SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 08.02.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 3291/2010 Για Αιτήτρια: Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: Κώστας Σατολιάς ΔΕΠΕ Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 10.08.2020 Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα, από άλλο δικαστήριο. Το Δικαστήριο όμως προγραμμάτισε ήδη να συνεχίσει την ακρόαση της αγωγής 225/2016. Επιπλέον, έχει στο πρόγραμμά του όγκο υποθέσεων που είναι σε στάδιο διάγνωσης, συνιστούν backlog, και υπάρχει υποχρέωση αντιμετώπισής του άμεσα. Συνεπώς, δεν έχει τον χρόνο να ακούσει μαρτυρία για την εξέταση της οικονομικής ικανότητας της Καθ’ ης η αίτηση ιδίως τη μαρτυρία που προτίθενται να παρουσιάσουν οι δύο πλευρές, η δε αίτηση, αν και επίσης παλαιά, δεν προτεραιοποιείται έναντι άλλων υποθέσεων προς το παρόν. Εξάλλου, παρατηρείται, από την προκαταρκτική εξέταση του υλικού που προσκομίστηκε ήδη ενόρκως, πως, ενώ πρόκειται για εταιρικό δικαστικό χρέος, παρουσιάζονται προσωπικά στοιχεία των διευθυντών της εταιρείας, που δεν είναι υπόλογοι με προσωπική περιουσία γι’ αυτό, ή αναφέρονται γενικά και αόριστα πράγματα. Δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που θα χρειάζονταν το Δικαστήριο για να εξετάσει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Με βάση το άρθρο 86 § 3 Κεφ.6, το Δικαστήριο δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να διορίσει οποιοδήποτε κατάλληλο πρόσωπο ως ελεγκτή ή επιθεωρητή της περιουσίας ή επιχείρησης οποιουδήποτε εξ αποφάσεως οφειλέτη με όρους εντολής και όρους διεξαγωγής του ελέγχου ή επιθεώρησης που το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να περιλάβει στο διάταγμα, περιλαμβανομένης και της αμοιβής του εν λόγω προσώπου. Να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές ως προς τη δυνατότητα έκδοσης τέτοιου διατάγματος στην περίπτωση, το πρόσωπο και ως προς την αμοιβή τέτοιου ελεγκτή, για να προσκομίσει στο Δικαστήριο στοιχεία σχετικά με τα βιβλία, τα αρχεία και τη λειτουργία της Καθ’ ης η αίτηση. Η αίτηση παραμένει για περαιτέρω εξέταση/προγραμματισμό την 08.03.2024 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, για να υπάρξει η

ανάλογη συνεννόηση, για τα στοιχεία που χρειάζονται για σκοπούς εξέτασης. Οι κλητεύσαντες να εμφανιστούν σήμερα να είναι παρόντες με τις ίδιες κλήσεις, να ενημερωθούν από τους δικηγόρους της Καθ’ ης η αίτηση. Έξοδα στην πορεία.

2. ΑΓΩΓΗ 2927/2011 Για Αιτητές: Σ. Σιβιτανίδης Αίτηση ημερομηνίας 31.01.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης.

3. ΑΓΩΓΗ 2673/2012 Για Αιτητή: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 11.01.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

4. ΑΓΩΓΗ 3203/2013 Για Αιτητή: Paul (Pavlos) G. Efthymiou LLC, Π. Ευθυμίου Αίτηση ημερομηνίας 11.01.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.

5. ΔΙΑΧ. 349/2015 Για τη διαχείριση: Παρασκευά για Λ. Περικλέους, διαχειριστής: απών Ο διαχειριστής είναι σε κακή κατάσταση υγείας, γίνεται συνεχής προσπάθεια εξεύρεσης στοιχείων για να καταχωριστούν λογαριασμοί. Χρειάζεται χρόνος. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 18.09.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί, κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν τα προβλήματα του διαχειριστή συνεχίζουν και εμποδίζουν την εξέλιξη της διαχείρισης, να εξεταστεί το ζήτημα τυχόν αντικατάστασής του, για να μπορεί να προχωρήσει. Εάν είναι σε κατάσταση υγείας που το επιτρέπει, να είναι παρών.

6. ΑΓΩΓΗ 2891/2015 Για Ενάγοντες: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Δ. Καλλής για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Βάσει της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, άδεια δίδεται, η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες. Κάθε πλευρά τα έξοδά της.

7. ΑΓΩΓΗ 225/2016 Για Ενάγουσα: Ν. Μάντης για Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενο: Σ. Ζαννούπας Η ακρόαση της αγωγής συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με τη μαρτυρία της ΜΕ1. Η ακρόαση ορίζεται για τελικές

αγορεύσεις την 01.03.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

8. ΠΑΡ/ΜΠΗ 17/2017 Για Απαιτήτρια: Β. Καραγιαννίδης για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Ν. Βασιλείου (κα) για ΓΕ Βάσει της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Απαιτήτριας και εναντίον της Απαλλοτριούσας Αρχής για το ποσό των €2.300,00, πλέον τόκος πρoς 3,00% ετησίως επί του ποσού των €2.300,00 από 30.10.2015 μέχρι πλήρους εξόφλησης, πλέον τα εκτιμητικά έξοδα €950,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον νόμιμο τόκο από 08.02.2024 μέχρι πλήρους εξόφλησης, πλέον τα δικηγορικά έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Τα δικηγορικά έξοδα να πληρωθούν απευθείας στους δικηγόρους της Απαιτήτριας. Τα εκτιμητικά έξοδα να πληρωθούν στον εκτιμητή της Απαιτήτριας. Το ποσό της αποζημίωσης να πληρωθεί στην Απαιτήτρια. Νοείται ότι, με την καταβολή των πιο πάνω ποσών, η επίδικη επηρεαζόμενη από την απαλλοτρίωση έκταση, ήτοι 106 τ.μ. από το τεμάχιο με αρ. εγγραφής 0/10853, Φ/Σχ.25/64, τεμάχιο 245, στο Νέο Χωριό Πάφου, εντός της Επαρχίας Πάφου, θα εγγραφεί επ’ ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας ελεύθερη από εμπράγματα βάρη.

9. ΠΑΡ/ΜΠΗ 19/2017 Για Απαιτητή: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ, εκτιμητές: απόντες Η υπόθεση παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 28.02.2024 ώρα 08:30. Να δηλωθούν στο Δικαστήριο τα σημεία στα οποία συγκλίνουν οι εκτιμητές/μάρτυρες, για να προχωρήσει με τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, ενέργεια που δεν υπόκειται στην έγκριση του Κτηματολογίου.

10. ΠΑΡ/ΜΠΗ 21/2017 Για Απαιτητή: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ, εκτιμητές: απόντες Η υπόθεση παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 28.02.2024 ώρα 08:30. Να δηλωθούν στο Δικαστήριο τα σημεία στα οποία συγκλίνουν οι εκτιμητές/μάρτυρες, για να προχωρήσει με τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, ενέργεια που δεν υπόκειται στην έγκριση του Κτηματολογίου.

11. ΑΓΩΓΗ 125/2017 Για Ενάγοντα: Π. Νεοφύτου, για Εναγόμενη: Ε. Ερωτοκρίτου & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή είναι παλαιά, τη διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις, θα πρέπει να γίνει μνεία και να δοθούν οδηγίες ακρόασης. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 23.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην

πορεία. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση. Τυχόν περιορισμός επιδίκων θεμάτων, να γίνει μέχρι τότε.

12. ΑΓΩΓΗ 609/2018 Για Ενάγοντες: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Α.Χ. Παπαχαραλάμπους, για Εναγόμενη: Γ. Παπασάββα Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €15.084,65, πλέον νόμιμος τόκος ετησίως από την καταχώριση της αγωγής μέχρι εξόφλησης, πλέον τα έξοδα της αγωγής, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο 3 μηνών από σήμερα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής εκτέλεσης και ανεξάρτητα από αυτήν, οι Ενάγοντες θα έχουν το δικαίωμα άμεσης εγγραφής ΜΕΜΟ.

13. ΑΓΩΓΗ 785/2018 Για Ενάγοντα: Μ. Βασιλειάδης για Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, Ενάγων: παρών Για τους λόγους που εξηγούνται στο πρακτικό, η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 8 δικασίμους. Την 20.11.2024, να παρουσιαστεί μη ειδική μαρτυρία του Ενάγοντος (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

14. ΑΓΩΓΗ 1375/2018 Για Αιτητές: Ρ. Δημητρίου (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 12.06.2023 Για τους λόγους που εξηγήθηκαν στο πρακτικό, το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης στην απουσία του Καθ’ ου η αίτηση, στον οποίο, ενώ επιδόθηκε η αίτηση παρέλειψε να εμφανιστεί στο Δικαστήριο: Α. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ο Καθ’ ου η αίτηση διατάσσεται να πληρώσει το εξ αποφάσεως χρέος του με μηνιαίες δόσεις €400,00 η κάθε μία, από την 01.03.2024 και ακολούθως την 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης του, πλέον τα έξοδα της διαδικασίας αυτής, που ανέρχονται στο ποσό των €356,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €45,00 έξοδα επίδοσης. Β. Το διάταγμα να επιδοθεί στον Καθ’ ου η αίτηση. Ο Καθ’ ου η αίτηση μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση ή την ακύρωση του διατάγματος αυτού, με αίτησή του προς το Δικαστήριο αυτό, περίπτωση στην οποία θα γίνει περαιτέρω εξέταση, με βάση τα στοιχεία που θα προσκομίσει.

15. ΑΓΩΓΗ 157/2019 Για Ενάγουσα: Παύλος Γ. Ευθυμίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 4: Λ. Βρυωνίδης, για Εναγόμενους 2, 3: υπάρχει απόφαση Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχοντας υπόψη τα επίδικα θέματα και το υλικό της προδικασίας, στο οποίο είναι ασαφές αν θα προσκομιστεί μαρτυρία εμπειρογνώμονα από πλευράς Εναγόμενης, εφόσον δεν κατονομάζεται, σε συνάρτηση με την παλαιότητα της υπόθεσης, και προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα τα επίδικα θέματα, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 23.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει μνεία. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

16. ΑΓΩΓΗ 1059/2019 Για Ενάγουσα: Α. Χριστοδούλου (κα) για Ν. Τσιαπαλής, για Εναγόμενους: Ρ. Μαλλή (κα) Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 23.05.2024 ώρα 08:30. Εάν θα μεσολαβήσει εξέταση της Ενάγουσας από ιατρό της επιλογής των Εναγόμενων, τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τυχόν συμπληρωματικός ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας, να καταχωριστούν μέχρι τότε. Τυχόν περιορισμός των επιδίκων θεμάτων, να γίνει μέχρι τότε, για να μπορεί να προσδιοριστεί η έκταση του χρόνου εκδίκασης και να δοθούν οδηγίες ακρόασης. Έξοδα στην πορεία.

17. ΑΓΩΓΗ 687/2020 Για Ενάγουσα/εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενους: Γρ. Χριστοδουλίδης, για Εναγόμενο/εξ ανταπαιτήσεως Ενάγοντα: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Με δεδομένη την αναφορά του Εναγόμενου, την 02.11.2023, πως προτίθεται να παραδώσει στην Ενάγουσα συγκεκριμένα εκ των αντικειμένων που ζητά με την αγωγή της, και να εκτιμηθεί η αξία τους, η πλευρά της Ενάγουσας να τοποθετηθεί ως προς την προώθηση της αξίωσής της γι’ αυτά τα αντικείμενα και η πλευρά της Εναγόμενης ως προς την προώθηση της υπεράσπισής της για τα ίδια. Το Δικαστήριο δεν ενημερώθηκε σε σχέση με την εξέλιξη της υπόθεσης μετά την ουσιαστική μνεία και τις εισηγήσεις που ανταλλάχθηκαν. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 23.05.2024 ώρα 08:30. Δίδονται οδηγίες: οι διάδικοι να είναι παρόντες. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

18. ΑΓΩΓΗ 1465/2020 Για Ενάγουσα: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χρ. Σιμιλλίδης για Δ. Καρακώστα (κα) Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχοντας υπόψη τα επίδικα θέματα και το υλικό της προδικασίας, στο οποίο είναι ασαφές αν θα προσκομιστεί μαρτυρία εμπειρογνώμονα από πλευράς Εναγόμενης, εφόσον δεν κατονομάζεται, σε συνάρτηση με την παλαιότητα της υπόθεσης, και προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα τα επίδικα θέματα, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 23.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει μνεία. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

19. ΑΓΩΓΗ 375/2023 IJ Για Ενάγουσες/Αιτήτριες: Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Γ. Λεοντίου Αίτηση ημερομηνίας 29.09.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 06.02.2024 [και θεωρείται εμπρόθεσμη]. Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγουσών και εναντίον των Εναγόμενων όπως υπολογιστούν και εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.

20. ΑΓΩΓΗ 677/2023 IJ Για Ενάγουσα: Θ. Χαραλάμπους (κα), για Εναγόμενο: Γ. Παπασάββα Ενόψει της συμφωνίας των δύο πλευρών, εκδίδεται διάταγμα με το οποίο η δικαστική απόφαση ημερομηνίας 27.10.2023 παραμερίζεται. Η αίτηση για απόφαση ημερομηνίας 03.10.2023 απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και

εναντίον του Εναγόμενου όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν στο τέλος της αγωγής. Το σημείωμα εμφάνισης του Εναγόμενου θεωρείται κανονισμένα καταχωρισμένο. Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης του Εναγόμενου επεκτείνεται για περαιτέρω 30 ημέρες από σήμερα. Να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι διαδικαστικοί κανονισμοί.

21. ΑΓΩΓΗ 763/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Ε. Πουλλά ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 28.09.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 02.02.2024 [και θεωρείται εμπρόθεσμη]. Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων όπως υπολογιστούν και εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.

22. ΑΓΩΓΗ 1109/2023 IJ Για Ενάγοντες: Ειρ. Θεοχάρους (κα) για Σωτήρης Αργυρού & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Κ. Καλαβάς για Constantinos Kalavas LLC Αίτηση ημερομηνίας 31.08.2023 για ενδιάμεσες θεραπείες και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 05.09.2023 Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ βλάβης, το προσωρινό διάταγμα ακυρώνεται. Τα έξοδα να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής.

23. ΝΟΜ.ΑΡΩΓΗ 1/2024 (Φ. ΦΑΚΕΛΟΣ) Αιτητής: παρών, για Νομική Υπηρεσία: Π. Καουρος για ΓΕ, ως φίλος του Δικαστηρίου: Θ. Χαραλάμπους Η περίπτωση εμπίπτει μέσα στις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα νομικής αρωγής. Δίδονται οδηγίες για την ετοιμασία έκθεσης από το γραφείο ευημερίας αναφορικά με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του αιτούντος. Η έκθεση να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατόν, ενόψει της προθεσμίας υποβολής Έφεσης. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 15.02.2024 ώρα 09:00. (πλειστηριασμός 19.03.2024)

24. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/2024 IJ Για Αιτήτρια: Α. Ψαρά (κα) για P. Kaimakliotis & Partners LLC, για Έφορο Εταιρειών: καμία εμφάνιση Αίτηση για οδηγίες και κυρίως αίτηση Για τους λόγους που εξηγούνται στο πρακτικό, δίδονται

οδηγίες για δημοσίευση της αίτησης για τροποποίηση του Ιδρυτικού της Εταιρείας στην Επίσημη Εφημερίδα και σε μία ελληνόφωνη εφημερίδα παγκύπριας καθημερινής κυκλοφορίας, με σκοπό τη γνωστοποίηση της αίτησης στους πιστωτές της. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μπορεί να εμφανιστεί κατά την 06.03.2024 ώρα 08:30, για να δείξει τυχόν λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει να εγκριθεί η αιτούμενη τροποποίηση. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 06.03.2024 ώρα 08:30. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση, μπορεί να καταχωριστεί μέχρι τότε.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1411/2015 ΑΗΚ 20.02.2024 Συνεχιζόμενη Προς ολοκλήρωση την 20.02.2024 Μ. Μιχαηλίδης Ε. Χ’Παναγή

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 16.02.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 28.02.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Γ. Ζυμπουλάκη Α. Νοβριάδης

4. Αγωγή 123/2016 Συμβατική διαφορά (AP) 27.02.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

5. Αγωγή 225/2016 Συμβατική διαφορά 08.02.2024 Ολοκληρώθηκε την 08.02.2024 Ν. Μάντης Σ. Ζαννούπας