SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 21.03.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ. 275/2011 Για τη διαχείριση: Mantis & Athinodorou LLC, διαχειρίστρια: παρούσα (ηλεκτρονικά) Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 21.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Τυχόν αίτηση για οδηγίες, να καταχωριστεί στο μεσοδιάστημα.

2. ΑΓΩΓΗ 1541/2015 ΑΓΩΓΗ 417/2018 Για την Ενάγουσα: Μ. Μιχαηλίδης, για την Εναγόμενη: Ε. Χ’Παναγή (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Οι δύο πλευρές αγόρευσαν. Η πλευρά της Ενάγουσας, μετά από αγόρευση 2 ωρών, προφορικά, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσει την αγόρευσή της. Οι αγωγές παρέμειναν για συνέχιση των τελικών αγορεύσεων την 10.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

3. ΑΓΩΓΗ 1209/2016 Για Ενάγοντα: Χρ. Σιμιλλίδης, για Εναγόμενο: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Χωρίς έξοδα. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

4. ΑΓΩΓΗ 1043/2017 Για την Ενάγουσα: μη φυσική παρουσία (Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ), για την Εναγόμενη: μη φυσική παρουσία (Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ) Την 20.09.2023 είχαν δοθεί οδηγίες η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, που επαναλήφθηκαν την 13.12.2023. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.06.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν τις 20.09.2023 και 13.12.2023.

5. ΔΙΑΧ. 91/2018 Για τη διαχείριση: Α. Αράπη (κα), διαχειρίστρια: παρούσα

Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30. Τελικοί κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Τυχόν αίτηση για οδηγίες, να καταχωριστεί στο μεσοδιάστημα.

6. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 125Α/2018 Για Εφεσείοντα: Γ. Σιαηλής, για Εφεσίβλητο 1: Π. Χ’Θεορή Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Εφεσείοντος και εναντίον του Εφεσίβλητου 1 για το ποσό των €2.500,00, που συνιστά επιπλέον αποζημίωση, πέραν του καθορισμένου ποσού των €4.230,00, που έχει καθορίσει ο Διευθυντής του Κτηματολογίου ως αποζημίωση. Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου μπορεί να προχωρήσει να εγγράψει το δικαίωμα διάβασης προς όφελος του Καθ’ ου η αίτηση, όπως αναφέρεται στην απόφασή του, ΑΕΔ480/2015. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

7. ΑΓΩΓΗ 737/2018 Για Ενάγουσα: Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Δημοσθένους Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.06.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 20.09.2023. Έξοδα στην πορεία, εκτός εάν έχουν εξαντληθεί.

8. ΑΓΩΓΗ 1063/2018 Για Ενάγουσα: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Π. Μιχαηλίδης Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 28.06.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 20.09.2023. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας. Τυχόν ζητήματα με την εκπροσώπηση των Εναγόμενων, να επιλυθούν στο μεσοδιάστημα.

9. ΔΙΑΧ. 141/2019 Για τη διαχείριση: Κ. Μαργαρώνης, διαχειρίστρια: απούσα Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν, να μείνει εκτός πινακίου.

10. ΑΓΩΓΗ 1311/2019 Για Ενάγουσα: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Ανδρέας Χατζησέργης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Λ. Χ’Ξενοφώντος (κα) για A.G. Erotokritou LLC, διάδικοι: απόντες Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 04.02.2025, να

παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

11. ΔΙΑΧ. 363/2020 Για τη διαχείριση: Χρ. Παναγιώτου (κα) για Michael Kyprianou & Co LLC Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 21.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

12. ΔΙΑΧ. 365/2020 Για τη διαχείριση: Στ. Ευθυβούλου (κα), διαχειριστής: απών Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στους ενδιάμεσους λογαριασμούς, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 21.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

13. ΔΙΑΧ. 371/2020 Για τη διαχείριση: Ι. Κων/νίδου (κα), διαχειρίστρια: παρούσα Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 21.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί να

καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Τυχόν αίτηση για οδηγίες, να καταχωριστεί στο μεσοδιάστημα.

14. ΔΙΑΧ. 383/2020 Για τη διαχείριση: Μ. Στ. Παναγιώτου (κα) για Ανδρέας Σάββα & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, διαχειριστής: απών Η υπόθεση τέθηκε από το Πρωτοκολλητείο ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, λόγω μη συμπλήρωσή της και μη καταχώρισης απογραφής και λογαριασμών περιουσίας, με βάση τον νόμο. Απογραφή να καταχωριστεί εντός 30 ημερών από σήμερα. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30. Λογαριασμοί περιουσίας να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

15. ΔΙΑΧ. 390/2020 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειρίστρια: απούσα Η υπόθεση τέθηκε από το Πρωτοκολλητείο ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, λόγω μη συμπλήρωσή της και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας, με βάση τον νόμο. Δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί η σχετική ειδοποίηση. Να επιδοθεί. Παράλληλα, δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να ειδοποιηθεί η δικηγόρος δια της οποίας είχε υποβληθεί η αίτηση διαχείρισης Κωνσταντίνα Μαραβελάκη. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30.

16. ΔΙΑΧ. 393/2020 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστής: απών Η υπόθεση τέθηκε από το Πρωτοκολλητείο ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, λόγω μη συμπλήρωσή της και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας, με βάση τον νόμο. Ο διαχειριστής φαίνεται πως δεν μπορεί να εντοπιστεί στα στοιχεία που δόθηκαν. Η αίτηση για διαχείριση δεν είχε υποβληθεί δια δικηγόρου. Ο διαχειριστής δεν είχε δώσει πλήρη στοιχεία των κληρονόμων. Ωστόσο, στην αίτηση αναγράφεται ως γραφείο επίδοσης το δικηγορικό γραφείο της Ελπίδας Σαββίδου. Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να ειδοποιηθεί η δικηγόρος Ελπίδα Σαββίδου. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 28.06.2024 ώρα 08:30.

17. ΑΓΩΓΗ 1139/2020 Για Ενάγουσα: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Σ. Ζαννούπας Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 17.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

18. ΑΓΩΓΗ 1171/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Μ. Θεοδοσίου για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 06.03.2024 για απόφαση ν. 2 λόγω παράλειψης εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου 2 ως η παράγραφος 4(α) της ένορκης δήλωσης, πλέον για τα έξοδα, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. (σημ.: εκκρεμής για 1)

19. ΑΓΩΓΗ 251/2023 IJ Για Ενάγουσα: Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: A. Neophytou& Co LLC, για Εναγόμενους 2 και 3: δεν προωθείται Ο χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από την Ενάγουσα επεκτείνεται μέχρι και την 20.03.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη 1 να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 28.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

20. ΑΓΩΓΗ 289/2023 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Γεώργιος Χ. Σιαηλής ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 21.02.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης της Εναγόμενης επεκτείνεται μέχρι και την 28.05.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 28.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

21. ΑΓΩΓΗ 985/2023 IJ Για Ενάγοντα: Δ. Ανδρέου Χ’Σάββα, για Εναγόμενη: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Είναι ταχείας εκδίκασης. Δίδονται οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει τη γραπτή μαρτυρία του, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τη δική της γραπτή μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 28.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

22. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Για την Αιτήτρια: καμία εμφάνιση Ο φάκελος της υπόθεσης τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο σήμερα, για οδηγίες.

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ 1/2024 1. Με βάση το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 861/2007, το έντυπο της αγωγής της Ενάγουσας θα πρέπει να επιδοθεί στην Εναγόμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 13. 2. Η διαδικασία της επίδοσης δεν είναι εφικτό να παρακαμφθεί και είναι αναγκαίο συστατικό της δίκαιης δίκης. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του Κανονισμού, η επίδοση των εγγράφων πρέπει να γίνεται ταχυδρομικώς και να αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης. 4. Συνεπώς, το Δικαστήριο, την 15.02.2024, έδωσε οδηγίες η αγωγή της Ενάγουσας, που λήφθηκε από το Δικαστήριο την 14.02.2024, να επιδοθεί στην Εναγόμενη, στην ταχυδρομική διεύθυνση που έδωσε η Ενάγουσα. 5. Η Ενάγουσα έδωσε στο Δικαστήριο την ταχυδρομική διεύθυνση «Λεωφόρος Μιχαλάκη Κυπριανού 79, Πέγεια, 8560, Πάφος, Κύπρος». Αυτή είναι η ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της απαίτησής της. Έγινε χρήση αυτής της διεύθυνσης, ωστόσο, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες επέστρεψαν τον φάκελο με την απαίτηση της Ενάγουσας, χωρίς να επιδοθεί, με την ένδειξη «unknown». 6. Η Πρωτοκολλητής, προς υποβοήθηση, αν και ήταν υποχρέωση της Ενάγουσας να δώσει στο Δικαστήριο τα ορθά στοιχεία, προέβη σε έρευνα στον Έφορο Εταιρειών, διαπιστώνοντας πως η ορθή διεύθυνση της Εναγόμενης εταιρείας δεν είναι εκείνη που έδωσε η Ενάγουσα, αλλά είναι η διεύθυνση «Λεωφόρος Μιχαλάκη Κυπριανού 76, Πέγεια, 8560, Πάφος, Κύπρος». 7. Συνεπεία της λανθασμένης διεύθυνσης που έδωσε η Ενάγουσα, προκλήθηκε κάποια καθυστέρηση στη διαδικασία της επίδοσης, χωρίς, και πάλι, αυτό να σημαίνει πως υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθεί η διαδικασία αυτή, της επίδοσης της αγωγής στην Εναγόμενη. 8. Την 26.02.2024, η υπόθεση τέθηκε εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες σχετικά με την επίδοση, και το Δικαστήριο, αυθημερόν, έδωσε οδηγίες η επίδοση να γίνει στην ορθή ταχυδρομική διεύθυνση, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 13 § 1 του Κανονισμού, και να ενημερωθεί σχετικά η Ενάγουσα. 9. Άμεσα, στάλθηκε η αγωγή της Ενάγουσας μέσω του ταχυδρομείου στην ορθή ταχυδρομική διεύθυνση, ωστόσο, μέχρι και σήμερα (21.03.2024), δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με την επίδοση, ότι ήταν επιτυχής. 10. Επειδή θα ήταν εύλογο, στο χρονικό διάστημα που παρήλθε, να υπάρχει κάποια ενημέρωση από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, και επειδή δεν υπάρχει, και εξ αυτού συνάγεται πως η επίδοση με ταχυδρομική παράδοση, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 13 § 1 του Κανονισμού, δεν είναι, υπό τις περιστάσεις, εφικτή:

Δίδονται οδηγίες: με βάση το άρθρο 13 § 2 του Κανονισμού, η επίδοση στην Εναγόμενη εταιρεία να γίνει με προσωπική επίδοση, δια δικαστικού επιδότη. Αυτός ο τρόπος επίδοσης προβλέπεται στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004, στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 13 § 2 του υπό εφαρμογή Κανονισμού, και θεωρείται κατάλληλος για να διασφαλίσει τη λήψη γνώσης από την Εναγόμενη σχετικά με την εναντίον της διαδικασίας. Να ενημερωθεί κατάλληλα η Ενάγουσα.

23. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11/2024 IJ Για την Αιτήτρια: Μ. Κάιζερ (κα), για τον Έφορο Εταιρειών: καμία εμφάνιση, για τον κάτοχο χρεωστικού ομολόγου: καμία εμφάνιση Αίτηση για οδηγίες Διαπιστώνεται ότι δεν παρίσταται ανάγκη να δοθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω ειδοποιήσεις. Η αίτηση εγκρίνεται και η κυρίως αίτηση ορίζεται αυθημερόν για ακρόαση. Αίτηση για Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου Οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης έχουν ελεγχθεί. Έχω μελετήσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που την υποστηρίζει. Λαμβανομένων υπόψη των όσων έχουν τεθεί ενώπιον μου, η Αιτήτρια Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης να δημοσιεύσει την παρούσα αίτηση. Έχω ικανοποιηθεί ότι η αίτηση καλύπτεται από τον νόμο και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, συνεπώς εγκρίνεται και η τροποποίηση επικυρώνεται, ως η παράγραφος Α της αίτησης. Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 § 6 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Ο χρόνος συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15 ημέρες από τη σύνταξη του διατάγματος. Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 22.03.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 471/2016 Συμβατική διαφορά 29.03.2024 Συνεχιζόμενη Σ. Χ’Νεοφύτου (πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

5. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 27.03.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

6. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Συνεχιζόμενη Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου

7. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 04.04.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου