SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 02.02.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 1475/2010 Για Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 15.01.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 05.02.2024 ώρα 08:30. Να υποβληθεί και να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αίτηση για άδεια εκτέλεσης. Λόγω του σύντομου ορισμού, ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο.

2. ΑΓΩΓΗ 111/2014 Για Αιτητές: Λ. Χ’ Νεοφύτου για Καλλής & Καλλής ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 29.01.2024 για κατάσχεση εις χείρας τρίτου (garnishee order nisi) Στην ένορκη δήλωση, στην παράγραφο 7, γίνεται αναφορά πως η Αιτήτρια υπέβαλε αίτηση για εκκαθάριση της Καθ’ ης η αίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 218 Κεφ.113, η διαδικασία της εκκαθάρισης αρχίζει με την υποβολή της αίτησης για εκκαθάριση. Σύμφωνα με το άρθρο 217 Κεφ.113, όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται από το Δικαστήριο, οποιαδήποτε κατάσχεση στα χέρια τρίτου, μεσεγγύηση, κατάσχεση ή εκτέλεση που αρχίζει εναντίον της περιουσίας ή αντικειμένων της εταιρείας μετά την έναρξη της εκκαθάρισης είναι εξολοκλήρου άκυρη. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 06.02.2024 ώρα 08:30, να τοποθετηθεί η πλευρά των Αιτητών.

3. ΑΓΩΓΗ 2378/2015 Για Ενάγοντες: Δ. Καρακώστα (κα) με Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ε. Νικολάου (κα) για Ζένιος Νικολάου ΔΕΠΕ Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου για το ποσό των €3.888,26, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον για τα έξοδα της αγωγής, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

4. ΑΓΩΓΗ 2379/2015 Για Ενάγοντες: Δ. Καρακώστα (κα) με Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 3:

Ε. Νικολάου (κα) για Ζένιος Νικολάου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: δεν προωθείται Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 3, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για το ποσό των €5.394,40, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον για τα έξοδα της αγωγής, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Η αγωγή εναντίον του Εναγόμενου 2 απορρίπτεται λόγω μη προώθησής της.

5. ΑΓΩΓΗ 135/2017 Για Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενους: Χ. Ζόππος, διάδικοι: παρόντες Έγινε συζήτηση της υπόθεσης στην παρουσία των διαδίκων. Αναφέρθηκε ενδεχόμενο συνεργασίας αναμεταξύ των διαδίκων. Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 05.03.2024 ώρα 08:30. Εάν θα προχωρήσει με εκδίκαση, θα πρέπει να δοθούν οδηγίες ακρόασης.

6. ΑΓΩΓΗ 223/2017 Για Ενάγοντες: Σ. Δίγκα (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: Σ. Σωκράτους (κα) για Soteroula Stavri-Socratous & Co LLC, για Εναγόμενους 2 και 3: Κ. Χιταρίδου (κα) για Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 06.03.2024 ώρα 08:30. Εάν στo μεταξύ δεν υπάρξει εξώδικη διευθέτηση, θα πρέπει να δοθούν οδηγίες ακρόασης. Τυχόν περιορισμός επιδίκων, μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

7. ΑΓΩΓΗ 603/2017 Για τον Ενάγοντα: Δημόκριτος Αριστείδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ, διάδικοι: απόντες Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 06.02.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

8. ΑΓΩΓΗ 19/2019 Για την Ενάγουσα: Χρ. Κων/νου (κα) για G. Hadjineophytou & Co LLC, για Εναγόμενους: Ν. Κων/νου (κα) για Κώστας Μ. Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ, διάδικοι: απόντες Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 17.05.2024 ώρα 08:30. Σε περίπτωση που θα προχωρήσει με εκδίκαση η υπόθεση, να διευκρινιστούν τα θέματα που τέθηκαν για να μπορούν να δοθούν οδηγίες ακρόασης.

9. ΔΙΑΧ. 333/2019 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστές: καμία εμφάνιση

Η ώρα είναι 12:24. Δεν υπάρχει εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου, για να μπορεί, το Δικαστήριο, να απευθύνει οδηγίες, σε οποιονδήποτε, ενώ οι υφιστάμενες οδηγίες δεν ακολουθήθηκαν. Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να εκδοθεί και να επιδοθεί κλήση στους διαχειριστές, για να εμφανιστούν στο Δικαστήριο κατά την ορισμένη ημερομηνία και ώρα, για να δείξουν λόγο για τη μη συμμόρφωσή τους με τον νόμο και με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Να ειδοποιηθούν ότι, σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισής τους, θα εκδοθεί ένταλμα για τον εξαναγκασμό της παρουσίας τους. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο, για τον σκοπό αυτό, την 17.05.2024 ώρα 08:30.

10. ΔΙΑΧ. 423/2019 Για τη διαχείριση: Μ. Μιλτιάδου, διαχειριστές: απόντες Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 17.05.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Οι διαχειριστές να είναι παρόντες.

11. ΑΓΩΓΗ 813/2019 Για Ενάγουσα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενο: Α. Βαλέρκου (κα) για Έλενα Μαλά & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 27.11.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την

επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

12. ΑΓΩΓΗ 749/2020 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: Δημόκριτος Αριστείδου ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 17.05.2024 ώρα 08:30. Σε περίπτωση μη εξώδικης διευθέτησης, να ακολουθηθούν οι οδηγίες ημερομηνίας 02.06.2023.

13. ΑΓΩΓΗ 943/2020 Για Αιτήτρια: Παπαλουκας για Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: αυτοπροσώπως, Καθ’ ου η αίτηση: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 08.11.2023 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους του Καθ’ ου η αίτηση με μηνιαίες δόσεις €100,00 η κάθε μία, από την 01.03.2024, και την 1η έως και τη 10η ημέρα κάθε μήνα μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα της αίτησης που έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €300,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €16,50 έξοδα επίδοσης, τα οποία να πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο.

14. ΑΓΩΓΗ 1053/2021 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Χ. Αργυρού, Ε. Αντωνίου Αίτηση ημερομηνίας 20.09.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Εκτός εάν καταχωριστεί η Έκθεση Υπεράσπισης των Εναγόμενων μέχρι και την 11.04.2024, η Ενάγουσα να προχωρήσει με απόδειξη της απαίτησής της. Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 17.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

15. ΑΓΩΓΗ 667/2023 IJ Για Εναγόμενο/Αιτητή: Κ. Κασκάνης για G. Prodromou & Associates LLC, για Ενάγουσα/Καθ’ ης η αίτηση: καμία εμφάνιση Αίτηση ημερομηνίας 09.01.2024 για απόρριψη της αγωγής λόγω μη προώθησής της Έχω εξετάσει την αίτηση, η οποία έχει επιδοθεί στην άλλη πλευρά, πλην όμως δεν υπάρχει εμφάνιση. Ενόψει της μη προώθησης της αγωγής, εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου η αγωγή απορρίπτεται, λόγω παράλειψης προώθησής της, με έξοδα υπέρ του Εναγόμενου και εναντίον της Ενάγουσας, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

16. ΑΓΩΓΗ 977/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Α. Μαυρικίου (κα) για Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 25.01.2024 για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας και υποκατάστατη επίδοση Α. Δίδεται άδεια για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας στην Εναγόμενη. Β. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η επίδοση στην Εναγόμενη Ειδοποίησης Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής, του παρόντος διατάγματος και της αίτησης βάσει της οποίας εκδόθηκε, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο Β της αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση). Γ. Ο χρόνος εμφάνισης της Εναγόμενης στην αγωγή καθορίζεται στις 30 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης. Δ. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης της Εναγόμενης, η αγωγή δυνατόν να εξεταστεί στην απουσία της και τυχόν μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή που χρήζει επίδοσης στην Εναγόμενη θα θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί στην Εναγόμενη εάν αποστέλλεται με συνηθισμένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο Β της αίτησης. Ε. Τα έξοδα της αίτησης να ακολουθήσουν την πορεία της αγωγής.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 3641/2013 Αίτηση έρευνας 07.02.2024 Συνεχιζόμενη Α. Χουβαρτάς Γ. Ηλιάδης

2. Αγωγή 1411/2015 ΑΗΚ 20.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 20.02.2024 Μ. Μιχαηλίδης Ε. Χ’Παναγή

3. Αγωγή 1541/2015

Αγωγή 417/2018 ΑΗΚ 06.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 06.02.2024 Μ. Μιχαηλίδης Ε. Χ’Παναγή

4. Αγωγή 1801/2015 Επέμβαση/οχληρία 05.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 05.02.2024 Ν. Μάντης Σ. Χ’Νεοφύτου

5. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 16.02.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

6. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 28.02.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Γ. Ζυμπουλάκη Α. Νοβριάδης

7. Αγωγή 123/2016 Συμβατική διαφορά (AP) 27.02.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης

Στ. Φλωράκη

8. Αγωγή 225/2016 Συμβατική διαφορά 08.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 08.02.2024 (κυρίως νομικά θέματα) Ν. Μάντης Σ. Ζαννούπας