SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ.39/2012

Για Αιτήτρια: Ε & Κ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

2.      

ΑΓΩΓΗ 823/2014

Για Αιτητή: Μενοίκου (κα) για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Καθ’ ων η αίτηση 1, 2, 3: Δ. Κρονίδης για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ, Καθ’ ων η αίτηση: παρόντες

Αίτηση παρακοής ημερομηνίας 01.03.2024

Η αίτηση παραμένει για απάντηση στη παρακοή/εξέταση την 17.09.2024 ώρα 09:00. Στο μεσοδιάστημα, θα εξεταστούν ζητήματα που τέθηκαν από την πλευρά των Καθ’ ων η αίτηση (μερική συμμόρφωση για το 344 πριν από την αίτηση παρακοής, και αντικειμενική αδυναμία συμμόρφωσης με το 352, λόγος για τον οποίο θα γίνει αίτηση για παραμερισμό/διαφοροποίηση των διαταγμάτων). Οι καθ’ ων η αίτηση να μπορούν να είναι παρόντες, εάν/όταν χρειαστεί για τους σκοπούς της διαδικασίας.

3.      

ΑΓΩΓΗ 1535/2015

Για Αιτητές: Μ. Βασιλειάδης για Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 08.03.2024

Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 17.09.2024 ώρα 08:30.

4.      

ΑΓΩΓΗ 2131/2015

Για Ενάγοντες: Γ. Κουζαλής για G. Kouzalis LLC, για Εναγόμενη 1: Στ. Φλωράκη (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ

H ακρόαση συνεχίστηκε με τη μαρτυρία του ΜΥ1, που ολοκληρώθηκε. Η ακρόαση παραμένει για συνέχιση της ακρόασης την 08.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

5.      

ΑΓΩΓΗ 255/2016

Για Ενάγουσα: Κ. Χ’ Θεοδοσίου (κα) για Λ. Γεωργίου, για Εναγόμενη: Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2016 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων της ίδιας φύσης με την παρούσα, καθώς και σήμερα με τη συνέχιση της ακρόασης της αγωγής 2131/2015, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 17.04.2024 και την 18.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης. Τυχόν μάρτυρες που κλητεύθηκαν, να είναι παρόντες με τις ίδιες κλήσεις, κατά τις ημερομηνίες που θα ειδοποιηθούν από τον δικηγόρο τους, για τον σκοπό αυτό. Την 17.04.2024, να ακουστεί η Ενάγουσα, αν είναι εφικτό, να θέσει ένα υπόβαθρο, και την 18.04.2024 να ακουστεί ο ορθοπεδικός.

6.      

ΠΑΡ/ΜΠΗ 23/2017

Για Απαιτητή: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Απαλλοτριούσα Αρχή: ΔτΔ, εκτιμητές: απόντες

Δεν λήφθηκε επικοινωνία. Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης την 04.04.2024.

7.      

ΑΓΩΓΗ 109/2017

Για Ενάγοντες: Α. Ανθίμου (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Yiannakis K. Thoma Law Firm LLC

Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 15.05.2024 ώρα 08:30. Εάν υπάρχει ετοιμότητα νωρίτερα, να ζητηθεί.

8.      

ΑΓΩΓΗ 1109/2017

Για Ενάγουσα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: Κ. Σιαηλής, για Εναγόμενη 3: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 09.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

9.      

ΔΙΑΧ. 93/2018

Για τη διαχείριση: Σ. Σωκράτους (κα), διαχειρίστρια: παρούσα

Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 17.09.2024 ώρα 08:30. Τελικοί κι αν δεν είναι εφικτό ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Τυχόν αναγκαία συμπληρωματική απογραφή, μπορεί να μεσολαβήσει. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.

10.   

ΔΙΑΧ. 93/2019

Για τη διαχείριση: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ με Κ. Μαργαρώνης για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, διαχειριστές: απόντες, κληρονόμοι: απόντες

Αίτηση ημερομηνίας 25.10.2022 για πώληση ακινήτου

Μέχρι στιγμής (13:33), δεν έχει έρθει από το Πρωτοκολλητείο η ένορκης δήλωση σχετικά με την επίδοση. Έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας/εντοπισμού της, ανεπιτυχείς. Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο, μέχρι να προσκομιστεί. Στο μεταξύ, έχει εξεταστεί η αίτηση, και μόλις προσκομιστεί η ένορκη δήλωση σχετικά με την επίδοση, εφόσον είναι εντάξει, θα προχωρήσει ανάλογα η αίτηση, δεν εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα.

11.   

ΑΓΩΓΗ 1107/2019

Για Ενάγουσα: Giorgos Landas LLC, για Εναγόμενη 1: Κ. Μενοίκου (κα), για Εναγόμενη 2: υπάρχει απόφαση

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 15.02.2024, άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς επιφύλαξη. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

12.   

ΑΓΩΓΗ 249/2020

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο λόγω μη προώθησης. Όσον αφορά τους Εναγόμενους 1, καταχώρισαν εμφάνιση, αλλά δεν καταχώρισαν Έκθεση Υπεράσπισης. Δεν υποβλήθηκε αίτηση για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισής της. Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη για τους Εναγόμενους 1 την 03.06.2024 ώρα 08:30. Για τους Εναγόμενους 1 είναι συμπληρωμένα τα δικόγραφα, ωστόσο, λόγω της εκκρεμότητας με τα δικόγραφα σχετικά με την απαίτηση εναντίον των Εναγόμενων 1, παραμένει εκκρεμής η αγωγή και για τους Εναγόμενους 2. Να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

13.   

ΓΕΝ.ΑΙΤ.101/2020

Για Αιτητές: Κ. Μενοίκου (κα) για Δ. Παυλίδης, για Καθ’ ης η αίτηση: Μ. Εύζωνα (κα)

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 05.11.2021

Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες/εξέταση την 13.05.2024 ώρα 08:30.

14.   

ΑΓΩΓΗ 1121/2021

Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1, 2: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, Εναγόμενος 3: υπάρχει απόφαση

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

15.   

ΑΓΩΓΗ 1221/2021

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο λόγω μη προώθησης. Δεν καταχωρίστηκε έκθεση υπεράσπισης, ούτε αίτηση για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισής της. Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 03.06.2024 ώρα 08:30. Να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

16.   

ΑΓΩΓΗ 155/2022 IJ

Για Ενάγουσα: Ε. Καπφχάμερ (κα) για Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Θ. Χαραλάμπους (κα) για Α.Χ. Παπαχαραλάμπους

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 16.05.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχουν συμμορφωθεί οι Εναγόμενοι με τις υφιστάμενες οδηγίες. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων.

17.   

ΑΓΩΓΗ 325/2022 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 15.03.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 25.04.2024 ώρα 08:30.

18.   

ΠΑΡ/ΜΠΗ 33/2023 IJ

Για Απαιτήτρια: Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Ε. Κυριάκου (κα), ΔτΔ

Η υπόθεση παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 17.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

19.   

ΑΓΩΓΗ 35/2023 IJ

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 21.03.2024 για υποκατάστατη επίδοση

Α. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η υποκατάστατη επίδοση ως η παράγραφος Α της αίτησης.

Β. Ο χρόνος εμφάνισης του Εναγόμενου 3 στην αγωγή καθορίζεται στις 20 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης με τον καθορισμένο στο παρόν διάταγμα τρόπο.

Γ. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης του Εναγόμενου 3 να εμφανιστεί στην αγωγή κάθε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή που χρειάζεται επίδοση στον Εναγόμενο 3 θα θεωρείται πως έχει επιδοθεί δεόντως στον Εναγόμενο 3, εάν αναρτηθεί αντίγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. Πάφου, για περίοδο 5 συνεχών ημερών.

Δ. Τα έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία της αγωγής εναντίον του Εναγόμενου 3.

20.   

ΓΕΝ.ΑΙΤ.211/2023 IJ

Για Αιτήτρια: Π. Χατζηπαναγιώτου για Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, Καθ’ ων η αίτηση 1, 2, 3: παρόντες

Εκκρεμεί η πληρωμή ενός συμφωνημένου ποσού, για να αποσυρθεί η αίτηση. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 13.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Αιτήτριας.

21.   

ΑΓΩΓΗ 645/2023 IJ

Για Ενάγουσα: Ανδρέας Κουκούνης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 3 και 4: Κώστας Σατολιάς ΔΕΠΕ

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες αναφορικά με τους Εναγόμενους 3 και 4, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας, ενώ είναι ορισμένη και αντίστοιχη κλήση για οδηγίες των Εναγόμενων 3 και 4 αναφορικά με την ανταπαίτησή τους, την 04.04.2024. Η ημερομηνία 04.04.2024 ακυρώνεται. Εκκρεμεί η επίδοση για έναν εκ των εναγόμενων και η συμπλήρωση των δικογράφων για άλλο εκ των εναγόμενων ήταν μετά την καταχώριση της υφιστάμενης κλήσης για οδηγίες. Η κλήση για οδηγίες της Ενάγουσας αναφορικά με την απαίτηση φαίνεται να είναι πρόωρη, αν και όχι η κλήση για οδηγίες των Εναγόμενων 3 και 4 αναφορικά με την ανταπαίτηση. Η υπόθεση δεν είναι εν πάση περιπτώσει έτοιμη για οδηγίες προδικασίας, για όλους τους εναγόμενους, λόγω των προαναφερόμενων εκκρεμοτήτων. Η υπόθεση μένει εκτός πινακίου. Όταν θα συμπληρωθούν τα δικόγραφα για όλους τους Εναγόμενους, με την κλήση της Ενάγουσας για οδηγίες, το Δικαστήριο θα επιληφθεί και την κλήση των Εναγόμενων 3 και 4 για οδηγίες αναφορικά με την ανταπαίτησή τους.

22.   

ΑΓΩΓΗ 1141/2023 IJ

Για   Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ε. Ταλιώτου   (κα) για Έλενα   Γεωργίου Ταλιώτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χρ. Παναγιώτου (κα) για Michael Kyprianou & Co LLC

Αίτηση ημερομηνίας 23.10.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ενόψει της καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης της Εναγόμενης, η αίτηση απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν στο τέλος της αγωγής.

23.   

ΑΓΩΓΗ 4/2024 IJ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Για Αιτητή: Α. Αθανασίου

 

Αίτηση ημερομηνίας 03.04.2024 για ενδιάμεση θεραπεία

 

Για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί,

Νοουμένου ότι υπογραφεί εγγύηση από την ενόρκως δηλούσα Ολυμπιάδα Νερσεσυάν (ΑΔΤ Ελληνικής Δημοκρατίας ΑΝ 733523), εκ μέρους του Αιτητή, ύψους €10.000,00,

Α. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

Β. Το διάταγμα είναι προσωρινό και ισχύει καταρχάς μέχρι την εκδίκαση της αίτησης. Η Καθ’ ης η αίτηση μπορεί να εμφανιστεί στο Δικαστήριο κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί για επιστροφή το προσωρινό διάταγμα, για να δείξει τυχόν λόγο για τον οποίο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισής της, το εν λόγω διάταγμα δυνατόν να καταστεί απόλυτο, που σημαίνει πως θα ισχύει οριστικά μέχρι την τελική εκδίκαση της απαίτησης, η οποία θα καταχωριστεί.

Γ. Σε περίπτωση μη καταχώρισης του εντύπου απαίτησης εντός της προθεσμίας που θα δοθεί από το Δικαστήριο, το προσωρινό διάταγμα δυνατόν να παύσει να ισχύει.

Δ. Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για επιστροφή την 12.04.2024 ώρα 08:30. Έντυπο απαίτησης να καταχωριστεί να τότε.

Ε. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

 

24.   

ΔΙΑΧ.21/2024 IJ

Για Αιτητή: Μ. Μιλτιάδου

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια για επανασφράγιση, ως η αίτηση.

25.   

ΑΓΩΓΗ 31/2024 IJ

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Μ. Μιλτιάδου

Αίτηση για απόφαση ερήμην (παράλειψη εμφάνισης) ημερομηνίας 15.03.2024

Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης ως η παράγραφος 2 (α)(β)(γ)(δ).

26.   

ΕΦΕΣΗ 61/2024 IJ

Για Εφεσείοντα: Θ. Δρυμιώτη (κα) για Σιαηλής & Σιαηλή ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη: Κ. Πανάγος για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ

 

Βάσει της κοινής δήλωσης των δύο πλευρών, εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παραμερίζεται η Ειδοποίηση Πλειστηριασμού ΙΑ, ως η κοινή δήλωση των διαδίκων. Οι δηλώσεις των δύο πλευρών, με το περιεχόμενο που έχουν, καθίσταται κανόνας δικαστηρίου (rule of the court). Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Εφεσίβλητης και εναντίον του Εφεσείοντος, στο ποσό που συμφωνήθηκε, €1.115,00 πλέον Φ.Π.Α..

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

Δικηγόροι

1.        Αγωγή 1433/2015

Συμβατική διαφορά

05.04.2024

Συνεχιζόμενη

Α. Νεοφύτου

Αλ. Αλεξάνδρου

2.        Αγωγή 2131/2015

Συμβατική διαφορά (AP)

08.04.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Κουζαλης

Στ. Φλωράκη

3.        Αγωγή 2887/2015

Κοινόχρηστα

15.04.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Ζυμπουλάκη

Κ. Χιταρίδου

4.        Αγωγή 61/2016

Συμβατική διαφορά

19.04.2024

Συνεχιζόμενη

Ν. Καλλής

Ευφρ. Γεωργιάδου

5.        Αγωγή 523/2016

Πνευματικά Δικαιώματα

26.04.2024

Συνεχιζόμενη

Λ. Βραχίμης

Γ. Πιττάτζης

6.        Αγωγή 135/2021

Οχληρία

04.04.2024

Συνεχιζόμενη

Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν.

Ν. Κων/νου