευρώ). Ακολούθως το εν λόγω ποσό θα καταβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο. Επισημαίνεται ότι, η πιο πάνω πληρωμή / συνεισφορά δεν ισχύει για το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Πρόσθετα, το ποσό των 569,50 ευρώ, θα καταβάλλεται από τον ΠΔΣ , αφού προηγουμένως παρακρατηθεί το ποσό εισφοράς στο ΓεΣΥ που ανέρχεται σε 15,50 ευρώ (585 ευρώ *2,65% =15,50 ευρώ). Ακολούθως το εν λόγω ποσό θα καταβάλλεται από τον ΠΔΣ στο Τμήμα Φορολογίας, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο.

Ο ΠΔΣ θα ασφαλίσει τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο έναντι ευθύνης εργοδότη.

Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης όπως ορίζεται βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο έργο, πρέπει να δημιουργήσουν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΔΣ και ακολούθως να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ στον ΠΔΣ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αίτηση, εντός 30 ημερών από την έναρξη της άσκησής τους, ως το εγχειρίδιο πιο κάτω.

Ο ΠΔΣ, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι πλήρως αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο έργο και οι αιτητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Οδηγό τους.

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο έχει διάρκεια εφαρμογής από τον 01/2023 μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων των οποίων η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2023.

Το έργο δύναται να τερματιστεί ή και να τροποποιηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του ΠΔΣ  www.cyprusbarassociation.org  και από το Τμήμα Επιδότησης Ασκουμένων του ΠΔΣ στα τηλ. 22711611, 22711613 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση trainee@cba.org.cy.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΔΗΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΑΙΤΗΣΗ/ΑΛΛΑΓΕΣ/ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ): ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

22711611: Έφη Γιάλλουρου 

22711613: Νικολέττα Παναγή