SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.     

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 59/2003

Για Αιτήτρια: Μ. Κων/νου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 21/06.2023 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

2.     

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 87/2011

Για Αιτήτρια: Μ. Κων/νου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 21.06.2023 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

3.     

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 337/2011

Για Αιτητή: Α. Χριστοδούλου (κα) για Ν. Τσιαπαλής, για Καθ’ ης η αίτηση: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 19.05.2022 για τροποποίηση διατάγματος μηνιαίων δόσεων (έρευνας)

Η αίτηση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση/εξέταση την 03.11.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση (σημ.: επειδή το πρόγραμμα του Δικαστηρίου είναι βεβαρυμμένο με παλαιές υποθέσεις που είναι στο στάδιο διάγνωσης και θα πρέπει να εκδικαστούν, και η εκ νέου εξέταση του αιτητή είναι χρονοβόρα διαδικασία, εις βάρος του προγράμματος ακροάσεων παλαιών υποθέσεων, να γίνει προσπάθεια εξώδικης διευθέτησης).

4.     

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 217/2013

Για Αιτήτρια: Χρ. Ποποβίδου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 08.06.2023 για ανανέωση ΜΕΜΟ

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.

5.     

ΑΓΩΓΗ 2182/2015

Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 2: Ν. Παπαγεωργίου ΔΕΠΕ

Με βάση τις δηλώσεις που έχουν γίνει, το Δικαστήριο δεν έχει ενώπιον του ξεκάθαρα επίδικα θέματα. Όπως μπορεί να συναχθεί και από την Green vRozen [1955] 2 All E.R. 797, όταν δηλώνεται στο Δικαστήριο ότι επήλθε συμβιβασμός, υπάρχουν επιπτώσεις, όσον αφορά τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να εκδικάσει πλέον την υπόθεση, όταν η συμφωνία των μερών εξαντλεί τα επίδικα θέματα και υπερισχύει της αρχικής βάσης της αγωγής. Σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας συμβιβασμού, υπάρχει νέα βάση αγωγής. Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού/έλεγχο της προώθησής της την 13.10.2023 ώρα 08:30. Εάν υπάρχει επίδικο θέμα, να ξεκαθαρίσει ποιο είναι, ειδάλλως, δεν υπάρχει λόγος να είναι σε εκκρεμότητα η υπόθεση. Μπορεί να θεωρηθεί περατωθείσα, με κατάλοιπο δικαιοδοσίας, σε περίπτωση και για λόγο που σχετίζεται με τη συμφωνία, να επιδικαστεί συγκεκριμένο ποσό ή να εκδοθεί άλλο διάταγμα, κατόπιν αίτησης στην ίδια αγωγή (το είδος αυτό της εξώδικης διευθέτησης / διατάγματος χρησιμοποιείται στην αγγλική πρακτική).

6.     

ΑΓΩΓΗ 551/2016

Για Ενάγοντες: Χρ. Κων/νου (κα) για G. Koyzalis LLC, για Εναγόμενη 1: Ρ. Δημητρίου (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ

Η αγωγή προγραμματίζεται για Ακρόαση την 13.12.2023 ώρα 10:30. Με τις ίδιες οδηγίες που είχαν δοθεί την 22.02.2023.

7.     

ΑΓΩΓΗ 1253/2016

Για Ενάγουσα: Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 28.11.2023 ώρα 08:30 (τελευταία φορά). Εάν δεν είναι εφικτό να επέλθει εξώδικη διευθέτηση, να γίνει καλύτερος προσδιορισμός των επιδίκων θεμάτων ή τυχόν αναγκών για σκοπούς ακρόασης, και η εμφάνιση να γίνει, για τον σκοπό αυτό, με φυσική παρουσία.

8.     

ΑΓΩΓΗ 1871/2016

Για Ενάγοντες: Α. Φακοντή (κα) για Ε. Ερωτοκρίτου & Σία, για Εναγόμενο: Κ. Μενοίκου για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου

Η αγωγή αφορά σε αποχετευτικά τέλη. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει δικόγραφο του Εναγόμενου, και το Δικαστήριο δεν γνωρίζει ποια είναι τα επίδικα θέματα, και ποιοι είναι οι 11 μάρτυρες (που δεν κατονομάζονται) που ο Εναγόμενος ανέφερε πως θα παρουσιάσει. Η αγωγή δεν μπορεί να οριστεί, υπό τις περιστάσεις, για ακρόαση. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.11.2023 ώρα 08:30. Στο ενδιάμεσο, να διευθετηθεί το θέμα του δικογράφου του Εναγόμενου. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

9.     

ΑΓΩΓΗ 953/2017

Για Ενάγουσα: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Εναγόμενους: Κ.Μ. Χατζηπιέρας

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 11.01.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης:

 1. Το Δικαστήριο ακούει μαρτυρία γεγονότων μόνο για τα γεγονότα που αμφισβητούνται και μαρτυρία ειδικής γνώμης όπου χρειάζεται. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 4 δικασίμους. Την 11.01.2024, να παρουσιαστεί η μη ιατρική μαρτυρία της πλευράς του Ενάγοντος – Ενάγων και επιθεώρηση εργασίας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

10.  

ΠΑΡ/ΜΠΗ 51/2018

Για Απαιτήτρια: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου για ΓΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 19.02.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία και να είναι παρόντες οι εκτιμητές των δύο πλευρών.

11.  

ΑΓΩΓΗ 83/2018

Για Ενάγουσα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Τσιαπαλής

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 21.02.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης:

 1. Το Δικαστήριο ακούει μαρτυρία γεγονότων μόνο για τα γεγονότα που αμφισβητούνται και μαρτυρία ειδικής γνώμης όπου χρειάζεται. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 3 δικασίμους. Την 21.02.2024, να παρουσιαστεί όλη η μαρτυρία της Ενάγουσας αναφορικά με την απαίτηση της μόνον (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

12.  

ΑΓΩΓΗ 471/2018

Για Ενάγουσα: Λ. Γεωργίου, για Εναγόμενο: Α. Χ’Κυριάκου (κα) για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 16.02.2024 ώρα 10:30.

Οδηγίες ακρόασης:

 1. Το Δικαστήριο ακούει μαρτυρία γεγονότων μόνο για τα γεγονότα που αμφισβητούνται και μαρτυρία ειδικής γνώμης όπου χρειάζεται. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 3 δικασίμους. Την 16.02.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας και του Αστ. 2521 (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε, ενόψει της ύπαρξης παλαιότερων υποθέσεων). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 καθαρές ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

13.  

ΑΓΩΓΗ 563/2018

Για Ενάγοντες: Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Α. Παπαχαραλάμπους

Η αξία της διαφοράς που έχει ενώπιον του το Δικαστήριο είναι μικρή (€800+) και το κόστος της διαδικασίας την έχει υπερβεί. Η αγωγή είναι ταχείας εκδίκασης και δόθηκε κατ’ επανάληψη χρόνος για καταχώριση γραπτής μαρτυρίας, χωρίς συμμόρφωση. Αυτό συμβαίνει από το 2021. Δεν είναι επιτρεπτή η κατάχρηση της διαδικασίας, η εκκρεμότητα της αγωγής αυτής, για να διευθετηθεί σύνολο διαφορών μεταξύ των διαδίκων. Εάν θα προωθηθεί για εκδίκαση η αγωγή αυτή, εντός 30 ημερών από σήμερα να κατατεθεί η μαρτυρίας των Εναγόντων, και ακολούθως, εντός περαιτέρω 30 ημερών, τυχόν μαρτυρία των Εναγόμενων. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 27.11.2023 ώρα 08:30. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης, το Δικαστήριο θα πρέπει να προχωρήσει αναλόγως. Σημειώνεται ότι ο Ενάγων 3 έχει αποβιώσει, χωρίς οποιοδήποτε διάβημα μέχρι στιγμής για προώθηση της δικής του απαίτησης.

14.  

ΑΓΩΓΗ 1207/2018

Για Ενάγοντα: Ε. Κυριάκου για ΓΕ, για Εναγόμενη: Κ. Μανώλη

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2018 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων παρόμοιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 09.02.2024 ώρα 10:30. Υπάρχει αντιπαράθεση μέσω αλληλογραφίας για τα έξοδα της σημερινής δικασίμου. Υπήρξαν σαφείς ενδείξεις από το Δικαστήριο για την ανάγκη επαναπρογραμματισμού της ακρόασης, για λόγους που σχετίζονται με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου, και ουδείς έδειξε την ετοιμότητά του στο Δικαστήριο με εμφάνιση για ακρόαση, κατά τρόπο που, εάν το Δικαστήριο ζητούσε, να μπορούσε να αρχίσει άμεσα η ακροαματική διαδικασία σήμερα. Επικλήσεις ετοιμότητας για ακρόαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βάσει αυτών αντιπαραθέσεις και για έξοδα δικασίμου, δεν χρειάζονται. Υπό τις περιστάσεις, και εφόσον υπάρχει διαφωνία για τα έξοδα, η μόνη ορθή διαταγή, εφόσον τέτοια ζητείται από το Δικαστήριο, είναι καμία διαταγή για έξοδα προς όφελος οποιουδήποτε διαδίκου ή τέτοια που να ωφελεί στο τέλος της αγωγής οποιονδήποτε διάδικο.

15.  

ΔΙΑΧ. 47/2019

Για τη διαχείριση: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, διαχειριστές: απόντες

Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 15.03.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν, να μείνει εκτός πινακίου,. Σε διαφορετική περίπτωση, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταχωριστούν νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί περιουσίας, στους οποίους να εξηγούνται οι λόγοι μη συμπλήρωσης της διαχείρισης και οι ενέργειες που δρομολογούνται για να συμπληρωθεί. Οι διαχειριστές να μπορούν να είναι παρόντες αν ζητηθεί από το Δικαστήριο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της διαχείρισης, μπορούν να κλητεύσουν, οι διαχειριστές, στο πλαίσιο της διαχείρισης, τυχόν κληρονόμους ή άλλα πρόσωπα που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαχείρισης ή στο μεσοδιάστημα να ζητήσουν τυχόν οδηγίες που χρειάζονται από το Δικαστήριο.

16.  

ΑΓΩΓΗ 313/2019

Για Ενάγοντες: Ευ. Χειμώνας, για Εναγόμενη: Aristi Korakidou – Makridou LLC

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 21.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

17.  

ΑΓΩΓΗ 1451/2019

Για Ενάγουσα: Δ. Χ’Σάββα Ανδρέου, για Εναγόμενους: G. Hadjineophytou & Co LLC

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

18.  

ΑΓΩΓΗ 1475/2020

Για Ενάγουσα: Aristi Korakidou – Makridou LLC, για Εναγόμενους: Ρ. Ροδοσθένους & Α. Χαραλαμπίδη

Ο χρόνος καταχώρισης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων/σύνοψης μαρτυρίας από πλευράς Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι σήμερα [και θεωρείται εμπρόθεσμος]. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 28.11.2023 ώρα 10:30. Να αναφερθεί από τους Εναγόμενους το όνομα του «εμπειρογνώμονα/λογιστή» και εάν έχει ετοιμάσει έκθεση, που προσδιορίζει τη λογιστική διαφορά, και πώς αυτή διαμορφώνεται. Επίσης, επειδή στην ένορκη αποκάλυψη εγγράφων των Εναγόμενων έγινε αναφορά μόνον σε «κατάσταση λογαριασμού» από ιδιώτη λογιστή, και στη σύνοψη μαρτυρίας έγινε αναφορά σε «έγγραφη μαρτυρία», το Δικαστήριο θέλει να γνωρίζει εάν υπάρχει έγγραφη μαρτυρία που δεν έχει αποκαλυφθεί, πριν οριστεί η υπόθεση για ακρόαση. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία. Έξοδα στην πορεία.

19.  

ΑΓΩΓΗ 1/2021

Για Εναγόμενη 1/Αιτήτρια: Γεώργιος Κουκούνης ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο/Καθ’ ου η αίτηση: Σ. Κύρου για ΓΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.04.2023 για οδηγίες τριτοδιαδίκου

Εάν το Δικαστήριο θα δώσει οδηγίες για ανταλλαγή δικογράφων αναμεταξύ της Εναγόμενης 1 και της Τριτοδιάδικου, δεν είναι θέμα πρόσφορο για διαδικαστική δίκη, ούτε σχετίζεται το ότι η Τριτοδιάδικος αναμένει έκθεση γεγονότων από την αρμόδια υπηρεσία. Η Τριτοδιάδικος ήδη έτυχε προσεπίκλησης και δεν παραμερίστηκε η ειδοποίηση τριτοδιαδίκου που εκδόθηκε και επιδόθηκε σε αυτήν. Το ερώτημα είναι εάν χρειάζεται η ανταλλαγή δικογράφων για να εκδικαστεί η απαίτηση της Εναγόμενης 1 εναντίον της Τριτοδιάδικου και αυτό απαντάται απλά με αναφορά στη φύση της απαίτησης, κι αν το δικόγραφο εξυπηρετεί στο να τεθούν με σαφήνεια τα επίδικα θέματα για την απαίτηση της Εναγόμενης 1. Η Εναγόμενη 1, στην υπεράσπισή της στην απαίτηση της Ενάγουσας για εργατικό ατύχημα, θέτει ήδη πως δεν ήταν η ίδια κάτοχος του Λυκείου όπου επισυνέβη το ατύχημα σε επιμέρους χώρο διεξαγωγής έργου, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία προσεπικαλέστηκε βάσει ευθύνης κατόχου χώρου, παραθέτοντας λεπτομέρειες αμέλειας ή και παράβασης νόμιμων καθηκόντων της Τριτοδιαδίκου. Για να μπορέσει να θέσει πλήρως την απαίτησή της εναντίον της Τριτοδιαδίκου και να απαντήσει η Τριτοδιάδικος, χρειάζεται η ανταλλαγή δικογράφων.

Δίδονται οδηγίες:

Η Εναγόμενη 1 να καταχωρίσει την Έκθεση Απαίτησής της εναντίον της Τριτοδιάδικου εντός 20 εργάσιμων ημερών από σήμερα.

Η Τριτοδιάδικος να καταχωρίσει την Έκθεση Υπεράσπισής της στην Έκθεση Απαίτησης της Εναγόμενης 1 εντός 30 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της Έκθεσης Απαίτησης.

Απάντηση στην Υπεράσπιση, αν χρειάζεται, να καταχωριστεί σε 10 εργάσιμες μέρες μετά την καταχώριση της Έκθεσης Υπεράσπισης της Τριτοδιάδικου.

Τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται μπορούν να διαφοροποιηθούν με συμφωνία της Εναγόμενης 1 και της Τριτοδιαδίκου σε τυχόν εκπρόθεσμη καταχώριση.

 

Αντίγραφα των πιο πάνω να δίδονται στους υπόλοιπους διαδίκους.

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της δίκης.

20.  

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 21/2021

Για Αιτήτρια: καμία εμφάνιση

Η ώρα είναι 11:01. Δεν υπάρχει εμφάνιση ή επικοινωνία. Δεν υπήρξε ούτε την 29.05.2023. Η αίτηση απορρίπτεται λόγω παράλειψης προώθησής της.

21.  

ΑΓΩΓΗ 95/2021

Για Ενάγουσα: Θεοδωρίδης, Γεωργίου, Ιακώβου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ανδρέου και Ποσνακίδης ΔΕΠΕ

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 28.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

22.  

ΑΓΩΓΗ 901/2021

Για Ενάγουσα: Ελ. Χαραλάμπους (κα) για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2: Α. Χαραλάμπους (κα) για Argiro S. Charalambous LLC

Αίτηση ημερομηνίας 25.04.2023 για εκδίκαση προδικαστικών σημείων

Αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν να ακουστεί σε αυτό το στάδιο εάν η ύπαρξη ΠΣΑ, που δεν αμφισβητείται, επηρεάζει το δικαίωμα της Ενάγουσας να προωθηθεί αγωγή εναντίον των Εναγόμενων εγγυητών. Η αίτηση δεν χρειάζεται για το θέμα αυτό, και το Δικαστήριο, ούτως ή άλλως, είναι υποχρεωμένο, με βάση τον νόμο περί αφερεγγυότητας, να εξετάσει κατά πόσο μπορεί ή όχι να προωθείται η ενώπιον του αγωγή. Επειδή η αίτηση θέτει περαιτέρω ζητήματα, πλην αυτού, με αποτέλεσμα να ωθεί την πλευρά της Καθ’ ης η αίτηση να θέλει να ενστεί, για να απαντήσει σε ισχυρισμούς, κ.λπ., με αποτέλεσμα να αναλώνεται χρόνος και να δημιουργούνται έξοδα, και εν τέλει να εκδικάζονται θέματα στην αγωγή, που είναι αυτό που επιχειρείται να αποφευχθεί, εάν υφίσταται ΠΣΑ που προστατεύει και τους εγγυητές, η αίτηση απορρίπτεται, άνευ βλάβης, για να μπορέσει το Δικαστήριο να εξετάσει το θέμα από μόνο του, χωρίς παρεμβολές με την αίτηση, τα έξοδα της οποίας θα ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής.

Το ζήτημα που εγείρεται από το Δικαστήριο, κατόπιν λήψης γνώσης ότι υπάρχει ΠΣΑ για τον πρωτοφειλέτη, για τον επίδικο λογαριασμό, αλλά ως προς το οποίο οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικές νομικές απόψεις, ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 28.11.2023 ώρα 08:30.

23.  

ΠΣΑ 8/2022

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια (χρεώστρια): Χ. Σιαηλής

Αιτήσεις της χρεώστριας ημερομηνίας 25.11.2022 για παράταση και για επιβολή

Οι αιτήσεις παραμένουν για τελευταία φορά για εξέταση την 28.11.2023 ώρα 08:30.

24.  

ΠΣΑ 17/2022

I-JUSTICE

Για χρεώστρια/Αιτήτρια: Χ. Σιαηλής

Αιτήσεις ημερομηνίας 26.10.2022 για επιβολή ΠΣΑ και επέκταση προστατευτικού διατάγματος για σκοπούς επιβολής ΠΣΑ

Οι αιτήσεις παραμένουν για τελευταία φορά για εξέταση την 28.11.2023 ώρα 08:30.

25.  

ΠΣΑ 20/2022

I-JUSTICE

Για τον χρεώστη/αιτητή: Χ. Σιαηλής

Αιτήσεις χρεώστη ημερομηνίας 28.11.2022 για παράταση και επιβολή

Οι αιτήσεις παραμένουν για τελευταία φορά για εξέταση την 28.11.2023 ώρα 08:30.

26.  

ΑΓΩΓΗ 39/2022

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 23.02.2023 για απόφαση ν. 1 λόγω παράλειψης εμφάνισης

Η αγωγή/αίτηση παραμένει για τελευταία φορά για Απόδειξη την 28.11.2023 ώρα 08:30. Τυχόν συμπληρωματική ΕΔ να καταχωριστεί το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.

27.  

ΑΓΩΓΗ 77/2022

Για Ενάγοντα: Andreas L. Neokeous Chambers LLC, για Εναγόμενο: Χρίστος Σ. Χριστοφόρου ΔΕΠΕ

Παρά το γεγονός ότι η αγωγή εγέρθηκε το 2019 και παραπέμφθηκε στο Ε.Δ. Πάφου το 2022, ακόμα το Δικαστήριο έχει ενώπιον του υποθέσεις της χρονικής περιόδου 2015-2018, που προηγούνται να ακουστούν. Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση την 15.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

28.  

ΕΦΕΣΗ 93/2022

I-JUSTICE

Για Εφεσείουσα: Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη 1: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητους 2 και 3: Ν. Δημοσθένους, για Εφεσίβλητο 4: Α. Λεωνίδου (κα) για ΓΕ

Η Έφεση παραμένει για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 28.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εφεσίβλητων. Οι οδηγίες είναι οι αγορεύσεις να γίνουν γραπτώς, για την εξοικονόμηση του χρόνου του Δικαστηρίου.

29.  

ΑΓΩΓΗ 93/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγοντες: Ευρ. Χαραλάμπους, για Εναγόμενο: Σιαηλής & Σιαηλή ΔΕΠΕ

Η υπόθεση είναι κάτω των €3.000,00 και δεν χρειάζονται ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Δίδονται οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, οι Ενάγοντες να καταχωρίσουν τη γραπτή μαρτυρία τους, (β) ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τυχόν δική του γραπτή μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

30.  

ΑΓΩΓΗ 105/2023

I-JUSTICE

Για Αιτητή: Μ. Αταλιώτης

Αίτηση ημερομηνίας 21.06.2023 για οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση εντάλματος ανάκτησης κατοχής

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον μου για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του εντάλματος ανάκτησης κατοχής, επειδή σύμφωνα με πληροφορίες ο Καθ’ ου η εκτέλεση είναι άτομο επικίνδυνο.

Δίδονται οδηγίες:

1. Να επιδοθεί ή να σταλεί στη διεύθυνση στη διεύθυνση του Καθ’ ου η αίτηση ή να τοποθετηθεί σε ασφαλές περίοπτο μέρος επί του υπό κατάσχεση ακινήτου Ειδοποίηση (notice of enforcement), απευθυνόμενη προς το πρόσωπο που κατονομάζεται ως Εναγόμενος και προς «οποιουσδήποτε κατόχους», δια της οποίας να καθορίζεται ημερομηνία και ώρα έξωσης μεταξύ των ωρών 09:00 – 15:00. Η καθορισμένη ημέρα έξωσης να απέχει χρονικά τουλάχιστον 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης ή αποστολής ή τοποθέτησης της Ειδοποίησης.

Εάν δεν διατίθεται εγκεκριμένο έντυπο τέτοιας Ειδοποίησης, στη διαθέσιμη Ειδοποίηση να επισυνάπτονται και οι υφιστάμενες οδηγίες, ή σε αυτήν να περιέχεται η ενημέρωση πως:

(α) Εάν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα έξωσης δεν παραδοθεί το υπό κατάσχεση ακίνητο [να αναφερθούν τα στοιχεία του από τον επιδότη] στον δικαστικό επιδότη που αποστέλλει την Ειδοποίηση [να αναφερθούν τα στοιχεία του επιδότη], ή δεν προσκομιστεί διαφορετική διαταγή Δικαστηρίου, θα ληφθεί η κατοχή του ακινήτου, προς εκτέλεση του δικαστικού εντάλματος και βάσει της διαταγής έκδοσης εντάλματος ημερομηνίας που είχε ακολουθήσει την έκδοση διατάγματος ανάκτησης.

(β) Θα πρέπει οποιαδήποτε κινητή περιουσία ανήκει στους κατόχους και βρίσκεται εντός του υπό κατάσχεση ακινήτου να αφαιρεθεί από το υπό κατάσχεση ακίνητο, με την ευθύνη των ιδιοκτητών της περιουσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάληψη του ελέγχου της από τον δικαστικό επιδότη.

2. Η επίδοση ή αποστολή ή τοποθέτηση της Ειδοποίησης να βεβαιωθεί ενόρκως, και αντίγραφό της να καταχωριστεί στον φάκελο της υπόθεσης, με αναγραφή της ημερομηνίας και ώρας επίδοσης ή αποστολής ή τοποθέτησης.

3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μέχρι/κατά την καθορισμένη ημέρα έξωσης, ο δικαστικός επιδότης που χειρίζεται την υπόθεση να μεταβεί στο υπό κατάσχεση ακίνητο μαζί με τον Ενάγοντα ή εκπρόσωπο του Ενάγοντος και ακόμα ένα άτομο/μάρτυρα και μαζί με τα έγγραφα που βεβαιώνουν αυτή τη δυνατότητά του, για να λάβει την κατοχή του ακινήτου, και να την παραδώσει στον Ενάγοντα, ο οποίος να υπογράψει παραλαβή της κατοχής.

Το ένταλμα, από τη φύση του, εξουσιοδοτεί τη χρήση εύλογης βίας για την εξαναγκαστική ανάκτηση της κατοχής/έξωση ή και τη χρήση οποιωνδήποτε μέσων ο δικαστικός επιδότης κρίνει αναγκαία/ανάλογα υπό τις περιστάσεις. Εάν η λήψη της κατοχής του ακινήτου προϋποθέτει αναγκαστική είσοδο στο ακίνητο, και η θύρα είναι κλειδωμένη χωρίς διαθέσιμα κλειδιά, ο δικαστικός επιδότης μπορεί να αναζητήσει τη βοήθεια κλειδαρά. Να μην δημιουργηθεί δυσανάλογη ζημιά στη θύρα του ακινήτου ή στο ακίνητο. Σε περίπτωση φυσικής αντίστασης από πρόσωπο ή επαπειλούμενης φυσικής βίας, να μην ασκηθεί βία σε πρόσωπο από τον δικαστικό επιδότη, αλλά να αναζητηθεί η βοήθεια μέλους της αστυνομίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ευάλωτος κάτοχος ο οποίος, με την αναγκαστική εκτέλεση, θα μείνει χωρίς στέγη ή η υγεία του οποίου θα κλονιστεί δυσανάλογα, να αναβληθεί η έξωση σε άλλη καθορισμένη ημερομηνία, για να ειδοποιηθεί στο μεταξύ το γραφείο ευημερίας ή άλλη αρμόδια αρχή, ενώ μπορούν να ζητηθούν τυχόν περαιτέρω οδηγίες του Δικαστηρίου.

Εάν ο δικαστικός επιδότης κρίνει αναγκαίο για οποιονδήποτε άλλο λόγο να αναβάλει την ημερομηνία έξωσης σε άλλη καθορισμένη ημερομηνία, μπορεί να το πράξει, με ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων και του φακέλου του Δικαστηρίου, εξηγώντας τους λόγους.

4. Σε περίπτωση εντοπισμού, εντός του ακινήτου, κινητής περιουσίας ιδιοκτησίας των κατόχων, αυτή να καταγραφεί, να αφαιρεθεί από το κατασχόμενο ακίνητο που θα παραδοθεί στους Ενάγοντες χωρίς πρόκληση ζημιάς, να μεταφερθεί και να φυλαχθεί, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες. Να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία.

5. Οποιαδήποτε πραγματικά έξοδα προκύψουν κατά τη διαδικασία, εφόσον αποδεικνύονται / πιστοποιούνται και καλυφθούν από τον Ενάγοντα, μπορούν να ανακτηθούν εναντίον των καθ’ ων η εκτέλεση, ως έξοδα εκτέλεσης.

31.  

ΑΓΩΓΗ 195/2023

I-JUSTICE

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χ. Αργυρού (κα) για Μούζουρου & Νεοφύτου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: Σ. Χατζηνεοφύτου (κα) για G. Hadjinoephytou & Co LLC

Αίτηση ημερομηνίας 07.03.2023 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 07.03.2023

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 25.08.2023 ώρα 08:30, έξοδα στην πορεία. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη διαταγή του Δικαστηρίου.

Αίτηση ημερομηνίας 18.05.2023 για συμπληρωματική ΕΔ

Η απόφαση επιφυλάσσεται αναφορικά με αυτή την αίτηση.

32.  

ΑΓΩΓΗ 181/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα: Μ. Σιαμπαρτάς, για Εναγόμενους: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 28.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

33.  

ΑΓΩΓΗ 233/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γλ. Αλεξάνδρου (κα) για Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 21.06.2023 για υποκατάστατη επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής

1. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η υποκατάστατη επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής στην Εναγόμενη και με τους δύο πιο κάτω τρόπους:

(α) Ειδοποίηση Τύπου 5Α να ταχυδρομηθεί σε κλειστό φάκελο, με απλό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο 4 της ένορκης δήλωσης,

(β) Ειδοποίηση Τύπου 5Α να σταλεί μέσω της εφαρμογής “Facebook Messager” στην διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με το προφίλ της Εναγόμενης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”.

2. Ο χρόνος εμφάνισης της Εναγόμενης στη διαδικασία της αγωγής καθορίζεται στις 20 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης και με τους δύο τρόπους.

3. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης της Εναγόμενης στην αγωγή, παρά την επίδοση σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, η αγωγή θα εκδικαστεί στην απουσία της, και κάθε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο που χρήζει επίδοσης στην Εναγόμενη θα θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί στην Εναγόμενη, εάν επιδίδεται με έναν οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπει το παρόν διάταγμα.

4. Τα έξοδα της αίτησης είναι έξοδα επίδοσης και να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής.

34.  

ΑΓΩΓΗ 307/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 17.05.2023 για απόφαση ν. όλων των Εναγόμενων λόγω παράλειψης εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1, 2, 3 και 4, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφος 4 (Α)(Β) της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης.

35.  

ΑΓΩΓΗ 323/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γιώργος Χαραλαμπίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: Κενδέας Α. Σέργη ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 14.06.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης του Εναγόμενου επεκτείνεται μέχρι και την 04.10.2023. Η αίτηση/αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 28.11.2023 ώρα 08:30, εκτός εάν εμπρόθεσμα ή εκ συμφώνου προηγουμένως καταχωριστεί η Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου. Έξοδα στην πορεία.

36.  

ΑΓΩΓΗ 415/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Σταύρου Κεραυνού Σωφρονίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 14.06.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης της Εναγόμενης επεκτείνεται μέχρι και την 26.06.2023 [και θεωρείται εμπρόθεσμη]. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής.

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)