SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ. ΤΗΝ 28.11.2023

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Προγραμματισμένη απουσία: 06.12.2023 (υποχρεωτική εκπαίδευση)

1. ΔΙΑΧ. 211/2012 Για τη διαχείριση: Ε. Ταλιώτου, διαχειρίστρια: παρούσα Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 03.06.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου.

2. ΑΓΩΓΗ 2818/2015 Για Ενάγοντα: Δ. Καρακώστα (κα) με Ο. Σουσανίδου (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Μ. Γεωργιάδης για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ Η ακρόαση της αγωγής συνεχίστηκε με τη μαρτυρία της ΜΥ1 και ολοκληρώθηκε. Η αγωγή ορίζεται για τελικές αγορεύσεις την 15.01.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

3. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 61/2016 Για Αιτήτρια: Σ. Μιχαήλ (κα) για Στέλλα Μιχαήλ & Σία ΔΕΠΕ Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα.

4. ΑΓΩΓΗ 1253/2016 Για Ενάγουσα: Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία (εκτός εάν έχουν εξαντληθεί). Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 08.04.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.

2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

5. ΑΓΩΓΗ 1677/2016 Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 26.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες που είχαν δοθεί την 19.09.2023.

6. ΑΓΩΓΗ 1871/2016 Για Ενάγοντες: Α. Φακοντή (κα) για Ε. Ερωτοκρίτου & Σία, για Εναγόμενο: Κ. Μενοίκου (κα) Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 05.03.2024 ώρα 08:30. Εάν θα προχωρήσει η εκδίκαση, να εξεταστεί εάν μπορούν να γίνουν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα, ενόψει της κυρίως νομικής φύσης του ζητήματος.

7. ΑΓΩΓΗ 441/2017 Για Ενάγουσα: Θ. Αγγελίδης για Π. Αγγελίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: Π. Παύλου για Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, άδεια δίδεται, η αγωγή εναντίον της Εναγόμενης 1 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη, κάθε πλευρά τα έξοδά της. Άδεια δίδεται, η αγωγή εναντίον του Εναγόμενου 2 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Εναγόμενου 2 και εναντίον του Ενάγοντος ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €900,00, πλέον νόμιμος τόκος από σήμερα (28.11.2023). Εάν το ποσό των €900,00 πληρωθεί εντός 1 (ενός) έτους από σήμερα ή εάν άλλως πώς συμφωνηθεί με τον Εναγόμενο 2, η απόφαση για τα έξοδα θα θεωρείται εξοφληθείσα (δεν θα οφείλεται οποιοσδήποτε νόμιμος τόκος). Διαταγές εξόδων που προηγούνται των σημερινών ακυρώνονται.

8. ΑΓΩΓΗ 825/2017 Για Ενάγουσα: Κρ. Μαυρικίου (κα) για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Χ. Σιαηλής Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 19.06.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 19.06.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

9. ΑΓΩΓΗ 287/2018 Για Ενάγουσα: Α. Χριστοδούλου (κα) για Ν. Τσιαπαλής, για Εναγόμενη: Μ. Λουκά για Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 15.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις οδηγίες ακρόασης που δόθηκαν την 12.04.2023.

10. ΑΓΩΓΗ 791/2018 Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 17.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις οδηγίες ακρόασης που δόθηκαν την 09.05.2023.

11. ΑΓΩΓΗ 303/2019 Για Ενάγοντα: Κώστας Τσιρίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Chrysses Demetriades & Co LLC Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Αφορά σε απαίτηση για χρηματικό ποσό που κατέβαλε ο Ενάγων σε τρίτο, αλλά, με βάση τους ισχυρισμούς του, βάσει συμφωνίας, έπρεπε να καταβληθεί

από τους Εναγόμενους. Την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις. Εάν δεν υπάρχει εκτενής αμφισβήτηση γεγονότων και το θέμα είναι νομικό, μπορεί να γίνει ανάλογος περιορισμός της μαρτυρίας (από συνολικά έξι μάρτυρες). Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 05.03.2024 ώρα 08:30, για να δοθούν οδηγίες ακρόασης. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα, να δηλωθούν τότε. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία. Έξοδα στην πορεία.

