SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 05.02.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 1475/2010 Για Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 02.02.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων ημερομηνίας 27.09.2010 και 14.12.2010, λόγω παρέλευσης 12 ετών από την έκδοσή τους. Αίτηση ημερομηνίας 15.01.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.

2. ΑΓΩΓΗ 2603/2011 Για Αιτητές: Π. Χ’Παναγιώτου για Παύλος Γ. Ευθυμίου ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: Α. Παπαντωνίου (κα) για Γεώργιος Θ. Κούμα ΔΕΠΕ, Καθ’ ης η αίτηση: παρούσα Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 12.08.2022 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους με μηνιαίες δόσεις €150,00 η κάθε μία, από την 01.03.2024, και ακολούθως την 1η έως και την 5η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα της διαδικασίας αυτής, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία να πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο.

3. ΑΓΩΓΗ 3129/2011 Για Αιτήτρια: Στ. Ευθυβούλου (κα) για Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 18.01.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις του ΕΚΓ Πάφου, τα ΜΕΜΟ ΕΒ260/2014 και ΕΒ261/2014 ακυρώθηκαν (στοιχεία Α και Β της αίτησης). Το ΕΚΓ Λεμεσού δεν έχει αποστείλει ειδοποίηση αναφορικά με την ισχύ των ΜΕΜΟ ΕΒ599/2014 και ΕΒ600/2014. Νοείται πως, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, οποιοδήποτε εκ των ΜΕΜΟ ακυρωθεί πριν από την εγγραφή της ανανέωσής του, δεν θα έχει ισχύ το διάταγμα ανανέωσης.

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Γ, Δ, Ε και ΣΤ της αίτησης.

4. ΑΓΩΓΗ 1801/2015 Για Ενάγουσα: Ν. Μάντης για Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους: Σ. Χ’Νεοφύτου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Η ακρόαση της αγωγής συνεχίστηκε με τη μαρτυρία του γεωπόνου της πλευράς των Εναγόμενων, που ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της μαρτυρίας. Η αγωγή παραμένει για τελικές αγορεύσεις την 11.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

5. ΑΓΩΓΗ 335/2018 Για Ενάγουσα: Σ. Τόκα (κα) για Αντώνης Τόκας & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κ. Χιταρίδου (κα) για Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης & Σία ΔΕΠΕ Σήμερα είχαν την ευκαιρία για μια πρ΄τη.. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 13.03.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

6. ΑΓΩΓΗ 1153/2018 Για Αιτήτρια: Ν. Νικήτα Αίτηση ημερομηνίας 26.01.2024 για υποκατάσταση και τροποποίηση Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια για εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ημερομηνίας 17.05.2019 και του δικαστικού διατάγματος ημερομηνίας 11.10.2021 από την ως η διαχειρίστρια της περιουσίας του αποβιώσαντος [].

7. ΑΓΩΓΗ 889/2019 Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 02.02.2024, άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται, ως εξωδίκως διευθετηθείσα, ανεπιφύλακτα, κάθε πλευρά τα έξοδά της. Η ημερομηνία 13.11.2024 ακυρώνεται.

8. ΑΓΩΓΗ 919/2019 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Κώστας Μελάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 15.05.2024 ώρα 08:30. Σε περίπτωση που θα προωθηθεί για εκδίκαση η αγωγή, η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, για σκοπούς μνείας και οδηγιών ακρόασης. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα, να δηλωθούν τότε. Έξοδα στην πορεία.

9. ΑΓΩΓΗ 1131/2020 Για Ενάγουσα: Chrysses Demetriades & Co LLC, για Εναγόμενους 1, 2: υπάρχει απόφαση, για Εναγόμενο 3: Constantinos Kalavas LLC Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 20.05.2024 ώρα 08:30. Εάν υπάρχει ετοιμότητα νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

10. ΠΑΡ/ΜΠΗ 25/2021 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες την 20.05.2024 ώρα 08:30. Να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι.

11. ΕΦΕΣΗ 5/2021 Για Εφεσείουσα/Καθ’ ης η αίτηση: Ν. Κων/νου (κα) για Κώστας Μ. Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη/Αιτήτρια: Κ. Μενοίκου (κα) για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Αίτηση ημερομηνίας 22.09.2023 για αντεξέταση Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. Η Έφεση παραμένει για Οδηγίες την 20.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

12. ΑΓΩΓΗ 371/2021 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 5, 6, 9: Έμιλυ Α. Λεμονιάτη ΔΕΠΕ, για υπόλοιπους Εναγόμενους: υπάρχει απόφαση Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.01.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

13. ΑΓΩΓΗ 499/2021 Για Ενάγοντα: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 2: Α. Κακογιάννης & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.01.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

14. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 257/2022 IJ Για Αιτήτρια: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση 1, 2, 3: Ρ. Ροδοσθένους, για Καθ’ ων η αίτηση 4, 5, 6, 7, 8: καμία εμφάνιση Η αίτηση παραμένει για εξέταση/Οδηγίες την 17.05.2024 ώρα 08:30. Τυχόν ένσταση, να καταχωριστεί μέχρι την 05.04.2024 ώρα 12:00.

15. ΕΔΜ 1/2023 Για την Ενάγουσα: προσωπικός χειρισμός, καμία εμφάνιση Για τους λόγους που εξηγούνται στο πρακτικό, η αγωγή απορρίπτεται, άνευ βλάβης. Καμία διαταγή για έξοδα. Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να ενημερωθεί η Ενάγουσα για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, καθώς και για το δικαίωμά της να ενεργοποιήσει εκ νέου, εξ αρχής, διαδικασία με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 861/2007, με τον ορθό τρόπο, εναντίον του ορθού προσώπου, εφόσον πρώτα βεβαιωθεί για την ορθότητα των στοιχείων που χρησιμοποιεί, κατόπιν προηγούμενης δικής της έρευνας.

16. ΑΓΩΓΗ 379/2023 IJ Για Ενάγοντα/Αιτητή: Π. Χατζηπαναγιώτου

Αίτηση ημερομηνίας 19.01.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €6.493,00, πλέον τόκος ως η παράγραφος 11 της ένορκης δήλωσης, πλέον τα έξοδα της αγωγής και της αίτησης €1.065,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον €16,50 έξοδα επίδοσης.

17. ΕΦΕΣΗ 5/2024 IJ Για τον Εφεσείοντα: Χ. Σιαηλής, για την Εφεσίβλητη: Γ. Ζαχαρίου (κα) για Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία ΔΕΠΕ Η Έφεση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 09.04.2024 ώρα 08:30. Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι την 05.03.2024 ώρα 12:00. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση από τον Εφεσείοντα, μπορεί να καταχωριστεί μέχρι την 12.03.2024, και τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση από την Εφεσίβλητη, μπορεί να καταχωριστεί μέχρι την 19.03.2024. Οι προθεσμίες μπορούν να αλλάξουν με συμφωνία των δύο πλευρών, αλλά όχι η ημερομηνία ακρόασης. Έξοδα στην πορεία. (πλειστηριασμός: 09.05.2024)

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 3641/2013 Αίτηση έρευνας 07.02.2024 Συνεχιζόμενη Α. Χουβαρτάς Γ. Ηλιάδης

2. Αγωγή 1411/2015 ΑΗΚ 20.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 20.02.2024 Μ. Μιχαηλίδης Ε. Χ’Παναγή

3. Αγωγή 1541/2015

Αγωγή 417/2018 ΑΗΚ 06.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 06.02.2024 Μ. Μιχαηλίδης Ε. Χ’Παναγή

4. Αγωγή 1801/2015 Επέμβαση/οχληρία 05.02.2024 Ολοκληρώθηκε την 05.02.2024 Ν. Μάντης Σ. Χ’Νεοφύτου

5. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 16.02.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

6. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 28.02.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Γ. Ζυμπουλάκη Α. Νοβριάδης

7. Αγωγή 123/2016 Συμβατική διαφορά (AP) 27.02.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

8. Αγωγή 225/2016 Συμβατική διαφορά 08.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 08.02.2024 (κυρίως νομικά θέματα) Ν. Μάντης Σ. Ζαννούπας