SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 02.04.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ. 13/2010 Για τη διαχείριση: Π. Ζαχαρία, διαχειριστής: απών Για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 03.07.2024 ώρα 08:30. Ο χρόνος καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας επεκτείνεται μέχρι τότε. Τυχόν ενέργειες ή και αίτηση για οδηγίες, μπορεί να υποβληθεί στο μεσοδιάστημα.

2. ΑΓΩΓΗ 2379/2015 Για τους Αιτητές: Β. Ιωάννου (κα) για Ζένιος Νικολάου ΔΕΠΕ Αίτηση Εναγόμενων 1 και 3 ημερομηνίας 13.03.2024 για επέκταση του χρόνου καταχώρισης Έφεσης Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επεκτείνεται ο χρόνος καταχώρισης Ειδοποίησης Έφεσης από τον διαχειριστή της περιουσίας του Εναγόμενου 3 στην τελική δικαστική απόφαση ημερομηνίας 02.02.2024 στην υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεση, για περίοδο 30 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, η οποία να ζητηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από σήμερα. Να ειδοποιηθεί για την έκδοση του διατάγματος και η πλευρά των Καθ’ ων η αίτηση/Εναγόντων, για να γνωρίζει σχετικά με την τελεσιδικία της απόφασης εναντίον της περιουσίας του Εναγόμενου 3. Η αίτηση του Εναγόμενου 1/Αιτητή είναι χωρίς υποστήριξη, αλλά και αντικείμενο, εφόσον έχει ήδη καταχωρίσει Έφεση, συνεπώς η δική του αίτηση απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα.

3. ΑΓΩΓΗ 605/2016 Για Ενάγοντα: Μ. Βασιλειάδης για Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Α. Μελάς, ΔτΔ Η αγωγή είναι ορισμένη για τελικές αγορεύσεις, ωστόσο, η πλευρά του Εναγόμενου δεν είναι έτοιμη και ζητά περαιτέρω χρόνο. Ενόψει του ότι ο χρόνος που ζητείται δεν είναι πολύς, και δεν υπάρχει ένσταση στο αίτημα, και θα διευκόλυνε τη διαδικασία να γίνονταν γραπτώς, και έχοντας υπόψη και το πρόγραμμα αποφάσεων του Δικαστηρίου, η αγωγή παραμένει για τελικές αγορεύσεις την 14.05.2024 ώρα 08:30.

4. ΑΓΩΓΗ 1043/2016 Για την Ενάγουσα: Σ. Σωκράτους (κα), για Εναγόμενο: Χ. Ζόππος για Ε. Νικολαΐδου (κα), Ενάγουσα: παρούσα Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό της Ακρόασης της την 19.04.2024 ώρα 09:30. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου. (σημ.: κάποια αίτηση για αναστολή της εκδίκασης δεν είναι ενώπιον του Δικαστηρίου, αλλά ούτε και δόθηκε άδεια για την καταχώριση τέτοιας αίτηση. Πέραν αυτού, συζητήθηκε σήμερα, πως ενδεχομένως να μην υπόκειται σε αναστολή η εκδίκαση της αγωγής για τον λόγο που προφορικά αναφέρθηκε. Η Ενάγουσα δεν παρέλειψε να εξεταστεί από ιατρό της επιλογής του Εναγόμενου. Εξετάστηκε, και δη σε ημερομηνία κοντά στο ατύχημα, και ο ιατρός της πλευράς του Εναγόμενου εξέδωσε πιστοποιητικό και υπάρχει έγγραφη μαρτυρία του, που αποκαλύφθηκε. Απλώς, κωλύεται προσωπικά να δώσει και δια ζώσης μαρτυρία, ζήτημα, όμως, που μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον περί Αποδείξεως Νόμο Κεφ.9 ή και με μαρτυρία ειδικής γνώμης επί των ιατρικών πιστοποιητικών που αποκαλύφθηκαν και της έκθεσης του ιατρού ΗΓ που δεν μπορεί να μαρτυρήσει, χωρίς υποβολή της Ενάγουσας σε νέα ιατρική/κλινική εξέταση σήμερα, με σημερινά δεδομένα, ιδίως εάν και εφόσον η ίδια δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, εκφράστηκαν προβληματισμοί από πλευράς Ενάγουσας σχετικά με το ενδεχόμενο νέας ιατρικής εξέτασης της Ενάγουσας σήμερα, σε σχέση με την τροπή ή την πορεία της υπόθεσής της. Σημειώνεται πως τα ορθοπεδικά ζητήματα είναι ανάμεσα σε διάφορα άλλα ιατρικά ζητήματα άλλων ειδικοτήτων. Επίσης, ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν περιορισμός των επιδίκων θεμάτων για τα ορθοπεδικά θέματα, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την παρουσίαση της ιατρικής μαρτυρίας του Εναγόμενου. Το ζήτημα με το κώλυμα του ιατρού ΗΓ ας επιλυθεί μέχρι/την 19.04.2024). Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

5. ΑΓΩΓΗ 1699/2016 Για Ενάγουσα: Στέλιος Στυλιανίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους 2 και 3: καμία εμφάνιση Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 04.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία (εκτός εάν έχουν εξαντληθεί).

6. ΕΦΕΣΗ 45/2017 Για Εφεσείουσα: Α. Πολυδώρου, για Εφεσίβλητο 1: Α. Κορακίδου (κα) με Κ. Χριστοφόρου (κα) για Aristi Korakidou-Makridou LLC Συνεχίστηκε η αντεξέταση του εκτιμητή της πλευράς του Εφεσίβλητου 1 και ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της μαρτυρίας. Η Έφεση παραμένει για τελικές αγορεύσεις την 14.06.2024 ώρα 08:30. Οι αγορεύσεις, εάν είναι εφικτό, να γίνουν γραπτώς και εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά. Έξοδα στην πορεία.

7. ΔΙΑΧ. 243/2017 Για τη διαχείριση: Κλ. Νικολάου (κα), διαχειρίστρια: παρούσα Έχουν καταχωριστεί ενδιάμεσοι λογαριασμοί, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν. Εν πάση περιπτώσει, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, όσα έχουν αναφερθεί (αναμένεται αλλαγή πολεοδομικής ζώνης, κ.λπ.), η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 02.04.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν τελικοί λογαριασμοί πριν από την 02.04.2025, να μείνει εκτός πινακίου η διαχείριση.

8. ΔΙΑΧ. 323/2017 Για τη διαχείριση: Κ. Χ’Λαμπρής, διαχειριστής: απών Δεν έγινε εφικτή η μεταφορά του ποσού στον λογαριασμό, λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης. Έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με τον κληρονόμο, που δεν επιτεύχθηκε. Η Διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 16.09.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν τελικοί λογαριασμοί, να μείνει εκτός πινακίου. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, αν ζητηθεί.

9. ΑΓΩΓΗ 417/2017 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ, διάδικοι: παρούσα μόνον η πλευρά της Ενάγουσας Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης

1. Με βάση τα επίδικα θέματα και λαμβάνοντας υπόψη τους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων, χωρίς περιορισμό, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται προς το παρόν τουλάχιστον 5 δικασίμους. Την 29.10.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας για την απαίτηση (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Υπό τις περιστάσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, και να δοθούν στην άλλη πλευρά. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

10. ΑΓΩΓΗ 33/2018 Για Ενάγουσα: Έμιλυ Α. Λεμονιάτη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: δεν προωθείται, για Εναγόμενη 2: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ Έχει ληφθεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία, ωστόσο την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις και δεν υπήρξε ανταπόκριση στις οδηγίες ημερομηνίας 28.09.2023 και έπειτα 21.12.2023, για να υπάρξει περιορισμός των επιδίκων θεμάτων. Η αγωγή θα πρέπει πλέον να οριστεί για Ακρόαση. Στο μεταξύ, η Εναγόμενη 2 θα πρέπει να δει εάν ο ιατρός που εξέτασε την Ενάγουσα, ΗΓ, θα είναι σε θέση να δώσει μαρτυρία στο Δικαστήριο, ή εάν θα υπάρξει κατάληξη στο ύψος των γενικών αποζημιώσεων επί ενδεχόμενης και πλήρους ευθύνης, ή εάν θα προχωρήσει με άλλες ενέργειες στο μεσοδιάστημα (βλ. αποτέλεσμα αγωγής 1043/2016 ανωτέρω). Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.11.2024 ώρα 10:30. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα και λαμβάνοντας υπόψη τους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων, χωρίς περιορισμό, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται προς το παρόν σε 6 δικασίμους. Την 29.11.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (τουλάχιστον 2 μαρτύρων) (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με

το Δικαστήριο τότε). Υπό τις περιστάσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

11. ΔΙΑΧ. 413/2018 Για τη διαχείριση: Στ. Ευθυβούλου (κα), διαχειριστής: παρών (ηλεκτρονικά) Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στους ενδιάμεσους λογαριασμούς, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 02.04.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, αν ζητηθεί.

12. ΑΓΩΓΗ 539/2019 Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: υπάρχει απόφαση, για Εναγόμενους 2, 4, 5: Π. Σιαηλή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 3: διακόπηκε Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 05.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 05.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.

2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

13. ΑΓΩΓΗ 1341/2019 Για Ενάγοντα: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 11.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία του Ενάγοντος (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

14. ΑΓΩΓΗ 583/2020 Για Ενάγουσα: προσωπικά (προτίθεται να εμφανιστεί το γραφείο Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ), για Εναγόμενους: Χρ. Σιμιλλίδης Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 16.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

15. ΑΓΩΓΗ 1397/2020 Για Αιτήτρια: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Α.Χ. Παπαχαραλάμπους, Καθ’ ου η αίτηση: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.10.2023 Ο καθ’ ου η αίτηση εμφανίζεται οικειοθελώς. Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται. Η αίτηση παραμένει για εξέταση/Οδηγίες την 14.05.2024 ώρα 08:30 (πιθανότητα εξώδικης διευθέτησης). Έξοδα στην πορεία. Ο καθ’ ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια κλήση.

16. ΑΓΩΓΗ 1429/2020 Για Αιτήτρια: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Α.Χ. Παπαχαραλάμπους Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.10.2023 Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 16.09.2024 ώρα 08:30.

17. ΕΦΕΣΗ 203/2021 Για Εφεσείουσα: Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη 1: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητο 2: Χριστιάνα Κωνσταντίνου ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητο 3: καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενο μέρος (Κτηματολόγιο): Χ. Καστανάς, ΔτΔ Ενόψει των προσπαθειών εξώδικης διευθέτησης που γίνονται, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ακροάσεων/αποφάσεων του Δικαστηρίου, το αίτημα για αναβολή της σημερινής ακρόασης εγκρίνεται, και η Έφεση παραμένει για Ακρόαση την 16.09.2024 ώρα 08:30. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

18. ΑΓΩΓΗ 1167/2021 Για Ενάγουσα: Χρ. Α. Κων/νου (κα) για Χριστιάνα Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χρ. Μενελάου για Χρίστος Μενελάου & Σία ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 05.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

19. ΑΓΩΓΗ 223/2022 IJ Για Ενάγουσα: Ο. Γιαβάσιη (κα) για Yiavashi Christofi LLC, για Εναγόμενο: Α. Πολυδώρου Της υπόθεσης υπάρχουν χρονικά παλαιότερες, που προηγούνται χρονικά να ακουστούν, λόγω της χρονικής τους σειράς. Σήμερα, όμως, με βάση το πρόγραμμα του Δικαστηρίου, θα μπορούσε να διατεθεί χρόνος για ακρόαση, εάν υπήρχε ετοιμότητα και από

τους διαδίκους/δικηγόρους, ενόψει και του ζητήματος ανάκτησης της κατοχής, που απασχολεί την υπόθεση. Υπήρξε σχετική ειδοποίηση από το Δικαστήριο, την 29.03.2024, της οποίας, όμως, δεν έλαβαν γνώση οι δικηγόροι, όπως αναφέρουν. Εφόσον εν πάση περιπτώσει δεν κατέστη εφικτό να ακουστεί η υπόθεση σήμερα, που υπήρχε διαθέσιμος χρόνος, με βάση το πρόγραμμα του Δικαστηρίου, ως έχει, η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση την 07.03.2025 ώρα 10:30.

20. ΑΓΩΓΗ 553/2023 IJ Για Αιτήτρια: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 20.03.2024 για έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που την υποστηρίζει, σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις των ΚΠΔ. Ικανοποιούμαι ότι, υπό όσα εκτίθενται, μπορεί να εκδοθεί το αιτούμενο ένταλμα. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής, ως η αίτηση. Τα έξοδα της αίτησης αυτής, που καθορίζονται στο ποσό των €235,00, πλέον Φ.Π.Α., είναι έξοδα εκτέλεσης.

21. ΔΙΑΧ. 89/2024 IJ Για τον Αιτητή: Γ. Σιαηλής Θα πρέπει να αναρτηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης τα τεκμήρια που αναφέρονται (αναρτήθηκε στη θέση τους ξανά η ΕΔ του διαχειριστή), και να γίνει συμπληρωματική ΕΔ, δια της οποίας να προσκομιστούν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 5 των οικείων διαδικαστικών κανονισμών, και το προσωρινό φοροαπαλλακτικό. Εάν δεν χρειάζεται προσωρινό φοροαπαλλακτικό, να αναφερθεί στην ΕΔ που θα προσκομιστεί. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 15.05.2024 ώρα 08:30.

22. ΑΓΩΓΗ 102/2024 IJ Για Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου Αίτηση ημερομηνίας 06.02.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Μέχρι την 05.04.2024, να καταχωριστεί κλητήριο ένταλμα/έκθεση απαίτηση, για την προσαρμογή της υπόθεσης στους ισχύοντες ΚΠΔ, και να καταβληθεί τυχόν διαφορά τελών. Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 08.04.2024 ώρα 08:30.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

5. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 26.04.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

6. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Ολοκληρώθηκε την 02.04.2024 Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου

7. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 04.04.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου