SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ. ΤΗΝ 01.12.2023

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Προγραμματισμένη απουσία: 06.12.2023 (υποχρεωτική εκπαίδευση)

1. ΑΓΩΓΗ 367/2015 Για Ενάγοντα: Κ. Χαραλάμπους (κα) με Α. Νικολάου, για Εναγόμενο: Γ. Λεοντίου για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Η ακρόαση της αγωγής έγινε στη βάση παραδεκτών γεγονότων/εγγράφων και σήμερα είναι ορισμένη για τελικές αγορεύσεις, επί της ερμηνείας της συμφωνίας, ωστόσο το Δικαστήριο, κατά τη μελέτη του ενώπιον του υλικού, διαπίστωσε πως χρειάζεται μαρτυρία και για τις μετρήσεις στο σκάφος, εάν έγιναν, πότε, από ποιον, και τυχόν αποτελέσματά τους, θέμα ουσιώδες, για να καταλήξει στα συμπεράσματά του, ως προς το οποίο δεν υπάρχει βάση παραδεκτών γεγονότων/εγγράφων, ανάμεσα σε ό,τι κατατέθηκε. Δίδονται οδηγίες: να παρουσιαστεί προφορική μαρτυρία από την πλευρά του Ενάγοντος και από την πλευρά του Εναγόμενου για το θέμα αυτό, σε μία δικάσιμο. Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης την 18.12.2023 ώρα 10:30. Τυχόν γραπτές δηλώσεις με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9, να δοθούν το αργότερο 1 ημέρα προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

2. ΑΓΩΓΗ 473/2016 Για Ενάγουσα: Α. Βαφέας για Αντώνης Βαφέας & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: καμία εμφάνιση Η ακρόαση συνεχίστηκε με τη μαρτυρία της ΜΕ2. Δεν υπήρχε εμφάνιση από πλευράς Εναγόμενης στη σημερινή δικάσιμο (σημ.: λόγω κωλύματος εμφάνισης του δικηγόρου της Εναγόμενης, ο οποίος δεν ανανέωσε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Η μαρτυρία της ΜΕ2 έμεινε αναντίλεκτη. Η πλευρά της Ενάγουσας έκλεισε την υπόθεσή της. Δεν υπήρξε εμφάνιση ή μαρτυρία από την Εναγόμενη. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της μαρτυρίας, ο κ. Βαφέας αγόρευσε, ενόψει της αμφισβήτησης της μαρτυρίας της ΜΕ1 κατά την προηγούμενη δικάσιμο. Για τον ίδιο λόγο, η απόφαση επιφυλάσσεται και λόγω έλλειψης διαθέσιμου χρόνου σήμερα θα δοθεί το συντομότερο δυνατόν, σε μεταγενέστερη ημέρα.

3. ΑΓΩΓΗ 43/2017 Για Ενάγουσα: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Κ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ< για Εναγόμενη: Π. Τσοβίλη (κα) για Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €8.000,00, με νόμιμο τόκο από σήμερα (01.12.2023), κάθε πλευρά τα έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Η απόφαση εκδίδεται σε συνέχεια της απόφασης ημερομηνίας 27.06.2018.

4. ΑΓΩΓΗ 848/2017 ΑΓΩΓΗ 849/2017 Για Ενάγοντες: Π. Μαρίνος για Ρ. Μαλλή (κα), για Εναγόμενη 1/εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσα: Ι. Ζίγκα (κα) για Aristi Korakidou -Makridou LLC, για Εναγόμενη 2: Ν. Αριστοδήμου (κα) για Mantis & Athinodorou LLC, για εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενους 1, 2, 3: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 22.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες 20.02.2023.

5. ΑΓΩΓΗ 1291/2017 Για Ενάγουσα: Καλλής & Καλλής ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Η. Ηλιάδης Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 03.06.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα και τους καταλόγους μαρτύρων, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους, εκτός εάν περιοριστούν τα επίδικα θέματα. Την 03.06.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο

αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

6. MENTAL 13/2018 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστής: απών Δεν έχει προσκομιστεί ένορκη δήλωση επίδοσης των ειδοποιήσεων στους διαχειριστές, για να είναι σήμερα παρόντες. Να επιδοθούν οι ειδοποιήσεις ημερομηνίας 10.11.2023 και 22.11.2023, αντίστοιχα. Η διαχείριση παραμένει για επίδοση των ειδοποιήσεων/έλεγχος την 08.03.2024 ώρα 08:30. Στο μεταξύ, να ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο και η δικηγόρος της διαχείρισης Χρ. Α. Κωνσταντίνου, για την ημερομηνία.

7. ΑΓΩΓΗ 19/2018 Για Ενάγουσα: Ο. Γιαβάσιη (κα) για Yiavashi Christofi LLC, για Εναγόμενους: Θ. Δρυμιώτου (κα) για Κ. Σιαηλής Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 29.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις οδηγίες ακρόασης που δόθηκαν την 22.05.2023.

8. ΔΙΑΧ. 413/2019 Για τη διαχείριση: Λ. Μαυρίκιος, διαχειριστής: παρών (ηλεκτρονικά) Βάσει όσων έχουν αναφερθεί, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 01.12.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να είναι παρών.

9. ΔΙΑΧ. 453/2019 Για τη διαχείριση: Ταλιώτης για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, διαχειρίστριες: απούσες Βάσει όσων έχουν αναφερθεί, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 03.06.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας.

10. ΑΓΩΓΗ 761/2019 Για Ενάγοντα: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Εναγόμενο: Στέλιος Αμερικάνος & Σία ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 26.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα και τους καταλόγους μαρτύρων, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 6 δικασίμους, εκτός εάν περιοριστούν τα επίδικα θέματα. Την 26.11.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία του Ενάγοντος και εάν υπάρχει χρόνος του Αστυφύλακα εξεταστή της υπόθεσης (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

11. ΑΓΩΓΗ 1043/2019 Για την Ενάγουσα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ι. Ζίγκα (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 21.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 4 δικασίμους. Την 21.11.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν

από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

12. ΑΓΩΓΗ 1257/2019 Για Ενάγουσα: Γ. Τσόκκου (κα) για Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες, για Εναγόμενη: Κ. Μαραβελάκη (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 22.12.2023 ώρα 08:30.

13. ΑΓΩΓΗ 273/2020 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 3 και 4: Γ. Τσέλεπος (για Εναγόμενους 1 και 2 υπάρχει απόφαση) Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 14.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

14. ΠΑΡ/ΜΠΗ 39/2020 Για Απαιτήτρια: Ιωάννης Παπαζαχαρίας ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 15.11.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Οι εκτιμητές να είναι παρόντες.

15. ΠΑΡ/ΜΠΗ (ΕΠΙΤΑΞΗ) 11/2021 Για Απαιτητή: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Αποζημιούσα Αρχή: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 25.11.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Οι εκτιμητές να είναι παρόντες.

16. ΑΓΩΓΗ 291/2021 Για Ενάγουσα: Δ. Καρακώστα (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 3: Γ. Μαυρέσης, για Εναγόμενους 1, 2, 4: μη προώθηση Η αγωγή προωθείται μόνο εναντίον της Εναγόμενης 3, εγγυήτριας, η οποία διαμένει στο εξωτερικό, και έχει προβεί σε πρόταση για πληρωμή ενός ποσού για την απαλλαγή της. Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό για την Εναγόμενη 3 την 22.12.2023 ώρα 08:30. Εάν τελικά θα προωθηθεί για εκδίκαση, εκκρεμούν οδηγίες προδικασίας.

17. ΑΓΩΓΗ 649/2021 Για Ενάγουσα: Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Γ. Σιαηλής Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 29.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης.

18. ΑΓΩΓΗ 843/2021 Για Ενάγουσα: Γιώργος Γ. Γιάγκου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Σιαηλής

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας αναφορικά με την απαίτηση και των Εναγόμενων αναφορικά με την ανταπαίτηση. Δίδονται κοινά οδηγίες: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 08.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Η ημερομηνία 07.12.2023 ακυρώνεται.

19. ΑΓΩΓΗ 739/2022 IJ Για Αιτητές: Σ. Σοφοκλέους για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση (Κυριάκος Χρίστου): απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 02.11.2023 Η ώρα είναι 10:34. Ο καθ’ ου η αίτηση είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του, το οποίο προς το παρόν είναι αναγκαίο για σκοπούς εξέτασής του, με βάση το νόμο (Κεφ.6). Η αίτηση ορίζεται για εξέταση/απόδειξη την 08.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Όταν εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των Αιτητών, να εμφανιστούν. Εάν δεν καταστεί εφικτή η εκτέλεσή του και ο εξαναγκασμός της παρουσίας του εντός εύλογου χρόνου, δηλαδή μέχρι την 08.03.2024, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της υπόθεσης (εξόφληση χρέους που απορρέει από δικαστική απόφαση σε υπόθεση αστικής φύσης), τον σκοπό έκδοσης του εντάλματος (ο Καθ’ ου η αίτηση είναι εξαναγκάσιμος μάρτρας), σε συνάρτηση με το βάρος απόδειξης και τις επιδράσεις της εκκρεμότητάς του, το άρθρο 85 Κεφ.6, τη δυνατότητα ο Καθ’ ου η αίτηση να ζητήσει ακύρωση ή τροποποίηση τυχόν διατάγματος, να εξεταστεί το ενδεχόμενο η εξέταση να προχωρήσει στην απουσία του.

20. ΝΟΜ. ΑΡΩΓΗ 23/2023 Αιτήτρια: αυτοπροσώπως, για ΓΕ: Π. Κάουρος Διαπιστώνεται ότι η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του νόμου, εφόσον αφορά σε διαδικασία ακύρωσης Ειδοποίησης ΙΑ για πλειστηριασμό με βάση τις διατάξεις του Μέρους VIA του Ν.9/65. Η αίτηση ορίζεται για εξέταση την 15.12.2023 ώρα 08:30. Δίδονται οδηγίες όπως ετοιμαστεί κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. Έχει ήδη συμπληρωθεί ο Τύπος 2.

21. ΑΓΩΓΗ 31/2023 IJ Για Ενάγοντα: Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος αναφορικά με την απαίτηση και του Εναγόμενου αναφορικά με την ανταπαίτηση. Δίδονται κοινά οδηγίες: ο Ενάγων και ο Εναγόμενος, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης

εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 08.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Η ημερομηνία 16.01.2024 ακυρώνεται.

22. ΑΓΩΓΗ 797/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 3: Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 13.11.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων 1 και 3 επεκτείνεται μέχρι και την 08.02.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 08.03.2024 ώρα 08:30, εκτός εάν εμπρόθεσμα ή εκ συμφώνου προηγουμένως καταχωριστεί η Έκθεση Υπεράσπισης των Εναγόμενων 1 και 3. Έξοδα στην πορεία.

23. ΑΓΩΓΗ 941/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Ν. Δημοσθένους Αίτηση ημερομηνίας 13.11.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης της Εναγόμενης επεκτείνεται μέχρι και την 08.02.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 08.03.2024 ώρα 08:30, εκτός εάν εμπρόθεσμα ή εκ συμφώνου προηγουμένως καταχωριστεί η Έκθεση Υπεράσπισης της Εναγόμενης. Έξοδα στην πορεία.

24. ΑΓΩΓΗ 979/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χρ. Ποποβίδου (κα) για G. Hadjineophytou & Co LLC Αίτηση ημερομηνίας 21.11.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου ως 23(Α) της ένορκης δήλωσης, πλέον για τα έξοδα ως η παράγραφος Β της αίτησης. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 23(Β) της ένορκης δήλωσης.

25. ΑΓΩΓΗ 1109/2023 IJ Για Ενάγοντες: Σωτήρης Αργυρού & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Constantinos Kalavas LLC Αίτηση ημερομηνίας 31.08.2023 για ενδιάμεσες θεραπείες και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 05.09.2023 Αναφέρθηκε πως έγινε κάποια συνάντηση και γίνεται προσπάθεια εξώδικης διευθέτησης. Η αίτηση παραμένει για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 08.01.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Εναγόμενου. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.

26. ΑΓΩΓΗ 1205/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χριστοφή, Μερακλή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση 1: Μ. Λιώτης για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση 2, 3, 4, 5, 6: μη επιδοθείσα Αίτηση ημερομηνίας 20.11.2023 για ενδιάμεση θεραπεία Στην αίτηση που επιδόθηκε στην Καθ’ ης η αίτηση 1, δεν αναγράφεται η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί δέουσα επίδοση, ωστόσο, λόγω της εμφάνισης της Καθ’ ης η αίτηση 1 σήμερα και της λήψης γνώσης της ημερομηνίας, δεν χρειάζεται εκ νέου επίδοση στην Καθ’ ης η αίτηση 1. Η αίτηση παραμένει για επίδοση στους Καθ’ ων η αίτηση 2, 3, 4, 5, 6/ΑΔΟ την 08.12.2023 ώρα 08:30. Την ίδια ημέρα, παραμένει για ΑΔΟ για την Καθ’ ης η αίτηση 1, τυχόν ένσταση της Καθ’ ης η αίτηση 1 που μπορεί να καταχωριστεί στο μεταξύ, να καταχωριστεί μέχρι τότε. Όσον αφορά την Καθ’ ης η αίτηση 1, έξοδα στην πορεία.

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια

1. Αγωγή 367/2015 Επιστροφή χορηγίας 18.12.2023 Επανάνοιγμα – Συνεχιζόμενη

2. Αγωγή 1200/2015 Οχληρία/επέμβαση 04.12.2023 Θα διευθετηθεί

3. Αγωγή 1352/2015 Ατύχημα σε χώρο 14.12.2023 Συνεχιζόμενη

4. Αγωγή 1411/2015 ΑΗΚ 11.12.2023 Συνεχιζόμενη

5. Αγωγή 1541/2015

Αγωγή 417/2018 ΑΗΚ 12.12.2023 Συνεχιζόμενη

6. Αγωγή 1801/2015 Επέμβαση/οχληρία 05.12.2023 Συνεχιζόμενη

7. Αγωγή 1912/2015 ΑΗΚ 07.12.2023 Συνεχιζόμενη

8. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) ΧΧΧ Συνεχιζόμενη – διακοπή λόγω θανάτου

9. Αγωγή 473/2016 Κοινόχρηστα 01.12.2023 Ολοκληρώθηκε την 01.12.2023

10. Αγωγή 3641/2013 Αίτηση έρευνας 05.12.2023 Συνεχιζόμενη

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.