12. ΑΓΩΓΗ 371/2019 Για Ενάγοντες: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: αποβιώσας Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό την 05.03.2024 ώρα 08:30. Εάν θα προωθηθεί εναντίον της περιουσίας του αποβιώσαντος η απαίτηση, τα σχετικά διαβήματα να γίνουν στο ενδιάμεσο.

13. ΑΓΩΓΗ 221/2020 Για Ενάγουσα: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1, 2, 4: Η. Ηλιάδης, για Εναγόμενους 3 και 5: υπάρχει απόφαση Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 18.12.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων. Εάν η υπόθεση διευθετηθεί στο μεταξύ, μπορεί να ζητηθεί.

14. ΑΓΩΓΗ 717/2020 Για Ενάγουσα: Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: Κ. Καλαβάς, για Εναγόμενο 2: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Υπάρχει αίτημα αναβολής από την Ενάγουσα. Για τους λόγους που εξηγούνται στο πρακτικό, δεν έγινε αποδεκτό. Ωστόσο, βάσει του προγράμματος του Δικαστηρίου, η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 17.12.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

15. ΑΓΩΓΗ 1475/2020 Για Ενάγουσα: Aristi Korakidou – Makridou LLC, για Εναγόμενους: Ρ. Ροδοσθένους & Α. Χαραλαμπίδη Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 20.06.2024 ώρα 08:30, για να οριστεί τότε για ακρόαση. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από τους Εναγόμενους για την έκθεση του εμπειρογνώμονα λογιστή και συμπληρωματικός ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων, για να κατονομαστεί, να καταχωριστούν μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

16. ΑΓΩΓΗ 95/2021 Για Ενάγουσα: Θεοδωρίδης, Γεωργίου, Ιακώβου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 3: Ανδρέου & Ποσνακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 4: Α. Πολυδώρου

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 05.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

17. ΑΓΩΓΗ 901/2021 Για Ενάγουσα: Ε. Χαραλάμπους (κα) για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2: Α. Χαραλάμπους (κα) για Argiro S. Charalambous LLC Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Επιφυλάσσεται η απόφαση.

18. ΠΣΑ 8/2022 Για Αιτήτρια (χρεώστρια): Χ. Σιαηλής Αιτήσεις της χρεώστριας ημερομηνίας 25.11.2022 για παράταση και για επιβολή Οι αιτήσεις αποσύρονται και απορρίπτονται.

19. ΠΣΑ 20/2022 Για Αιτήτρια (χρεώστρια): Χ. Σιαηλής Αιτήσεις χρεώστη ημερομηνίας 28.11.2022 για παράταση και επιβολή Οι αιτήσεις αποσύρονται και απορρίπτονται.

20. ΑΓΩΓΗ 39/2022 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2 και 3/Καθ’ ων η αίτηση: Η. Ηλιάδης Αίτηση ημερομηνίας 10.10.2023 για απόφαση λόγω μη καταχώρισης ΕΥ Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 2 και 3, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν στο τέλος της αγωγής. Αίτηση ημερομηνίας 23.02.2023 για απόφαση ν. 1 λόγω μη εμφάνισης Η αίτηση παραμένει για απόδειξη την 12.12.2023 ώρα 08:30. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι τότε.

21. ΑΓΩΓΗ 93/2022 Για Ενάγοντες: Σιαηλής & Σιαηλή ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ευρ. Χαραλάμπους, Δίδονται οδηγίες: (α) ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τη δική του γραπτή μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Η

αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 05.03.2024 ώρα 08:30. Τα σημερινά έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου.

22. ΓΕΝ.ΑΙΤ.93/2022 Για Εφεσείουσα: Αυρ. Κων/νου (κα) για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη 1: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητους 2 και 3: Ν. Δημοσθένους, για Εφεσίβλητο 4: Π. Κάουρος (κα) για ΓΕ Η Έφεση παραμένει για ακρόαση (αγορεύσεις) την 19.01.2024 ώρα 09:30. Έξοδα στην πορεία.

23. ΑΓΩΓΗ 468/2022 Για Ενάγοντα: Ε. Κωμοδρόμου (κα) για Λ. Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους, για Εναγόμενους 2 και 3: Μ. Χρίστου (κα) για Αγνή Λιβέρα ΔΕΠΕ Η αγωγή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσεων για οδηγίες του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες: ο Ενάγων και οι Εναγόμενοι 1, 2 και 3, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 05.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. (σημ.: δεν δίνονται οδηγίες από το Δικαστήριο για απαιτήσεις εναντίον συνεναγομένων κ.λπ.).

24. ΑΓΩΓΗ 181/2023 Για Ενάγουσα: Μ. Σιαμπαρτάς, για Εναγόμενους: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 05.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

25. ΓΕΝ.ΑΙΤ.223/2023 Για Αιτητές: Ι. Κουκούνη, για Καθ’ ης η αίτηση: καμία εμφάνιση, για Κτηματολόγιο: καμία εμφάνιση (στάλθηκε έκθεση), για εμπράγματους πιστωτές: καμία εμφάνιση Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου ο χρόνος κατάθεσης στο Κτηματολόγιο του πωλητηρίου εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο Α της αίτησης επεκτείνεται για περίοδο 30 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, νοουμένου ότι το Κτηματολόγιο ικανοποιείται ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις κατάθεσης. Καμία διαταγή για έξοδα (η έκδοση του παρόντος διατάγματος εξαντλεί τη θεραπεία του άρθρου 12 Ν.81(Ι)2011).

26. ΑΓΩΓΗ 1119/2023 Για Ενάγοντα/Αιτητή: αυτοπροσώπως, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: καμία εμφάνιση

Αίτηση ημερομηνίας 07.11.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Για τους λόγους που εξηγούνται στο πλήρες πρακτικό, εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης ως οι παράγραφοι 13 (Α) (Β) της ένορκης δήλωσης, πλέον για τα έξοδα της αγωγής και έκδοσης της απόφασης όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

27. ΑΓΩΓΗ 1203/2023 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Λ. Φάουζι (κα) Αίτηση ημερομηνίας 16.11.2023 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 17.11.2023 Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα παραμένουν για επίδοση την 12.12.2023 ώρα 08:30. Ο προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ, μέχρι νεότερη διαταγή του Δικαστηρίου. Οι λεπτομέρειες ακινήτου που αναγράφονται στο διάταγμα ημερομηνίας 17.11.2023, τροποποιούνται, με σκοπό τη διασαφήνιση του ακινήτου στο οποίο αφορούν, για σκοπούς Κτηματολογίου, ως εξής: Λεπτομέρειες ακινήτου Διαμέρισμα [] στο ακίνητο με αριθμό εγγραφής [], Φ./Σχ. [], Τεμάχιο [], μερίδιο ΟΛΟ, στην Κισσόνεργα της Επαρχίας Πάφου (ΠΩΕ []/2023). Αίτηση ημερομηνίας 27.11.2023 για υποκατάστατη επίδοση Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 1 έως και 5 της αίτησης (ως το προσχέδιο, πλην την τελευταίας παραγράφου). Σε περίπτωση που ο Εναγόμενος παραλείψει να εμφανιστεί στην αγωγή, κάθε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή χρήζει επίδοσης στον Εναγόμενο, θα θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί σε αυτόν εάν αντίγραφό του αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δικαστηρίου για συνεχή περίοδο 5 ημερών. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.