SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.      

ΑΓΩΓΗ 2061/2009

Για Αιτήτρια: Χρ. Ποποβίδου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 24.01.2024 για άδεια εκτέλεσης

Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι με βάση όσα έχουν εκτεθεί μπορεί να δοθεί άδεια εκτέλεσης. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Β της αίτησης, με τη διαγραφή της φράσης «και/ή για όσο χρόνο…Δικαστήριο». (σημ.: όσον αφορά το σημείο Α της αίτησης, επειδή ζητείται με κάθε αίτηση και στην προκειμένη περίπτωση είναι και τονισμένο, δεν υπάρχει τους διαδικαστικούς κανονισμούς πρόνοια ότι η αίτηση για άδεια εκτέλεση υποβάλλεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ούτως ώστε να τίθεται θέμα παράτασής της. Απεναντίας, προϋπόθεση για να δοθεί άδεια εκτέλεσης είναι να έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος εντός του οποίου μπορεί να εκτελεστεί η απόφαση. Εάν δεν έχει παρέλθει, είναι απλώς εκτελεστή η απόφαση και δεν έχει λόγο παρέμβασης το Δικαστήριο. Το ζήτημα της καθυστέρησης στην υποβολή της αίτησης, εάν υφίσταται, είναι διαφορετικό, σχετιζόμενο με τη σπουδή του εξ αποφάσεως πιστωτή να εκτελέσει και συνεκτιμώμενο με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, δεν έχει να κάνει με διαδικαστική προθεσμία.)

2.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ.597/2011

Για Αιτήτρια: Κ. Κων/νου (κα) για Μ. Τιμοθέου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 24.01.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης.

3.      

ΑΓΩΓΗ 2403/2011

Για Αιτήτρια: Κ. Κων/νου (κα) για Μ. Τιμοθέου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 24.01.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης.

4.      

ΑΓΩΓΗ 367/2015

Για Ενάγοντα: Α. Ανδρέου για Α. Νικολάου, για Εναγόμενο: Γ. Λεοντίου για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου

Η ακρόαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με την μαρτυρία του Εναγόμενου. Η αγωγή παραμένει για τελικές αγορεύσεις την 01.03.2024 ώρα 08:30. Εάν συμφωνούν και οι δύο πλευρές, οι αγορεύσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά. Έξοδα στην πορεία.

5.      

ΑΓΩΓΗ 1352/2015

Για Ενάγοντα: Γ. Ζυμπουλάκη (κα) με Α. Αθανασίου για Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Μ. Παναγιωτίδου (κα) για Στέλιος Αμερικάνος & Σία ΔΕΠΕ

Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται.

6.      

ΑΓΩΓΗ 1681/2016

Για Ενάγοντα: Χρ. Κων/νου (κα) για Κρίτων Π. Παπαλοΐζου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Εβ. Πουλλά

Ο Εναγόμενος, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει τη γραπτή μαρτυρία του και αντίγραφο να δώσει στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.05.2024 ώρα 08:30.

7.      

ΑΓΩΓΗ 89/2018

Για Ενάγουσα: Ηρακλής Ν. Κυριακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 19.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις οδηγίες ακρόασης που δόθηκαν την 13.01.2023, εκτός εάν διαφοροποιηθούν από το Δικαστήριο.

8.      

ΑΓΩΓΗ 451/2019

Για Ενάγουσα: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Π. Ευθυμίου

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 19.12.2023, άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της.

9.      

ΑΓΩΓΗ 17/2020

Για Ενάγοντες: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 21.01.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

10.   

ΑΓΩΓΗ 639/2020

Για Ενάγοντες: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Mantis & Athinodorou LLC

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 16.05.2024 ώρα 08:30. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

11.   

ΑΓΩΓΗ 813/2022 IJ

Για Ενάγοντες: Ε. Erotokritou LLC, για Εναγόμενη: Σιαηλής & Σιαηλή ΔΕΠΕ

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες των Εναγόντων. Δίδονται οδηγίες: οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 16.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

12.   

ΑΓΩΓΗ 1027/2022 IJ

Για Ενάγοντα: Γ. Σιαηλής, για Εναγόμενους: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες: ο Ενάγων και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 16.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

13.   

ΕΦΕΣΗ 287/2023 IJ

Για Εφεσείουσα: Η. Ευθυμίου για Ηλίας Γ. Ευθυμίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη: Δ. Καρακώστα (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ

Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης σήμερα, κατόπιν κοινού αιτήματος, προκειμένου να αποσυρθεί. Άδεια δίδεται, η Έφεση αποσύρεται και απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της Εφεσίβλητης και εναντίον της Εφεσείουσας, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Η ημερομηνία 09.02.2024 ακυρώνεται.

14.   

ΑΓΩΓΗ 451/2023 IJ

Για Αιτητή: Α. Ζύμπηλος, για Καθ’ ων η αίτηση: καμία εμφάνιση, Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2: απόντες

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 21.11.2023

Η ώρα είναι 09:52. Οι Καθ’ ων η αίτηση είναι απόντες. Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, είχε εμφανιστεί ο ένας εξ αυτών και είχαν αμφότεροι εκπροσώπηση, και είχε αναφερθεί πως θα εξοφλούσαν. Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε εμφάνιση ούτε εκπροσώπηση. Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2, που επί του παρόντος είναι αναγκαία για σκοπούς εξαναγκασμού της παρουσίας τους και εξέτασής τους σύμφωνα με τον νόμο, τα οποία να μην εκτελεστούν προς το παρόν, ενόψει της ενημέρωσης που έχει ο συνήγορος του αιτητή σχετικά με τους λόγους μη εμφάνισης ή εκπροσώπησης των Καθ’ ων η αίτηση. Η αίτηση παραμένει για έλεγχο/Οδηγίες την 05.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

15.   

ΑΓΩΓΗ 527/2023 IJ

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Λ. Νεοφύτου για Leonidas Neophytou & Co LLC, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 12.01.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της ΕΥ της Εναγόμενης επεκτείνεται μέχρι και την 18.01.2023 [και θεωρείται εμπρόθεσμη] (σημ.: δεν περάστηκε ακόμα στο i-justice, να ελέγχεται από τους δικηγόρους της Εναγόμενης). Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής.

16.   

ΑΓΩΓΗ 531/2023 IJ

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Λ. Νεοφύτου για Leonidas Neophytou & Co LLC, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 12.01.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της ΕΥ της Εναγόμενης επεκτείνεται μέχρι και την 18.01.2023 [και θεωρείται εμπρόθεσμη] (σημ.: δεν περάστηκε ακόμα στο i-justice, να ελέγχεται από τους δικηγόρους της Εναγόμενης). Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής.

17.   

ΑΓΩΓΗ 553/2023 IJ

Για Αιτήτρια: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 28.01.2024 για έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής

Το Δικαστήριο δεν εξουσιοδότησε την επίδοση του διατάγματος ανάκτησης με θυροκόλληση. Το διάταγμα που εκδόθηκε για υποκατάστατη επίδοση αφορά στα έγγραφα της αγωγής που χρήζουν επίδοσης, μέχρι και την ολοκλήρωση της αγωγής, και δεν αφορά το διάταγμα ανάκτησης ή άλλες αιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της αγωγής ή μέτρα εκτέλεσης. Η επίδοση του διατάγματος ανάκτησης και η πάροδος της προθεσμίας συμμόρφωσης είναι ουσιώδες στοιχείο για τη δυνατότητα έκδοσης εντάλματος. Συναφώς, εάν δεν είναι εφικτή η προσωπική επίδοση, το Δικαστήριο μπορεί μεν να επιτρέψει υποκατάστατη επίδοση, αλλά έχοντας υπόψη τη φύση του εν λόγω διατάγματος και τις συνέπειες μη λήψης προσωπικής γνώσης, να καθορίσει διαφορετικά τον τρόπο επίδοσης. Ενόψει της μη νομότυπης επίδοσης του διατάγματος ανάκτησης, η αίτηση κρίνεται ως πρόωρη και γι’ αυτό απορρίπτεται, άνευ βλάβης.

18.   

ΑΓΩΓΗ 809/2023 IJ

Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Σ. Ζαννούπας

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας και των Εναγόμενων. Δίδονται κοινά οδηγίες για την απαίτηση και την ανταπαίτηση: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 16.05.2024 ώρα 08:30. Ως προς το θέμα των λεπτομερειών, να εξεταστεί μετά την αποκάλυψη εγγράφων. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία, να αγορεύσουν οι δύο πλευρές σχετικά. Έξοδα στην πορεία.

19.   

ΑΓΩΓΗ 1053/2023 ΕJ

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 26.01.2024, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη, ως εξωδίκως διευθετηθείσα.

20.   

ΑΓΩΓΗ 1163/2023

(ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)

Για Ενάγουσες/Αιτήτριες: Ευρ. Χαραλάμπους

Αίτηση ημερομηνίας 24.01.2024 για υποκατάστατη επίδοση

Α. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

Β. Ο χρόνος εμφάνισης του Εναγόμενου στην αγωγή καθορίζεται στις 15 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης σε αυτόν.

Γ. Σε περίπτωση παράλειψης του Εναγόμενου να εμφανιστεί, η αγωγή δυνατόν να εξεταστεί στην απουσία του, και κάθε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή που χρειάζεται να επιδοθεί στον Εναγόμενο θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί δεόντως σε αυτόν, εάν επιδίδεται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα ή εάν αποστέλλεται με συνηθισμένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο Α της αίτησης.

Δ. Τα έξοδα της αίτησης ακολουθούν το αποτέλεσμα της αγωγής.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

Δικηγόροι

1.        Αγωγή 3641/2013

Αίτηση έρευνας

07.02.2024

Συνεχιζόμενη

Α. Χουβαρτάς

Γ. Ηλιάδης

2.        Αγωγή 367/2015

Επιστροφή χορηγίας

01.02.2024

Ολοκληρώθηκε την 01.02.2024

Ολοκληρώνεται την 01.02.2024

Α. Ανδρέου

Γ. Λεοντίου

3.        Αγωγή 1411/2015

ΑΗΚ

20.02.2024

Συνεχιζόμενη

Προς ολοκλήρωση την 20.02.2024

Μ. Μιχαηλίδης

Ε. Χ’Παναγή

4.        Αγωγή 1541/2015

Αγωγή 417/2018

ΑΗΚ

06.02.2024

Συνεχιζόμενη

Προς ολοκλήρωση την 06.02.2024

Μ. Μιχαηλίδης

Ε. Χ’Παναγή

5.        Αγωγή 1801/2015

Επέμβαση/οχληρία

05.02.2024

Συνεχιζόμενη

Προς ολοκλήρωση την 05.02.2024

Ν. Μάντης

Σ. Χ’Νεοφύτου

6.        Αγωγή 2131/2015

Συμβατική διαφορά (AP)

16.02.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Κουζαλης

Στ. Φλωράκη

7.        Αγωγή 2887/2015

Κοινόχρηστα

28.02.2024

Συνεχιζόμενη

Πιθανότητα διευθέτησης

Γ. Ζυμπουλάκη

Α. Νοβριάδης

8.        Αγωγή 123/2016

Συμβατική διαφορά (AP)

27.02.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Κουζαλης

Στ. Φλωράκη

9.        Αγωγή 225/2016

Συμβατική διαφορά

08.02.2024

Συνεχιζόμενη

Προς ολοκλήρωση την 08.02.2024 (κυρίως νομικά θέματα)

Ν. Μάντης

Σ. Ζαννούπας