SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.      

ΑΓΩΓΗ 531/2014

Για Αιτητή: Γ. Λεοντίου για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Καθ’ ου η αίτηση: Ν. Νεοφύτου, Καθ’ ου η αίτηση: παρών

Αίτηση παρακοής ημερομηνίας 20.12.2022

Ο Καθ’ ου δεν παραδέχεται την παρακοή. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 16.04.2024 ώρα 08:30. Η ένσταση του Καθ’ ου η αίτηση μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

2.      

ΑΓΩΓΗ 2857/2015

Για Ενάγοντες: Κ. Μαργαρώνης για Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Β. Καραγιαννίδης με Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης,

Α. Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων 1 και 2 και εναντίον του Εναγόμενου 2 για το ποσό των €11.069,14, πλέον νόμιμος τόκος ετησίως, μέχρι εξόφλησης.

Β. Η αγωγή των Εναγόντων 1 και 2 εναντίον του Εναγόμενου 1 απορρίπτεται.

Γ. Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδά της.

3.      

ΑΓΩΓΗ 1541/2016

Για Ενάγοντες: Φ. Στεφάνου (κα), για Εναγόμενη: Ρ. Βερζανλής για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 15.05.2024 ώρα 08:30.

4.      

ΑΓΩΓΗ 283/2016

Για τους Ενάγοντα/Αιτητή: Γ. Κουζαλής για G. Kouzalis LLC, για Εναγόμενη 1/Καθ’ ης η αίτηση: Στ. Φλωράκη (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για τροποποίηση της αγωγής

Καταχωρίστηκε μια ενδιάμεση αίτηση, την 13.03.2024, για τροποποίηση της αγωγής. Δεν δόθηκε άδεια από το Δικαστήριο για καταχώριση οποιασδήποτε ενδιάμεσης αίτησης, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανονισμούς που ισχύουν για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση, ούτε απαιτείται, σε περίπτωση διορισμού διαχειριστή/παραλήπτη με βάση ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης, η υποκατάσταση διαδίκου, η τροποποίηση, ή άλλη ενέργεια στην αγωγή. Η αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 απορρίπτεται. Χωρίς έξοδα.

Αγωγή

Υπήρξε προφορικό αίτημα για συνεκδίκαση της αγωγής αυτής με την αγωγή 282/2016, για τους λόγους που εκτέθηκαν σε σχετική σημείωση προς το Πρωτοκολλητείο, και παρά τις οδηγίες του Πρωτοκολλητείου να τεθεί η υπόθεση 282/2016 σήμερα, για την εξέταση του αιτήματος, το αίτημα δεν μπορεί να εξεταστεί, καθότι ο φάκελος της αγωγής 282/2016, εν τέλει, δεν τέθηκε ενώπιον μου. Στην απουσία τέτοιας δυνατότητας εξέτασης τέτοιου αιτήματος, με δεδομένο ότι η αγωγή σήμερα ορίστηκε για να αρχίσει η ακρόασή της, δεν προκύπτει δυνατότητα αναβολής.

Έγινε ουσιαστική συζήτηση της υπόθεσης. Η ώρα είναι 13:19. Προέκυψε εν τέλει σοβαρό ενδεχόμενο εξώδικης διευθέτησης, που και οι δύο πλευρές δέχονται πως υπάρχει και είναι περισσότερες οι πιθανότητες προς εκείνη την κατεύθυνση, και πως χρειάζονται απλώς λίγο χρόνο, για να γίνει η ανάλογη συνεννόηση με τους πελάτες τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό, για οποιονδήποτε εξαιρετικό λόγο, θα έχει υποβληθεί γραπτώς η αίτηση για συνένωση ή απλώς συνεκδίκαση, στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Ενόψει του κοινού αιτήματος και του περασμένου της ώρας, ο διαθέσιμος χρόνος σήμερα έχει εξαντληθεί. Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 05.04.2024 ώρα 08:30. Τυχόν αίτηση για συνένωση/συνεκδίκαση, να έχει γίνει γραπτώς στο μεσοδιάστημα. Χωρίς έξοδα.

5.      

ΑΓΩΓΗ 543/2017

Για Ενάγουσα: Χρ. Σιμιλλίδης για Παύλος Γ. Ευθυμίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μ. Σταυρινού (κα) για Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ, διάδικοι: απόντες

Δόθηκε η ευκαιρία από το Δικαστήριο, ενόψει της φύσης της υπόθεσης, για διαφορετικό χειρισμό, ωστόσο δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται. Λόγω και της παλαιότητας της υπόθεσης, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.09.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης

 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 26.09.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 1 καθαρή ημέρα πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

6.      

ΑΓΩΓΗ 149/2018

Για Ενάγοντα: Α. Ζύμπηλος, για Εναγόμενους: Π. Μαρίνος για Ρ. Μαλλή (κα)

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη & προγραμματισμό την 11.04.2024 ώρα 08:30.

7.      

ΑΓΩΓΗ 335/2018

Για Ενάγουσα: Σ. Τόκα (κα) για Αντώνης Τόκας & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κ. Χιταρίοδου (κα) για Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης & Σία ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.06.2024 ώρα 08:30.

8.      

ΑΓΩΓΗ 355/2018

Για Ενάγοντες: Μ. Πιερή (κα), για Εναγόμενη: Χρ. Κων/νου (κα), διάδικοι: απόντες

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.06.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες.

9.      

ΑΓΩΓΗ 423/2018

Για Ενάγοντα: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Α. Πολυδώρου

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης

 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε περίπου 4 δικασίμους. Την 25.11.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία του Ενάγοντος, η δική του μη ειδική μαρτυρία, κι αν είναι εφικτό του εντός εκ των δύο εμπειρογνωμόνων (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 1 καθαρή ημερά πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

10.   

ΑΓΩΓΗ 1421/2018

Για Ενάγοντα: Α. Βαλέρκου (κα) για Ε. Μαλά, για Εναγόμενη: Ρ. Μαλλή, για Τριτοδιάδικο: Λ. Πέτρου (κα) για Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ

Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες αναφορικά με την απαίτηση του Ενάγοντος εναντίον της Εναγόμενης. Ενόψει της διαδικασίας τριτοδιαδίκου, σε συνάρτηση με την εκκρεμότητα της ιατρικής εξέτασης, δεν θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προδικασίας σχετικά με την απαίτηση του Ενάγοντος εναντίον της Εναγόμενης. Σημειώνεται η εκκρεμότητα σε σχέση με τον κατάλογο μαρτύρων της Εναγόμενης. Η αγωγή, όσον αφορά την απαίτηση του Ενάγοντος εναντίον της Εναγόμενης, ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.06.2024 ώρα 08:30.

Ενόψει του ότι είναι ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα και η Τριτοδιάδικος (ασχέτως του τρόπου/λόγου κλήσης της) και μπορούν να δοθούν οδηγίες και χωρίς αίτηση, δίδονται οδηγίες:

Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Απαίτησης της Εναγόμενης εναντίον της Τριτοδιάδικου επεκτείνεται μέχρι και σήμερα και θεωρείται εμπρόθεσμη. Η Τριτοδιάδικος να καταχωρίσει την Έκθεση Υπεράσπισής της στην Έκθεση Απαίτησης της Εναγόμενης εντός περαιτέρω 30 ημερών. Απάντηση στην Υπεράσπιση, αν χρειάζεται, να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 10 ημερών. Τυχόν κλήση για οδηγίες από την Εναγόμενη σχετικά με την απαίτηση εναντίον της Τριτοδιαδίκου (μετά τη συμπλήρωση των δικογράφων), να οριστεί την ίδια ημέρα (28.06.2024), ώστε εκείνη την ημέρα, να δοθούν κοινά οδηγίες προδικασίας για όλους/όλα τα ζητήματα.

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον της Τριτοδιαδίκου.

11.   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33/2019

Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης, καθότι δεν φαίνεται, από τους φακέλους της υπόθεσης, να έχει ολοκληρωθεί η κυρίως αίτηση (αίτηση για εκκαθάριση). Η υπόθεση ορίζεται για έλεγχο την 14.03.2024 ώρα 08:30. Ενημερώνονται οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

12.   

ΑΓΩΓΗ 503/2019

Για Ενάγουσα: Ε. Χαραλάμπους (κα) για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2: Ε. Πουλλά, για Εναγόμενο 3: δεν προωθείται

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.01.2025 ώρα 10:30.

Οδηγίες ακρόασης

 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2-3 δικασίμους. Την 30.01.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

13.   

ΑΓΩΓΗ 549/2019

Για Ενάγουσα: Aristi Korakidou – Makridou LLC, για Εναγόμενη: Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 27.01.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης

 1. Με βάση τα επίδικα θέματα και τους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων κάθε πλευράς με τις συνόψεις της μαρτυρίας, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 6 δικασίμους. Την 27.01.2025, να παρουσιαστεί η μη ειδική μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

14.   

ΑΓΩΓΗ 1101/2019

Για Ενάγοντες: Α. Μιχαήλ (κα) για Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Χρ. Μενελάου για Harris Kyriakides LLC

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 28.06.2024 ώρα 08:30. Σε περίπτωση που θα εκδικαστεί, θα ήταν βοηθητικό, για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας, προκειμένου να γίνει μνεία, τυχόν εφικτός περιορισμός επιδίκων θεμάτων, και για να δοθούν οδηγίες ακρόασης, η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία. Έξοδα στην πορεία.

15.   

ΔΙΑΧ. 277/2020

Για τη διαχείριση: Α. Φακοντή (κα), διαχειρίστρια: παρούσα (ηλεκτρονικά)

Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο, για έλεγχο, λόγω μη καταχώρισης λογαριασμών της περιουσίας, σύμφωνα με τον νόμο. Στο μεταξύ, έχουν καταχωριστεί. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 13.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, εάν χρειαστεί/ζητηθεί.

16.   

ΔΙΑΧ. 281/2020

Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειρίστρια: απούσα

Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο, για έλεγχο, λόγω μη καταχώρισης και απογραφής και λογαριασμών της περιουσίας, σύμφωνα με τον νόμο. Δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί η σχετική ειδοποίηση προς την διαχειρίστρια. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30. Να επιδοθεί ειδοποίηση προς τη διαχειρίστρια.

17.   

ΔΙΑΧ. 297/2020

Για τη διαχείριση: Ι. Κων/νίδου (κα), διαχειρίστρια: παρούσα

Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο, για έλεγχο, λόγω μη λογαριασμών της περιουσίας, σύμφωνα με τον νόμο. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 13.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας.

18.   

ΔΙΑΧ.45/2022

Για τη διαχείριση: Σ. Ζαννούπας, διαχειρίστρια: παρούσα

Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30. Λογαριασμοί περιουσίας να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.

19.   

ΓΕΝ.ΑΙΤ.255/2022 IJ

Για την Αιτήτρια: Μ. Ιακώβου (κα), για τους Καθ’ ων η αίτηση: Γ. Θεοχάρους για Γιώργος Σ. Θεοχάρους ΔΕΠΕ

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στην απόφαση, αναφορικά με την Καθ’ ης η αίτηση 1, εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Αναφορικά με τον Καθ’ ου η αίτηση 2, η αίτηση απορρίπτεται. Όσον αφορά την Καθ’ ης η αίτηση 1, τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση 1, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Όσον αφορά τον Καθ’ ου η αίτηση 2, κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδά της.

20.   

ΠΣΑ 99/2023 IJ

Για Αιτητές: Δ. Καρακατσάνης για Τμήμα Αφερεγγυότητας

Σε συνέχεια της εξέτασης της αίτησης, έχοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν στη συμπληρωματική ένορκη δήλωση, ιδίως αναφορικά με τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της χρεώστριας (ελεύθερο ακίνητο, αρκετά οχήματα), και την αναφορά του συμβούλου αφερεγγυότητας ότι θα περιληφθούν, προς διάθεση στον πιστωτή, στο προτεινόμενο ΠΣΑ, και υπό την επιφύλαξη τυχόν αναθεώρησης, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης, αναφορικά με τους πιστωτές και τα χρέη που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Να γίνουν οι ενημερώσεις, σύμφωνα με τον νόμο.

21.   

ΑΓΩΓΗ 1087/2023 IJ

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Γ. Σιαηλής, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.11.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης, με έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

Δικηγόροι

1.        Αγωγή 1433/2015

Συμβατική διαφορά

05.04.2024

Συνεχιζόμενη

Α. Νεοφύτου

Αλ. Αλεξάνδρου

2.        Αγωγή 2131/2015

Συμβατική διαφορά (AP)

19.03.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Κουζαλης

Στ. Φλωράκη

3.        Αγωγή 2887/2015

Κοινόχρηστα

22.03.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Ζυμπουλάκη

Κ. Χιταρίδου

4.        Αγωγή 471/2016

Συμβατική διαφορά

29.03.2024

Συνεχιζόμενη

Σ. Χ’Νεοφύτου

(πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

5.        Αγωγή 523/2016

Πνευματικά Δικαιώματα

27.03.2024

Συνεχιζόμενη

Πιθανότητα διευθέτησης

Λ. Βραχίμης

Γ. Πιττάτζης

6.        Έφεση 45/2017

Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου

(αντεξετάσεις)

14.03.2024

15.03.2024

Συνεχιζόμενη

Α. Πολυδώρου

Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου