SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 28.03.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ. 367/2015 Για τη διαχείριση: Α. Λάρδος, διαχειριστής: παρών, παρών στο Δικαστήριο: Φ. Καρσεράς Η δήλωση κατατίθεται και σημειώνεται ως Τεκμ. Α στο σημερινό πρακτικό. Εφόσον ό,τι απομένει είναι η υλοποίηση των συμφωνηθέντων, για να καταχωριστούν οι τελικοί λογαριασμοί, ο χρόνος για την καταχώριση ων τελικών λογαριασμών επεκτείνεται μέχρι και την 17.05.2024. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν, να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30, και ο διαχειριστής να είναι παρών με την ίδια κλήση.

2. ΑΓΩΓΗ 315/2017 Για Ενάγοντα: Κ. Χ’Θεοδοσίου (κα), για Εναγόμενο: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ Ενόψει των δυσκολιών που υπάρχουν από την πλευρά του Ενάγοντος σχετικά με τη μαρτυρία (ηλικιωμένος Ενάγων και μάρτυρας), κατόπιν συζήτησης, οι πιθανότητες εξώδικης διευθέτησης είναι πλέον περισσότερες. Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 26.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Εναγόμενου.

3. ΠΑΡ/ΜΠΗ 51/2018 Για Απαιτήτρια: Β. Καραγιαννίδης για Ιωάννης Παπαζαχαρίας ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Ε. Κυριάκου (κα), ΔτΔ, εκτιμητές: απόντες Η παραπομπή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 04.07.2024 ώρα 08:30. Εάν υπάρξει ετοιμότητα νωρίτερα, να ζητηθεί.

4. ΑΓΩΓΗ 181/2019 Για Ενάγοντες: μη εμφάνιση με φυσική παρουσία (Γεώργιος Κ. Κωνσταντίνου ΔΕΠΕ), για Εναγόμενους: μη εμφάνιση με φυσική

παρουσία (Νίκος Δαμιανού & Συνεργάτες ΔΕΠΕ) Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 04.07.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 19.12.2023.

5. ΑΓΩΓΗ 949/2019 Για Ενάγουσα: Η. Ευθυμίου, για Εναγόμενη: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 10.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 10.02.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

6. ΑΓΩΓΗ 1077/2019 Για Ενάγοντα: Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενες 1 και 2: Π. Αγγελίδης & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 04.07.2024 ώρα 08:30. Συμπληρωματικές ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων σχετικά με τις εκθέσεις των εμπειρογνώμων, που για να βοηθηθεί το Δικαστήριο από τη μαρτυρία τους, θα πρέπει να ετοιμαστούν, να γίνουν εντός 60 ημερών από σήμερα, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των δύο πλευρών. Έξοδα στην πορεία.

7. ΑΓΩΓΗ 1119/2019 Για Ενάγουσα: Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Γιώργος Σ. Θεοχάρους ΔΕΠΕ Ο χρόνος καταχώρισης της γραπτής μαρτυρίας κάθε πλευράς επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία καταχώρισής της και θεωρείται εμπρόθεσμη. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

8. ΑΓΩΓΗ 1383/2019 Για Εναγόμενη/εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσα: Κ. Λιασίδης για Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ Εκδίδεται απόφαση υπέρ της εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσας (Εναγόμενης) και εναντίον των εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενων 1, 3 και 6, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφος 14(Α) της ένορκης δήλωσης, πλέον για τα έξοδα της αναταπαίτησης €1.115,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον νόμιμος τόκος ετησίως από την 02.12.2021 μέχρι εξόφλησης, πλέον τα έξοδα επιδόσεων των ειδοποιήσεων ανταπαίτησης. Η απαίτηση της εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσας (Εναγόμενης) εναντίον των εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενων 2, 4 και 5 δεν έχει επιδοθεί, και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών από την έγερσή της, παραμένει για έλεγχο της προώθησής της την 04.07.2024 ώρα 08:30. Η διαδικασία Τριτοδιαδίκου, αν και τέθηκε στον τίτλο της ανταπαίτησης της Εναγόμενης, αφορά σε απαίτηση της Εναγόμενης, εναντίον της οποίας η αγωγή απορρίφθηκε. Είχε ειδοποιηθεί ο δικηγόρος της Τριτοδιαδίκου, αλλά δεν υπήρξε κάποια εμφάνιση ή αίτημα για έξοδα. Ως εκ του αποτελέσματος, η απαίτηση της Εναγόμενης εναντίον της Τριτοδιαδίκου θα πρέπει να ακυρωθεί. Να ειδοποιηθεί ο δικηγόρος της Τριτοδιαδίκου για να τοποθετηθεί ως προς το θέμα των εξόδων, την 04.07.2024 ώρα 08:30.

9. ΑΓΩΓΗ 7/2020 Για Αιτήτρια: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Α.Χ. Παπαχαραλάμπους Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 18.05.2023 Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 04.07.2024 ώρα 08:30 (για τελευταία φορά).

10. ΑΓΩΓΗ 207/2020 Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κ. Μενοίκου (κα) Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 03.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην

πορεία.

11. ΑΓΩΓΗ 209/2020 Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κ. Μενοίκου (κα) Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 03.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

12. ΑΓΩΓΗ 287/2020 Για Ενάγουσα: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2: υπάρχει απόφαση, για Εναγόμενους 2 και 5: Κώστας Σατολιάς ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 3: Κλ. Νικολάου (κα) Ο Εναγόμενος 3, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι 2, 3, 5 να καταχωρίσουν τους δικούς τους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 04.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

13. ΑΓΩΓΗ 401/2020 Για την Ενάγουσα: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Η. Ηλιάδης Δικαστήριο: Ο λόγος που ζητήθηκε η φυσική παρουσία είναι γιατί δηλώθηκε στο Δικαστήριο η πρόθεση της πλευράς των Εναγόμενων να προσκομίσει μαρτυρία εμπειρογνώμονα, στον ονομαστικό κατάλογο, αλλά χωρίς να κατονομάζεται και χωρίς να αποκαλύπτονται σχετικά έγγραφα, αλλά δηλώνοντας πως δεν κατέχονται σχετικά έγγραφα. Ενόψει των σημερινών δηλώσεων (ότι τελικά δεν θα προσκομιστεί, προς το παρόν) και τα όσα αναφέρθηκαν, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 19.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης

εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

14. ΑΓΩΓΗ 765/2020 Για την Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ε. Αντωνίου (κα), Εναγόμενος: παρών Από όσα αναφέρθηκαν προκύπτει διαφωνία σχετικά με την αμοιβή της δικηγόρου, που είναι ζήτημα ουσιώδες, για να μπορεί να συνεχίσει να εκπροσωπεί τον Εναγόμενο. Άδεια δίδεται, στη δικηγόρο του Εναγόμενου να αποσυρθεί από την εκπροσώπησή του. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 04.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

15. ΑΓΩΓΗ 833/2020 Για Ενάγοντες: Ι. Κουκούνη (κα), για Εναγόμενο: Κ. Χ’ Λαμπρής για P. Kourides & Co LLC Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.10.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. (σημ.: οι Ενάγοντες θα ταξιδέψουν από το εξωτερικό για την υπόθεση. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 18.10.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία των Εναγόντων (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33

ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

16. ΔΙΑΧ. 27/2021 Για τη διαχείριση: Μ. Φοίβου για Ε. Ερωτοκρίτου ΔΕΠΕ, διαχειριστές: απόντες Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της εντός της προθεσμίας που προβλέπει το Κεφ.189, και μη καταχώρισης τόσο απογραφής όσο και λογαριασμών περιουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί, αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τον εν λόγω νόμο, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν ενδιάμεσοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1), εντός της ίδιας προθεσμίας. Οι διαχειριστές να είναι παρόντες με την ίδια κλήση.

17. ΔΙΑΧ. 33/2021 Για τη διαχείριση: διαχειριστής, διαχειριστής: παρών Όπως αναφέρθηκε, προχωρούν με την ολοκλήρωση της διαχείρισης, έχουν ραντεβού στο Κτηματολόγιο για την πώληση του ακινήτου, στην οποία έχουν συμφωνήσει, και στη συνέχεια θα καταχωριστούν τελικοί λογαριασμοί. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί και εάν αυτό δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί, να καταχωριστούν το αργότερο 3 ημέρες προηγουμένως. Ο διαχειριστής να είναι παρών με την ίδια κλήση.

18. ΔΙΑΧ. 35/2021 Για τη διαχείριση: Λ. Μαυρίκιος, διαχειρίστρια: απούσα Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της εντός της προθεσμίας που προβλέπει το Κεφ.189, και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί, αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να

υπάρξει συμμόρφωση με τον εν λόγω νόμο, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν ενδιάμεσοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1), εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα με την ίδια κλήση.

19. ΔΙΑΧ. 39/2021 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειρίστρια: απούσα Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της εντός της προθεσμίας που προβλέπει το Κεφ.189, και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας. Η ώρα είναι 12:26. Η διαχειρίστρια είναι απούσα, ενώ επιδόθηκε δεόντως σχετική ειδοποίηση, για να εμφανιστεί. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, που επί του παρόντος είναι αναγκαίο, για τον εξαναγκασμό της παρουσίας της διαχειρίστριας, για τους σκοπούς της διαχείρισης, το οποίο να μην εκτελεστεί. Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να ειδοποιηθεί η δικηγόρος δια της οποίας υποβλήθηκε η αίτηση διαχείρισης Μαριλένα Κάιζερ. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30.

20. ΔΙΑΧ. 47/2021 Για τη διαχείριση: Ε. Διαμέλα (κα) για Δ. Αϊπαυλίτη Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της εντός της προθεσμίας που προβλέπει το Κεφ.189, και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί, αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τον εν λόγω νόμο, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30. Λογαριασμοί περιουσίας να καταχωριστούν το αργότερο 3 ημέρες προηγουμένως.

21. ΔΙΑΧ. 49/2021 Για τη διαχείριση: Μ. Παναγιώτου (κα) για Ανδρέας Σάββα & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, διαχειριστής: απών Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της εντός της προθεσμίας που προβλέπει το Κεφ.189, και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί, αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τον εν λόγω νόμο, η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 04.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε

διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1), εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να είναι παρών, με την ίδια κλήση.

22. ΑΓΩΓΗ 81/2021 Για τον Ενάγοντα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για την Εναγόμενη: Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Στον φάκελο του Δικαστηρίου, δεν υπάρχουν οι καταχωρίσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί την 26.09.2023. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 04.07.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 26.09.2023, δηλαδή (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών.

23. ΑΓΩΓΗ 170/2021 Για Ενάγοντα: Αυρ. Κων/νου (κα), για Εναγόμενο: Ε. Λεμονιάτη Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2019 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων της ίδιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 04.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

24. ΑΓΩΓΗ 901/2021 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Argiro S. Charalambous LLC Οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφουν που θα αποκαλυφθούν να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 04.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Να εξεταστούν τα θέματα που τέθηκαν, ενόψει της ύπαρξης της επαλήθευσης.

25. ΑΓΩΓΗ 147/2022 IJ Για Ενάγουσα: Γιώργος Γ. Γιάγκου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους1

και 3: Κ. Μανώλης, για Εναγόμενο 2: δεν προωθείται Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι 1 και 3 να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 04.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

26. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 305/2022 IJ Για Αιτήτρια: Τ-Μ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: Μ. Πιερή (κα) Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, η ένσταση δεν μπορεί να επιτύχει, και έχοντας βεβαιώσει τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για την εγγραφή της υπό εξέταση διαιτητικής απόφασης, εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η εγγραφή της διαιτητικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο Α της αίτησης αναφορικά με την περιουσία του ανικάνου προσώπου στο βιβλίο αποφάσεων/διαταγμάτων που τηρείται στο Δικαστήριο. Η έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν συνιστά άδεια για εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης. Η εκτέλεση της απόφασης που θα έχει εγγραφεί στο βιβλίο αποφάσεων/διαταγμάτων του Δικαστηρίου με βάση το παρόν διάταγμα τελεί υπό τον όρο της χορήγησης άδειας εκτέλεσης από το Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης. Τα έξοδα της αίτησης, ακολουθώντας το αποτέλεσμα, επιδικάζονται υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον της περιουσίας του ανικάνου προσώπου, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

27. ΑΓΩΓΗ 555/2022 IJ Για Ενάγουσα. Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Εναγόμενο: Chrysses Demetriades & Co LLC Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

28. ΑΓΩΓΗ 557/2023 IJ Για Ενάγοντα: Soteroula Stavri–Socratous & Co LLC, για Εναγόμενη: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες

(διαχείριση & προγραμματισμός) την 04.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

29. ΑΓΩΓΗ 597/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ρ. Ροδοσθένους Αίτηση ημερομηνίας 24.01.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Ενόψει της καταχώρισης εμφάνισης, η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν στο τέλος της αγωγής.

30. ΑΓΩΓΗ 1119/2023 Για τον Αιτητή: Σ. Ζαννούπας, Καθ’ ης η αίτηση: παρούσα Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 15.12.2023 Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία περαιτέρω διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία 16.04.2024 ακυρώνεται.

31. ΑΓΩΓΗ 1193/2023 IJ Για Ενάγουσα: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενος: Α. Πολυδώρου Η Ενάγουσα αγόρασε από την Εναγόμενη δύο διαμερίσματα, των οποίων έλαβε την κατοχή, προ ετών, κατέβαλε €60.000,00 έναντι, αλλά ουδέποτε μεταβιβάστηκαν. Αξιώνουν την επιστροφή του ποσού αυτού ή τη μεταβίβαση των ακινήτων. Δεν υπάρχει εκτατεμένη διαφορά ως προς τα γεγονότα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις πληρωμές. Υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά την υπαιτιότητα. Οι Εναγόμενοι ισχυρίζονται πως τα ακίνητα πωλήθηκαν πλέον με πλειστηριασμό σε άλλα πρόσωπα και υπάρχει αδυναμία εκπλήρωσης. Η Ενάγουσα, όπως αναφέρουν οι Εναγόμενοι, είχε υπαιτιότητα, εφόσον δεν κατέθεσε τις συμβάσεις της στο Κτηματολόγιο, ενώ ουδεμία ζημιά υπέστη, κατέχοντας τα ακίνητα, εκδοχή που η Ενάγουσα αρνείται. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της υπόθεσης, την οικονομική αξία της, την πιθανή πολυπλοκότητα των νομικών κυρίως θεμάτων, που όμως δεν είναι μεγάλη, τον αριθμό των μαρτύρων, την έκταση της προφορικής μαρτυρίας η οποία μπορεί να απαιτηθεί, τη σημασία της απαίτησης για πρόσωπα τα οποία δεν είναι διάδικοι στη διαδικασία, τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται από τις δύο πλευρές δια των ερωτηματολογίων, καθώς και το σύνολο των γνωστών περιστάσεων, σε συνάρτηση με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κ.28.5, κρίνεται πως η υπόθεση θα πρέπει να ταξινομηθεί ως «συνήθ

εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδονται οδηγίες: Η υπόθεση να προχωρήσει ως συνήθης απαίτηση. Βάσει του Κ.30.2, η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συνεδρία διαχείρισης της υπόθεσης), την 04.07.2024 ώρα 08:30. Εκείνη την ημερομηνία, θα δοθούν οδηγίες για την επακόλουθη διεξαγωγή της διαδικασίας μέχρι τη δίκη. Να ακολουθηθεί ο Κ.30.3. Βάσει του Κ.31.4, κάθε διάδικος να προβεί σε γενική ένορκη αποκάλυψη εγγράφων το αργότερο 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης διαχείρισης. Διαταγή για έξοδα 28.03.2024: να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

5. Αγωγή 471/2016 Συμβατική διαφορά 29.03.2024 Συνεχιζόμενη Σ. Χ’Νεοφύτου (πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

6. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα ΧΧΧ Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

7. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Συνεχιζόμενη Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου

8. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 04.04.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νο