SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 22.03.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ.33/2010 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση (Α. Ανδρέου), διαχειριστές: απόντες Η ώρα είναι 13:37. Δεν υπάρχει εμφάνιση και οι διαχειριστές είναι απόντες. Δεν υπάρχουν καταχωρισμένοι τελικοί λογαριασμοί περιουσίας. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης των διαχειριστών, το οποίο να μην εκτελεστεί. Να ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο ο δικηγόρος της διαχείρισης. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν στο μεταξύ καταχωριστούν/εγκριθούν τελικοί λογαριασμοί, περίπτωση στην οποία το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης να θεωρείται άκυρο.

2. ΔΙΑΧ.91/2011 Για Αιτητές: Κ. Χ’Θεοδοσίου (κα) για Λ. Γεωργίου, για Καθ’ ου η αίτηση: Ε. Πουλλά Αίτηση ημερομηνίας 01.03.2024 για παύση διαχειριστή Η αίτηση να επιδοθεί και στον ΔΠ ως προτιθέμενο/προτεινόμενο διαχειριστή σε αντικατάσταση του επί του παρόντος ΠΚ, για σκοπούς περαιτέρω εξέτασης της αίτησης. Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 19.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

3. ΑΓΩΓΗ 2687/2012 Για Αιτήτρια: Α. Ευαγόρου (κα) για Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 22.02.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.

4. ΑΓΩΓΗ 2667/2013 Για Αιτήτρια: Λ. Παπαλουκά για Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: Θ. Μιχαηλίδης για Κυριάκος Θ. Μιχαηλίδης & Σία ΔΕΠΕ, Καθ’ ης η αίτηση: παρούσα Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 20.04.2021 Ήταν η προσέγγιση ότι, για να προχωρήσει το Δικαστήριο στην εξέταση, θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί εάν υφίσταται ή όχι χρέος, που είναι και το αντικείμενο όλης της μετέπειτα διαδικασίας. Λόγω της έκτασης των αναφορών στις αγορεύσεις και του αναγκαίου χρόνου για την εξέταση των οικονομικών δεδομένων, η απόφαση επιφυλάσσεται. Τυχόν αναγκαία

ημερομηνία εξέτασης, θα ανακοινωθεί με την απόφαση. Η καθ’ ης η αίτηση να ειδοποιηθεί από τον δικηγόρο της, εάν/όταν θα χρειαστεί για σκοπούς εξέτασής της.

5. ΑΓΩΓΗ 2827/2013 Για Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Με βάση την ειδοποίηση το Κτηματολογίου, το ΕΒ922/2014 έχει ακυρωθεί. Η αίτηση απορρίπτεται.

6. ΔΙΑΧ.75/2015 Για τη διαχείριση: Σ. Δίγκα (κα), διαχειριστής: απών Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στους ενδιάμεσους λογαριασμούς, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 21.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, αν ζητηθεί.

7. ΔΙΑΧ.117/2015 Για τη διαχείριση: Χρ. Κων/νου (κα), διαχειρίστρια: παρούσα (ηλεκτρονικά) Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, αν ζητηθεί.

8. ΑΓΩΓΗ 2379/2015 Για την αίτηση: Ε. Νικολάου (κα) για Ζένιος Νικολάου ΔΕΠΕ Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 02.04.2024 ώρα 08:30. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση μέχρι τότε.

9. ΑΓΩΓΗ 2887/2015 Για την Ενάγουσα: Γ. Ζυμπουλάκη (κα) με Α. Αθανασίου για Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 2: Κ. Χιταρίδου (κα) με Α. Νοβριάδης Η ακρόαση της αγωγής συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση της μαρτυρίας του ΜΕ2. Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης (μαρτυρία ΜΕ3) την 15.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

10. ΔΙΑΧ.37/2016 Για τη διαχείριση: Κ. Χ’Λαμπρής, διαχειριστής: απών Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 21.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε

διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, αν ζητηθεί.

11. ΑΓΩΓΗ 783/2016 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: Λ. Νεοφύτου, για Εναγόμενη 2: Δημητράκης Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ Λόγω της παλαιότητας της υπόθεσης και εφόσον σήμερα δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.06.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 3 δικασίμους. Την 03.06.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

12. ΑΓΩΓΗ 1757/2016 Για Ενάγοντες: G. Kouzalis & Co LLC, για Εναγόμενη 1: Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Η αγωγή, βάσει των δηλώσεων των δύο πλευρών, είχε παραμείνει για επίτευξη συμβιβασμού. Σήμερα, το κοινό αίτημα είναι να οριστεί η υπόθεση ξανά για ακρόαση. Έχοντας πλέον δοθεί η ευκαιρία για οποιονδήποτε άλλο χειρισμό, λαμβάνοντας υπόψη και την παλαιότητα της υπόθεσης, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.06.2024 ώρα 10:30. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 3 δικασίμους. Την 27.06.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία των Εναγόντων (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο

τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

13. ΔΙΑΧ.173/2017 Για τη διαχείριση: Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης ΔΕΠΕ, διαχειρίστρια: απούσα Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στους ενδιάμεσους λογαριασμούς, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 20.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, αν ζητηθεί.

14. ΑΓΩΓΗ 505/2017 Για Ενάγοντα: Μ. Σαββίδου (κα) για Δημητράκης Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: δεν προωθείται, για Εναγόμενη 2: Λ. Λάμπρου (κα) για Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 3: Μ. Μιλτιάδου, Ενάγων: παρών Άδεια δίδεται η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται. Κάθε πλευρά τα έξοδα της. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

15. ΑΓΩΓΗ 717/2017 Για Ενάγουσα: Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: Κ. Μαργαρώνης για Χ. Φιλίππου (κα), για Εναγόμενη 2: Α. Πολυδώρου, για Εναγόμενες 3 και 4: Μ. Σατολιά (κα) Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 01.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία (εκτός αν έχουν εξαντληθεί).

16. ΑΓΩΓΗ 1045/2017 Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Β. Καραγιαννίδης για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 5 δικασίμους. Την 16.04.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας και του αυτόπτη μάρτυρα, αν είναι εφικτό (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. (σημ.: ηλικιωμένη Ενάγουσα)

17. ΠΑΡ/ΜΠΗ 3/2018 Για Απαιτήτρια: Α. Νεοφύτου (κα) για A. Neophytou & Co LLC, για Αποζημιούσα Αρχή: Στ. Ερωτοκρίτου, ΔτΔ Με βάση την ηλεκτρονική επικοινωνία, εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Απαιτήτριας και εναντίον της Αποζημιούσας Αρχής, για το ποσό των €12.000,00, πλέον τόκος προς 3% ετησίως από την 14.10.2016 μέχρι εξόφλησης, πλέον τα εκτιμητικά έξοδα €1.050,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον νόμιμος τόκος από την 22.03.2024 μέχρι εξόφλησης, πλέον τα δικηγορικά έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Το ποσό της απαίτησης να πληρωθεί απευθείας στην Απαιτήτρια, το ποσό των εκτιμητικών εξόδων να καταβληθεί απευθείας στους εκτιμητές της Απαιτήτριας και το ποσό των δικηγορικών εξόδων να καταβληθεί απευθείας στους δικηγόρους της Απαιτήτριας. Με την καταβολή των ποσών αυτών, το απαλλοτριωθέν μέρος του ακινήτου της Απαιτήτριας με αρ. εγγραφής 2/55, Φ./Σχ.51/19Ε2, τμήμα 02, τεμάχιο αρ.55, στον Δήμο Γεροσκήπου, της Επαρχίας Πάφου, να εγγραφεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

18. ΠΑΡ/ΜΠΗ 57/2018 Για Απαλλοτριούσα Αρχή: Ν. Βασιλείου (κα) ΔτΔ, για Καθ’ ου η παραπομπή: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ Η υπόθεση παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 01.07.2024 ώρα 08:30. Εάν υπάρχει ετοιμότητα νωρίτερα, να ζητηθεί.

19. ΑΓΩΓΗ 781/2018 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Ηλιάδης

Η αγωγή παραμένει για Ακρόαση την 05.12.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης.

20. ΑΓΩΓΗ 603/2019 Για Ενάγουσα: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Π. Κλεοβούλου Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 17.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Μέχρι τότε, τυχόν περιορισμός επιδίκων θεμάτων, να γίνει.

21. ΑΓΩΓΗ 1041/2019 Για Ενάγουσα: Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: Α. Παπαχαραλάμπους, για Εναγόμενο 2: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 5 δικασίμους. Την 06.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

22. ΑΓΩΓΗ 281/2020 Για Ενάγοντα: Γ. Παπασάββα, για Εναγόμενο: Α. Βαλέρκου (κα) για Έλενα Μαλά & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 22.05.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 14.12.2023. Έξοδα στην πορεία.

23. ΔΙΑΧ.389/2020 Για τη διαχείριση: Α. Ανθίμου (κα), διαχειριστής: απών Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες

προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

24. ΔΙΑΧ.395/2020 Για τη διαχείριση: Α. Τυχωνώβ, διαχειρίστρια: παρούσα Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

25. ΔΙΑΧ.397/2020 Για τη διαχείριση: Χ. Σιαηλής για Δ. Γλυκή, διαχειρίστρια: απούσα Βάσει όσων έχουν αναφερθεί, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα με την ίδια κλήση, εάν ζητηθεί, να ενημερωθεί για την ημερομηνία από τους δικηγόρους της.

26. ΔΙΑΧ.407/2020 Για τη διαχείριση: Λ. Μαυρίκιος, διαχειριστής: παρών (ηλεκτρονικά) Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

27. ΑΓΩΓΗ 480/2020 Για Ενάγουσα: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ι. Κουκούνη Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 18.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

28. ΑΓΩΓΗ 585/2020 Για Ενάγοντα: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 23.04.2024 ώρα 08:30. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

29. ΑΓΩΓΗ 99/2021 Για Ενάγοντες: Κ. Χ’Θεοδοσίου (κα) για Λ. Γεωργίου, για Εναγόμενο: Δ. Καρακώστα (κα) για Χρ. Σιμιλλίδης Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 01.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

30. ΠΑΡ/ΜΠΗ 21/2023 IJ Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 13.03.2024, η παρ/μπή διακόπτεται, άνευ βλάβης. Καμία διαταγή για έξοδα.

31. ΑΓΩΓΗ 73/2023 IJ Για Ενάγουσα: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Α. Πλαστήρα Οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβούν στην καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 01.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

32. ΓΕΝ.ΑΙΤ.273/2023 IJ Για Αιτήτρια: Α. Ευαγόρου (κα) για Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 15.03.2024 για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας και υποκατάστατη επίδοση Α. Εκδίδεται διάταγμα που επιτρέπεται την υποκατάστατη επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση, της αίτησης και όλων των απαραίτητων εγγράφων, μεταφρασμένων στην Αγγλική γλώσσα, με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (1)(2)(3) της παραγράφου (Α). Επιτυχής επίδοση με έναν τρόπο, εξ αυτών, καθιστά αχρείαστη την εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου. Β. Ο Καθ’ ου η αίτηση μπορεί να εμφανιστεί στη διαδικασία εντός 14 ημερών από τη διενέργεια της επίδοσης σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. Γ. Σε περίπτωση παράλειψης του Καθ’ ου η αίτηση να εμφανιστεί στη διαδικασία, το Δικαστήριο δυνατόν να εξετάσει την αίτηση στην απουσία του και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο στη διαδικασία αυτή, που χρήζει επίδοσης στον Καθ’ ου η αίτηση, θα θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί σ’ αυτόν, εάν επιδίδεται με οποιονδήποτε

τρόπο εκ των καθορισμένων στο παρόν διάταγμα, κι αν δεν είναι εφικτό αυτό, εάν αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. Πάφου για περίοδο 5 συνεχών ημερών. Δ. Η κυρίως αίτηση είναι ήδη ενώπιον του Δικαστηρίου και παραμένει για εξέταση την 24.04.2024 ώρα 08:30. Ε. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται, να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της κυρίως αίτησης.

33. ΑΓΩΓΗ 431/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2 και 3/Καθ’ ων η αίτηση: Κ. Χ’Λαμπρής για P. Kourides & Co LLC Αίτηση ημερομηνίας 03.03.2024 για απόφαση ν. 2, 3 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της ΕΥ των Εναγόμενων 2 και 3 επεκτείνεται μέχρι και την 22.04.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 22.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

34. ΑΓΩΓΗ 57/2024 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ε. Λουκά (κα) και Α. Ευσταθίου (κα) για Ευσταθίου & Ευσταθίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Κ. Κασκάνης για G. Prodromou & Associates LLC Αίτηση ημερομηνίας 26.02.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 28.02.2024 Με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα: Η ένσταση να καταχωριστεί μέχρι και σήμερα. Τυχόν συμπληρωματική γραπτή μαρτυρία από την Αιτήτρια να καταχωριστεί μέχρι και την 05.04.2024 ώρα 12:00. Τυχόν συμπληρωματική γραπτή μαρτυρία από την Καθ’ ης η αίτηση να καταχωριστεί μέχρι και την 12.04.2024 ώρα 12:00. Τυχόν αίτηση για αντεξέταση, να καταχωριστεί μέχρι και την 22.04.2024 ώρα 12:00. Γραπτές αγορεύσεις να καταχωριστούν μέχρι την 20.05.2024 ώρα 12:00 (εκτός εάν η ημερομηνία αυτή διαφοροποιηθεί, λόγω διαφοροποίησης της ημερομηνίας συμπλήρωσης της γραπτής μαρτυρίας). Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 24.05.2024 ώρα 09:30. Οι αγορεύσεις να γίνουν γραπτώς. Ο χρόνος ακρόασης θα είναι όχι περισσότερο από 25 λεπτά και θα είναι για τυχόν διευκρινίσεις (10’ για κάθε μέρος και 5’ για τυχόν απάντηση). Οι ημερομηνίες που εκτίθενται στο χρονοδιάγραμμα δυνατόν να αλλάξουν με συμφωνία των μερών, αλλά όχι η ημερομηνία/ώρα της ακρόασης. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 471/2016 Συμβατική διαφορά 29.03.2024 Συνεχιζόμενη Σ. Χ’Νεοφύτου (πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

5. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 27.03.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

6. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Συνεχιζόμενη Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου

7. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 04.04.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου