SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 19.03.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 4147/2010 Για την Αιτήτρια: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 19.02.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.

2. ΔΙΑΧ.57/2011 Για τη διαχείριση: Κ. Χριστοφόρου (κα) για τον διαχειριστή Α.Π., διαχειριστές: παρόντες Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο από το Πρωτοκολλητείο, λόγω μη συμπλήρωσης της, και λόγω μη καταχώρισης απογραφής και λογαριασμών περιουσίας, σύμφωνα με τον νόμο. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 25.06.2024 ώρα 08:30. Απογραφή και λογαριασμοί περιουσίας να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Σημειώνεται έντονη διαφωνία αναμεταξύ των συνδιαχειριστών, με τρόπο που ενδεχομένως να παρεμποδίσει την ολοκλήρωση της διαχείρισης. Σε περίπτωση που εξακολουθεί η διαφωνία, να γίνει αίτηση στο Δικαστήριο, για τις ανάλογες οδηγίες/διατάγματα.

3. ΑΓΩΓΗ 1693/2014 Για Αιτητές 1 και 2 (Εναγόμενους 1 και 2): Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ, για Αιτητές 3 και 4 (Εναγόμενους 3 και 4): Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση (Ενάγοντα): Aristi Korakidou-Makridou LLC Αιτήσεις ημερομηνίας 20.09.2023 για αναστολή εκτέλεσης απόφασης Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, οι δύο αιτήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν και γι’ αυτό απορρίπτονται, με έξοδα υπέρ του Ενάγοντος/Καθ’ ου η αίτηση και εναντίον των Εναγόμενων/Αιτητών, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

4. ΑΓΩΓΗ 2131/2015 Για Ενάγουσα 2: Χρ. Σάββα για G. Kouzalis LLC, για Εναγόμενη 1: Στ. Φλωράκη (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ

Η αγωγή ήταν ορισμένη για συνέχιση της ακρόασής της. Υπήρξε αίτημα αναβολής από πλευράς της Ενάγουσας 2, για έκτακτο λόγο υγείας του δικηγόρου της, που δεν αμφισβητήθηκε ως προς την αλήθεια του. Με αυτό το δεδομένο, για τους λόγους που εξηγήθηκαν, με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης, έγινε δεκτό. Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για συνέχιση της ακρόασής της την 03.04.2024 ώρα 10:30. Τα σημερινά έξοδα επιδικάστηκαν προς όφελος της Εναγόμενης 1 και εναντίον της Ενάγουσας 2, ως έξοδα πλήρους ακρόασης. Θα πρέπει να προβεί σε ανάλογα διαβήματα η Ενάγουσα 2, για να προωθήσει την ακρόαση της υπόθεσής της, μη προβάλλοντας ξανά (για τρίτη φορά) θέματα υγείας του δικηγόρου της.

5. ΑΓΩΓΗ 637/2016 Για Ενάγουσα: προσωπικά - παρούσα, για Εναγόμενη 1: Κ. Λαδά (κα) για ΓΕ, για Εναγόμενη 2: Σ. Σοφοκλέους για Αλέκος Ευαγγέλου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 3 και 4: αποσύρθηκε, για Εναγόμενη 5: Δ. Καρακώστα (κα) για Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 6: Ρ. Χαντίτ (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη. Όσον αφορά τα έξοδα, εκδίδονται εκ συμφώνου αποφάσεις: Α. Η Ενάγουσα να πληρώσει στην Εναγόμενη 1 ποσό εξόδων €500,00. Β. Η Ενάγουσα να πληρώσει στην Εναγόμενη 2 ποσό εξόδων €4.700,00 (που περιλαμβάνει και τα έξοδα σύνταξης και οποιαδήποτε απαίτηση για τόκο), πλέον Φ.Π.Α.. Εάν η Ενάγουσα καταβάλλει στην Εναγόμενη 2, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας απόφασης/διαταγής για τα έξοδα, το ποσό των €940, πλέον Φ.Π.Α., τότε η απόφαση για τα έξοδα θα θεωρείται πλήρως εξοφληθείσα. Μέχρι την εκπνοή της περιόδου αυτής, θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για τα έξοδα. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το μειωμένο ποσό των €940,00 πλέον Φ.Π.Α, εντός της προαναφερόμενης περιόδου, τότε η Ενάγουσα θα οφείλει το σύνολο των επιδικασθέντων εξόδων και η απόφαση για τα έξοδα θα είναι άμεσα εκτελεστή. Γ. Όσον αφορά τις Εναγόμενες 5 και 6, κάθε πλευρά τα έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

6. ΑΓΩΓΗ 1157/2018 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Δ. Πελιβανίδης για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση ημερομηνίας 08.03.2024 για υποκατάσταση / τροποποίηση Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης.

Δίδονται οδηγίες: (α) τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα/έκθεση απαίτησης να καταχωριστεί εντός 10 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, η οποία να ζητηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από σήμερα. (β) το τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα/έκθεση απαίτησης να επιδοθεί στον Εναγόμενο με ιδιώτη δικαστικό επιδότη μαζί με την υφιστάμενη Έκθεση Υπεράσπισής του και το παρόν διάταγμα. Ο Εναγόμενος μπορεί να εμφανιστεί στη διαδικασία της αγωγής καταχωρίζοντας εμφάνιση/διοριστήριο, εντός 10 ημερών από την επίδοση των πιο πάνω. Ο Εναγόμενος μπορεί να καταχωρίσει τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης εντός 20 ημερών από την παράδοση της τροποποιημένης Έκθεσης Απαίτησης. (γ) τροποποιημένη Απάντηση στην Υπεράσπιση να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 7 ημερών. (δ) οι προθεσμίες μπορούν να αλλάξουν με συμφωνία των διαδίκων. Σε περίπτωση παράλειψης καταχώρισης τροποποιημένων δικογράφων, ισχύουν τα υφιστάμενα. Λόγω της μεσολάβησης υποκατάστασης και τροποποίησης, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 25.06.2024 ώρα 08:30. Η ημερομηνία 22.03.2024 ακυρώνεται. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής, αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.

7. ΑΓΩΓΗ 1373/2018 Για Ενάγοντες: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενη: Π. Μαρίνος, διάδικοι: παρόντες Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.12.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2-3 δικασίμους. Την 04.12.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία των Εναγόντων (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς

κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

8. ΔΙΑΧ. 341/2019 Για τη διαχείριση: Λ. Μαυρίκιος, διαχειριστής: παρών (ηλεκτρονικά) Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στην ηλεκτρονική επικοινωνία, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης ενδιάμεσων λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 25.06.2024 ώρα 08:30. Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως.

9. ΠΑΡ/ΜΠΗ 17/2020 Για Απαιτήτρια: Έμιλυ Α. Λεμονιάτη ΔΕΠΕ Η παρ/μπή παρέμεινε για έλεγχο της προώθησής της (εξέταση αν επιδόθηκε, αν μπορεί να ασκεί παραπομπή η Απαιτήτρια, κ.λπ.). Δεν υπάρχει ετοιμότητα μέχρι στιγμής για ενημέρωση του Δικαστηρίου. Η υπόθεση για τον ίδιο σκοπό, για έλεγχο της προώθησής της, την 25.06.2024 ώρα 08:30.

10. ΔΙΑΧ. 319/2020 Για τη διαχείριση: Ι. Κουκούνη (κα), διαχειρίστρια: παρούσα (ηλεκτρονικά) Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο από το Πρωτοκολλητείο, λόγω μη συμπλήρωσης της, και λόγω μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας, σύμφωνα με τον νόμο. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 25.06.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα με την ίδια κλήση.

11. ΔΙΑΧ. 339/2020 Για τη διαχείριση: Αρ. Σ. Χαραλάμπους (κα), διαχειριστής: απών Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στους ενδιάμεσους λογαριασμούς ημερομηνίας 14.03.2024 και στην ηλεκτρονική επικοινωνία, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 19.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να είναι παρών με την ίδια κλήση, να ενημερωθεί από τη δικηγόρο της διαχείρισης για την ημερομηνία.

12. ΑΓΩΓΗ 529/2020 Για Ενάγουσα: Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: G. Kouzalis LLC, για Εναγόμενη 2: Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με βάση την ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

13. ΑΓΩΓΗ 55/2021 Για Ενάγουσα: Μ. Θεοδοσίου για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Θεοχάρους για Γιώργος Σ. Θεοχάρους ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

14. ΑΓΩΓΗ 805/2021 Για Ενάγοντες: Χρήστος Χατζηλοΐζου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Μιχάλης Θεοδοσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με βάση την ηλεκτρονική επικοινωνία, ο χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων των Εναγόντων επεκτείνεται μέχρι και σήμερα και, σε περίπτωση που θα καταχωριστεί, θα θεωρείται εμπρόθεσμη. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, οι Ενάγοντες να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

15. ΑΓΩΓΗ 979/2021 Για Ενάγουσα: Γιώργος Γ. Γιάγκου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Τσιαπαλής Με βάση την ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΑΓΩΓΗ 61/2022 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Για Ενάγουσα: Α. Πολυδώρου, για Εναγόμενη: Π. Αριστείδης για A.G. Erotokritou LLC Ο χρόνος για την καταχώριση της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων της Ενάγουσας επεκτείνεται μέχρι και την 04.01.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Με βάση την ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 25.06.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να υπάρξει συμμόρφωση και από την πλευρά της Εναγόμενης με τις υφιστάμενες οδηγίες. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

17. ΑΓΩΓΗ 61/2022 IJ Για Ενάγοντα: Εμιλυ Α. Λεμονιάτη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ηρακλής Αγαθοκλέους, Αγαθοκλέους-Νεοφύτου ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

18. ΑΓΩΓΗ 135/2022 IJ Για Ενάγοντες: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Michael Kyprianou & Co LLC Ο χρόνος καταχώρισης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων/σύνοψης μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόντων επεκτείνεται μέχρι και την 15.03.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμος. Οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

19. ΑΓΩΓΗ 191/2022 IJ Για Ενάγουσα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

20. ΑΓΩΓΗ 205/2022 IJ Για Ενάγουσα: Κρ. Μαυρικίου (κα) για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Σ. Ζαννούπας, διάδικοι: απόντες Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 25.06.2024 ώρα 08:30. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

21. ΓΕΝ.ΑΙΤ.283/2022 IJ Για Αιτήτρια: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση: Γ. Σιαηλής Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου (σημ.: υπέρβαση ορίου επιφυλαγμένων αποφάσεων για τον μήνα Μάρτιο 2024). Η αίτηση παραμένει για Ακρόαση την 19.06.2024 ώρα 08:30.

22. ΑΓΩΓΗ 399/2022 IJ Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κώστας Σατολιάς ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

23. ΑΓΩΓΗ 577/2022 IJ Για Ενάγουσα: Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Αμφότερες οι πλευρές επιθυμούν να προχωρήσουν με ταχεία εκδίκαση. Δίδονται οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει τη γραπτή μαρτυρία της, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τη δική τους γραπτή μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

24. ΑΓΩΓΗ 643/2022 IJ Για Ενάγουσα: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2: Χρ. Σκουλιά & Ρ. Διογένους Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Δίδονται οδηγίες: η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

25. ΑΓΩΓΗ 919/2022 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Δ. Χ’Σάββα Ανδρέου, για Εναγόμενο 1/Καθ’ ου η αίτηση: μη επιδοθείσα Αίτηση ημερομηνίας 13.11.2023 για απόφαση ν. 1 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης του Εναγόμενου 1 επεκτείνεται μέχρι και την 21.05.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας.

26. ΑΓΩΓΗ 1065/2022 IJ Για Ενάγουσα: Κ. Καουσλιάδης για Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χρ. Τριανταφυλλίδης για Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ΔΕΠΕ Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Δίδονται οδηγίες: η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

27. ΑΓΩΓΗ 3/2023 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Για την Ενάγουσα: Σ. Χριστοδούλου για Στέλιος Αμερικάνος & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ε. Κυριάκου (κα) για ΓΕ Με βάση την ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 25.06.2024 ώρα 08:30.

28. ΑΓΩΓΗ 125/2023 IJ Για Ενάγοντες: Α. Χ’Κυριάκου (κα) για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 08.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στους Εναγόμενους 1 και 2 επεκτείνεται μέχρι και σήμερα.

Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στους Εναγόμενους 1 και 2, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

29. ΑΓΩΓΗ 87/2023 IJ Για Ενάγοντες: Μ. Πιερή (κα), για Εναγόμενη: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Η αγωγή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες των Εναγόντων. Μεσολάβησε αλλαγή του δικηγόρου τους. Δίδονται οδηγίες: οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

30. ΑΓΩΓΗ 229/2023 IJ Για Αιτήτρια: Κ. Πανάγος για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση: Σ. Ζαννούπας Αίτηση ημερομηνίας 25.10.2023 για παραμερισμό απόφασης που εκδόθηκε ερήμην Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου παραμερίζεται η απόφαση ημερομηνίας 29.09.2023 και διατάσσεται η επανεξέταση της Έφεσης. Η Αιτήτρια να καταχωρίσει την ένστασή της εντός 14 ημερών από σήμερα. Η Έφεση ορίζεται για Ακρόαση την 21.05.2024 ώρα 08:30. Τα έξοδα της Έφεσης και της έκδοσης απόφασης που προέκυψαν μέχρι και την 29.09.2023, καθώς και τα έξοδα αυτής της αίτησης, επιδικάζονται υπέρ των Καθ’ ων η αίτηση (Εφεσειόντων) και εναντίον της Αιτήτριας (Εφεσίβλητης), όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. Η πληρωμή τους δεν αποτελεί όρο για την επανεξέταση της Έφεσης.

31. ΑΓΩΓΗ 1149/2023 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Στέλλα Μιχαήλ & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 08.03.2024 για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας και υποκατάστατη επίδοση Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, Α. Δίδεται άδεια για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας στον Εναγόμενο. Β. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής στον Εναγόμενο εντός δικαιοδοσίας, μαζί με την αίτηση και το παρόν διάταγμα, ως η παράγραφος 2 της αίτησης.

Γ. Ο χρόνος εμφάνισης του Εναγόμενου στην αγωγή καθορίζεται στις 30 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης σε αυτόν με τον καθορισμένο στο παρόν διάταγμα τρόπο. Δ. Σε περίπτωση παράλειψης του Εναγόμενου να εμφανιστεί στη διαδικασία της αγωγής, η διαδικασία της αγωγής θα προχωρήσει στην απουσία του, και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή χρήζει επίδοσης στον Εναγόμενο, θα θεωρείται πως θα έχει δεόντως επιδοθεί σ’ αυτόν, εάν επιδίδεται σε αυτόν με τον καθορισμένο στο παρόν διάταγμα τρόπο ή εάν αποστέλλεται σε αυτόν ταχυδρομικώς, με συνηθισμένο ταχυδρομείο, στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση. Ε. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται, να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής εναντίον του Εναγόμενου. Για τους σκοπούς της διαδικασίας, καθορίζονται στο ποσό των €440,00, πλέον Φ.Π.Α..

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 22.03.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 471/2016 Συμβατική διαφορά 29.03.2024 Συνεχιζόμενη Σ. Χ’Νεοφύτου (πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

5. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 27.03.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

6. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Συνεχιζόμενη Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου