SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 26.03.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ. 83/2008 Για τη διαχείριση: διαχειριστής, διαχειριστής: παρών, πιστωτής: απών Εξηγήθηκε εκ νέου στον διαχειριστή τι πρέπει να κάνει και ότι, εάν χρειάζεται βοήθεια δικηγόρου, για το κλείσιμο της διαχείρισης, θα πρέπει να την αναζητήσει. Το Δικαστήριο εξακολουθεί να μην έχει επαρκή στοιχεία για το χρέος της διαχείρισης και ο διαχειριστής να μην μπορεί να ενημερώσει κατάλληλα το Δικαστήριο, με συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο πιστωτής, παρόλο που κλήθηκε σήμερα για να προσκομίσει στοιχεία στο Δικαστήριο, είναι απών. Ένορκη δήλωση επίδοσης ειδοποίησης σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Η ώρα είναι 10:13. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του υπεύθυνου της ΣΕΔΙΠΕΣ Πάφου [], το οποίο, προς το παρόν, να μην εκτελεστεί. Ο χρόνος για την καταχώριση λογαριασμών περιουσίας επεκτείνεται μέχρι την 25.06.2024. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 01.07.2024 ώρα 08:30. Ο διαχειριστής να είναι παρών. Ο πιστωτής να εμφανιστεί με την ίδια κλήση.

2. ΓΕΝ.ΑΙΤ.229/2010 Για Αιτήτρια: Δ. Καρακώστα (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: Γ. Λεοντίου, Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 13.04.2022 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες/εξέταση την 02.07.2024 ώρα 08:30. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία, να προσκομιστούν μέχρι τότε, ο Καθ’ ου η αίτηση να ενημερωθεί από τον δικηγόρο του, να είναι παρών εάν/όταν χρειαστεί για σκοπούς προφορικής εξέτασής του, με την ίδια κλήση. Έξοδα στην πορεία.

3. ΑΓΩΓΗ 61/2016 Για Ενάγοντα: Ν. Καλλής, για Εναγόμενους: Ευφρ. Γεωργιάδου (κα) για Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η ακρόαση της αγωγής έχει αρχίσει, με τη μαρτυρία του Ενάγοντος, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Αμφότερες οι πλευρές

ζήτησαν τη συνέχισή της σε άλλη ημερομηνία, για να δουν μεταξύ τους ζητήματα προς παραδοχή, που θα περισώσουν τον χρόνο. Με αυτό το δεδομένο, η αγωγή προγραμματίστηκε για συνέχιση της ακρόασής της την 19.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

4. ΑΓΩΓΗ 1591/2016 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ανδρέας Θ. Μαθηκολώνης & Σία ΔΕΠΕ Κατόπιν επικοινωνίας και κοινής ανάγκης για επαναπρογραμματισμό, η ημερομηνία ακρόασης 28.03.2024 ακυρώνεται. Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση την 20.05.2024 ώρα 08:30. Η ημερομηνία 28.03.2024 πρέπει να διατεθεί για την ακρόαση υπόθεσης με πολύ ηλικιωμένο διάδικο.

5. ΑΓΩΓΗ 1165/2017 Για Ενάγουσα: Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενη: Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 26.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

6. ΔΙΑΧ. 405/2018 Για τη διαχείριση: Μ. Σαββίδου (κα), διαχειρίστρια: απούσα Βάσει όσων έχουν αναφερθεί (εκκρεμούν διαδικασίες με τον φόρο), κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των λογαριασμών περιουσίας. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 02.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί/Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, αν ζητηθεί.

7. ΑΓΩΓΗ 893/2018 Για Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενο: Σ. Σάββα Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 17.05.2024 ώρα 08:30. Τυχόν ζητήματα εκπροσώπησης του Εναγόμενου, να επιλυθούν μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες που είχαν δοθεί την 19.10.2023.

8. ΔΙΑΧ. 93/2019 Για τη διαχείριση: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, Κ. Μαργαρώνης για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, διαχειριστές: απόντες, κληρονόμοι: απόντες Αίτηση ημερομηνίας 25.10.2022 για πώληση ακινήτου

Η πληροφόρηση είναι πως έγινε επίδοση με βάση το διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση. Θα πρέπει να ελεγχθεί, μετά την καταχώριση σχετικής ένορκης δήλωσης, δια της οποίας να προσκομίζονται τα αποδεικτικά. Σημειώνεται πως σήμερα (09:30) δεν υπάρχει εμφάνιση κάποιου εκ των Καθ’ ων η αίτηση. Η αίτηση παραμένει για έλεγχο της επίδοσης/εξέταση την 03.04.2024 ώρα 08:30.

9. ΑΓΩΓΗ 297/2019 Για Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενο: Ε. Θεμιστοκλέους (κα) Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 07.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 5 δικασίμους. Την 07.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία του Ενάγοντος, τουλάχιστον 2 μάρτυρες (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

10. ΑΓΩΓΗ 1417/2020 Για Ενάγοντα: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Εναγόμενο: Α. Χ’Κυριάκου (κα) για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Κ. Κνώφου για Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 05.03.2024 για οδηγίες τριτοδιαδίκου Δίδονται οδηγίες: Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει την Έκθεση Απαίτησής του εναντίον του Τριτοδιάδικου εντός 30 ημερών από σήμερα (σημ.: δεν χρειάζεται σύνταξη διατάγματος). Ο Τριτοδιάδικος να καταχωρίσει την Έκθεση Υπεράσπισής του στην Έκθεση Απαίτησης του Εναγόμενου εντός 40 ημερών από την καταχώριση της Έκθεσης Απαίτησης. Απάντηση στην Υπεράσπιση, αν χρειάζεται, να καταχωριστεί σε 10 μέρες μετά την καταχώριση της Έκθεσης Υπεράσπισης του Τριτοδιάδικου.

Αντίγραφα των πιο πάνω να δίδονται και στον Ενάγοντα. Ο Τριτοδιάδικος είναι ελεύθερος να πάρει μέρος στη διαδικασία και δεσμεύεται με το αποτέλεσμα της δίκης. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της δίκης. --- Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Ενόψει της εκκρεμότητας της διαδικασίας τριτοδιαδίκου, δεν θα δοθούν προς το παρόν οδηγίες προδικασίας για την απαίτηση, για να δοθούν κοινά. Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση στην εξέταση του Ενάγοντος από ιατρό της επιλογής του Εναγόμενου, δεν χρειάζεται η παρέμβαση του Δικαστηρίου. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 02.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

11. ΔΙΑΧ. 5/2021 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειρίστρια: απούσα Η διαχείριση τέθηκε από το Πρωτοκολλητείο ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της, σύμφωνα με τον νόμο, ούτε καταχώρισης νεότερων λογαριασμών περιουσίας. Ένορκη δήλωση επίδοσης σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Η ώρα είναι 11:54. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης της διαχειρίστριας, το οποίο να μην εκτελεστεί, ενόψει της δυνατότητας ενημέρωσης. Να ενημερωθεί η δικηγόρος [] από το Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία, σε περίπτωση που συνεχίζει να ενεργεί για τη διαχείριση, εκ μέρους της διαχειρίστριας. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 02.07.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχουν καταχωριστεί και λογαριασμοί περιουσίας.

12. ΔΙΑΧ. 6/2021 Για τη διαχείριση: Μ. Μιλτιάδου, διαχειριστής: παρών Έχει ολοκληρωθεί η διανομή. Εκκρεμεί η πληρωμή των εξόδων. Ο χρόνος καταχώρισης των τελικών λογαριασμών επεκτείνεται μέχρι και την 14.05.2024. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχος την 17.05.2024 ώρα 08:30. Εάν εγκριθούν τελικοί λογαριασμοί, να μείνει εκτός πινακίου.

13. ΔΙΑΧ. 7/2021 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστής: απών Η διαχείριση τέθηκε από το Πρωτοκολλητείο ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της, σύμφωνα με τον νόμο, ούτε καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας. Ο διαχειριστής είναι απών, αλλά είναι δικηγόρος στον χώρο των Δικαστηρίων, και έχει ενημερωθεί από το Δικαστήριο. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 02.07.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχουν καταχωριστούν λογαριασμοί περιουσίας.

Ο διαχειριστής να είναι παρών, με την ίδια κλήση.

14. ΔΙΑΧ. 13/2021 Για τη διαχείριση: Ε. Πουλλά, διαχειρίστρια: παρούσα Η διαχείριση τέθηκε από το Πρωτοκολλητείο ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της, σύμφωνα με τον νόμο, ούτε καταχώρισης απογραφής ή λογαριασμών περιουσίας. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 02.07.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχει καταχωριστεί απογραφή και λογαριασμοί περιουσίας.

15. ΑΓΩΓΗ 787/2021 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1-4: Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 27.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΑΓΩΓΗ 337/2022 IJ Για Ενάγοντες: Κ. Κεραυνός, για Εναγόμενη: Ηλία & Ηλία ΔΕΠΕ Οι Ενάγοντες, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβούν στην καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, οι Ενάγοντες να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 02.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

17. ΑΓΩΓΗ 697/2022 IJ Για Ενάγουσα: Η. Κων/νίδου (κα) για Σ. Ζαννούπας, για Εναγόμενο: Ε. Σωκράτους (κα) Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 02.07.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να υπάρξει συμμόρφωση με τις ήδη υφιστάμενες οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.

18. ΑΓΩΓΗ 481/2023 IJ Για την Αιτήτρια: Μ. Θεοσοδίου για Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 23.02.2024 Ένορκη δήλωση επίδοσης έχει ελεγχθεί. Η ώρα είναι 09:23. Ο Καθ’ ου η αίτηση είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του

Καθ’ ου η αίτηση, το οποίο, επί του παρόντος, είναι αναγκαίο, για σκοπούς εξέτασης, με βάση τον νόμο (Κεφ.6). Η αίτηση ορίζεται για εξέταση/Απόδειξη την 02.07.2024 ώρα 08:30. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της υπόθεσης, τον λόγο για τον οποίο γίνεται προσπάθεια εξαναγκασμού της παρουσίας του Καθ’ ου η αίτηση, το βάρος απόδειξης, τις συνέπειες ύπαρξης σε εκκρεμότητα επί μακρόν εντάλματος σύλληψης και αναζήτησης προσώπου με σκοπό τη σύλληψή του, το άρθρο 85 Κεφ.6 που δίδει τη δυνατότητα εξέτασης στην απουσία του εξ αποφάσεως οφειλέτη χρέους, τις συνέπειες εξέτασης στην απουσία του, σε συνάρτηση με τη δυνατότητά του να αιτηθεί ακύρωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε διατάγματος προκύψει από τέτοια εξέταση, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο εξαναγκασμός της παρουσίας του Καθ’ ου η αίτηση εντός εύλογου χρόνου, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που η υπόθεση ορίζεται για έλεγχο, η Αιτήτρια να προχωρήσει με την απόδειξη της αίτησής της. Έξοδα στην πορεία.

19. ΑΓΩΓΗ 1195/2023 IJ Βάσει της ειδοποίησης ημερομηνίας 19.03.2024, ως προς την οποία, υπό τις περιστάσεις, δεν χρειάζονται άλλες ενέργειες, η αγωγή (ολόκληρη η απαίτηση) διακόπτεται.

20. ΑΓΩΓΗ 1221/2023 IJ Για Αιτητές: Σ. Μιχαήλ (κα) για Στέλλα Μιχαήλ & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 14.03.2022 για έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής, ως η παράγραφος 1 της αίτησης. Τα έξοδα της αίτησης, που καθορίζονται στο ποσό των €330,00, πλέον Φ.Π.Α., είναι έξοδα εκτέλεσης.

21. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13/2024 IJ Για την Αιτήτρια: Σ. Παφίτη (κα) για Α. & Α.Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Έφορο: καμία εμφάνιση Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο διατάσσεται η επαναφορά της επωνυμίας της Εταιρείας που αναγράφεται στην παράγραφο Α της αίτησης στο Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών, άνευ όρων. Επίσημο αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή εντός 15 ημερών από τη σύνταξή του. Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 2 ημερών από σήμερα. Με την παράδοση επίσημου αντιγράφου του διατάγματος στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή, η Εταιρεία θα λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η επωνυμία της δεν διαγράφτηκε και όλα τα πρόσωπα κατατάσσονται στην ίδια

θέση ωσάν η επωνυμία της εταιρείας δεν είχε διαγραφεί.

22. ΑΓΩΓΗ 23/2024 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Χατζηκυριάκου (κα) για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 08.03.2024 για απόφαση ερήμην (παράλειψη εμφάνισης) Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου ως οι παράγραφοι 2(α)(γ)(δ) της αίτησης.

23. ΑΓΩΓΗ 82/2024 IJ Για Ενάγοντα/Αιτητή: Ε. Αντωνιάδου (κα) για Michael Kyprianou & Co LLC Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για υποκατάστατη επίδοση Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, Α. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η επίδοση εκτός δικαιοδοσίας στους Εναγόμενους 1 και 2. Β. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η υποκατάστατη επίδοση στους Εναγόμενους 1 και 2, εντός Κύπρου, δύο ειδοποιήσεων ανάλογα διαμορφωμένων (Έντυπο αρ. 3) σχετικά με την έγερση της απαίτησης και την ενδιάμεση θεραπεία, με όλους τους ακόλουθους τρόπους: (1) Με ταχυδρομική αποστολή, με συνηθισμένο ταχυδρομείο, σε έκαστο εκ των Εναγόμενων 1 και 2 ξεχωριστά, στις πιο κάτω αναφερόμενες ταχυδρομικές διευθύνσεις, σε κλειστό φάκελο, με την αναγραφή στον φάκελο της ένδειξης «εμπιστευτικό / επείγον». Ταχυδρομικές διευθύνσεις: [] και []. (2) Με ηλεκτρονική αποστολή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση []. Γ. Ο χρόνος εμφάνισης των Εναγόμενων 1 και 2 στη διαδικασία της απαίτησης καθορίζεται σε 20 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης με όλους τους καθορισμένους στο παρόν διάταγμα τρόπους. Δ. Οι Εναγόμενοι 1 και 2 μπορούν να εμφανιστούν στη διαδικασία της ενδιάμεσης θεραπείας κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από το Δικαστήριο. Ε. Σε περίπτωση παράλειψης των Εναγόμενων 1 και 2 να εμφανιστούν, οι εκκρεμείς διαδικασίες δυνατόν να εξεταστούν στην απουσία τους, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο χρειάζεται επίδοση στους Εναγόμενους 1 και 2, μέχρι την περάτωση των διαδικασιών αυτών, θα

θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί στους Εναγόμενους 1 και 2, εάν επιδίδεται με οποιονδήποτε από τους καθορισμένους στο παρόν διάταγμα τρόπους, κι αν δεν είναι εφικτό αυτό, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. Πάφου για περίοδο 5 συνεχών ημερών. Δ. Τα έξοδα της αίτησης να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας της απαίτησης. --- Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 14.03.2024 Ενόψει της έκδοσης διατάγματος για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας και υποκατάστατη επίδοση στους Εναγόμενους 1 και 2, η αίτηση παραμένει για επίδοση στους Καθ’ ων η αίτηση την 08.04.2024 ώρα 08:30. Να γίνει σαφής ενημέρωση της ημερομηνίας και ώρα εμφάνισης, ως καθορίζεται με το παρόν διάταγμα. Το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 14.03.2024 παραμένει σε ισχύ.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

5. Αγωγή 471/2016 Συμβατική διαφορά 29.03.2024 Συνεχιζόμενη Σ. Χ’Νεοφύτου (πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

6. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 27.03.2024 Συνεχιζόμενη Πιθανότητα διευθέτησης Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

7. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Συνεχιζόμενη Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου

8. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 04.04.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου