SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.      

ΑΓΩΓΗ 2689/2009

Για Αιτητή: Γ. Θεοδοσίου για Χρ. Ανδρέου (κα)

Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος 2 της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

2.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ.27/2012

Για την Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

3.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ.31/2012

Για την Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

4.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ.49/2012

Για την Αιτήτρια: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

5.      

ΠΑΡ/ΜΠΗ 23/2017

Για Απαιτητή: Χρ. Κων/νου (κα) για G. Hadjineophytou & Co LLC, για Απαλλοτριούσα Αρχή: ΔτΔ, εκτιμητές: απόντες

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 31.05.2024 ώρα 10:30. Οι εκτιμητές να είναι παρόντες για σκοπούς ακρόασης. Έξοδα στην πορεία.

6.      

ΑΓΩΓΗ 1407/2018

Για Ενάγουσα: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, για Εναγόμενη: Chrysses Demetriades & Co LLC

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 06.12.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

7.      

ΔΙΑΧ. 93/2019

Για τη διαχείριση: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ με Κ. Μαργαρώνης για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, διαχειριστές: απόντες, κληρονόμοι: απόντες

Αίτηση ημερομηνίας 25.10.2022 για πώληση ακινήτου

Επειδή θα πρέπει να ελεγχθεί η ένορκη δήλωση σχετικά με την επίδοση της αίτησης, σύμφωνα με το διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης, για να μπορεί το Δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση του αιτούμενου διατάγματος (κατά τα λοιπά, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με την αίτηση), και μέχρι στιγμής (αναμένοντας από την 03.04.2024), δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου η ένορκη δήλωση επίδοσης, η αίτηση παραμένει για εξέταση την 18.04.2024 ώρα 08:30. Να γίνουν ενέργειες για να μπει στον φάκελο ή να προσκομιστεί.

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 18.09.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί, κι αν δεν είναι εφικτό, ενδιάμεσοι λογαριασμοί περιουσίας, να καταχωριστούν το αργότερο 4 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν τελικοί λογαριασμοί, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου.

8.      

ΑΓΩΓΗ 1207/2020

Για Ενάγοντα: Κ. Μανώλης, για Εναγόμενο: Λ. Λάμπρου (κα) για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

9.      

ΑΓΩΓΗ 135/2021

Για Ενάγουσα: Φ. Στεφάνου (κα) με Γ. Στεφάνου για Stefanou & Stefanou LLC, για Εναγόμενους: Ν. Κων/νου (κα) για Κώστας Μ. Κωνσταντίνου ΔΕΠΕ

Η ακρόαση της υπόθεσης είχε αρχίσει λόγω και της φύσης της (οχληρία από γαβγίσματα σκύλων), ενόψει και της ενημέρωσης πως επηρεάζεται από την οχληρία και ανήλικος που είναι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και λόγω της ουσιαστικής ετοιμότητας των δικηγόρων. Ολοκληρώθηκε η μαρτυρία του συζύγου της Ενάγουσας, που ήταν εκτενής. Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης και ολοκλήρωσή της όλη την εβδομάδα από 13.05.2024 έως 17.05.2024 ώρα 10:30 (λόγω μάρτυρα από το εξωτερικό). Έξοδα στην πορεία.

10.   

ΑΓΩΓΗ 989/2021

Για Ενάγουσα: Aristi Korakidou-Makridou LLC, για Εναγόμενους: Α. Χαραλάμπους

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Αντίστοιχα, κλήση για οδηγίες των Εναγόμενων αναφορικά με την ανταπαίτηση είναι ορισμένη την 16.05.2024. Επιλαμβάνομαι αμφότερων των κλήσεων και η ημερομηνία 16.05.2024 ακυρώνεται. Δίδονται οδηγίες κοινά για την απαίτηση και την ανταπαίτηση: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 18.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

11.   

ΑΓΩΓΗ 303/2022 IJ

Για Ενάγουσα: Κρ. Μαυρικίου (κα) για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Β. Ξενοφώντος Πρωτοπαπά

Ο χρόνος καταχώρισης των ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων / συνόψεων μαρτυρίας επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία καταχώρισής τους, και θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταχωρίσεις. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

12.   

ΑΓΩΓΗ 755/2022 IJ

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Π. Αγγελίδης & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 12.03.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 05.07.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 18.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

13.   

ΑΓΩΓΗ 40/2023 IJ

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου και υποκατάστατη επίδοση

Για τους λόγους που εξηγήθηκαν,

Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στους Εναγόμενους 1 και 2 επεκτείνεται μέχρι και σήμερα.

Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στους Εναγόμενους 1 και 2, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

Γ. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η υποκατάστατη επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής και των σχετικών προς επίδοση εγγράφων, με επίδοση Ειδοποίησης Τύπου 5Α, κατάλληλα διαμορφωμένης, με όλους τους ακόλουθους τρόπους:

(α) με συνηθισμένο ταχυδρομείο, σε κλειστό φάκελο, σε κάθε έναν από τους Εναγόμενους 1 και 2 ξεχωριστά, με την ένδειξη «προσωπικό/επείγον», στις ταχυδρομικές διευθύνσεις: (i) [], και (ii) [], και

(β) δια του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και της εφαρμογής «Messager» που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό της Εναγόμενης 2 στο «Facebook» στη διεύθυνση []

Δ. Ο χρόνος εμφάνισης των Εναγόμενων 1 και 2 στην αγωγή καθορίζεται στις 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής με όλους τους καθορισμένους τρόπους.

Ε. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης των Εναγόμενων 1 και 2 στη διαδικασία της αγωγής, το Δικαστήριο δυνατόν να εξετάσει την αγωγή στην απουσία τους, ενώ κάθε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή, που χρειάζεται επίδοση, μέχρι την περάτωσή της, θα θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί στους Εναγόμενους 1 και 2, εάν αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. Πάφου για περίοδο 5 συνεχών ημερών.

ΣΤ. Τα έξοδα επιφυλάσσονται, να ακολουθήσουν την πορεία της αγωγής εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2.

14.   

ΕΦΕΣΗ 175/2023 IJ

Για Εφεσείοντα: Πολύκαρπος Φιλίππου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη: Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η Έφεση παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 30.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

15.   

ΑΓΩΓΗ 265/2023 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Μαυρικίου (κα) για Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος

Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στην Εναγόμενη επεκτείνεται μέχρι και σήμερα.

Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στην Εναγόμενη, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

16.   

ΑΓΩΓΗ 267/2023 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Μαυρικίου (κα) για Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος

Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στην Εναγόμενη επεκτείνεται μέχρι και σήμερα.

Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στην Εναγόμενη, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

17.   

ΑΓΩΓΗ 281/2023 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Μαυρικίου (κα) για Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος

Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στην Εναγόμενη επεκτείνεται μέχρι και σήμερα.

Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στην Εναγόμενη, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

18.   

ΑΓΩΓΗ 285/2023 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Μαυρικίου (κα) για Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος

Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στον Εναγόμενο επεκτείνεται μέχρι και σήμερα.

Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στον Εναγόμενο, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

19.   

ΑΓΩΓΗ 795/2023 IJ

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ε. Λεμονιάτη (κα) για Έμιλυ Α. Λεμονιάτη ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 19.03.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου για το ποσό των €379,95, πλέον νόμιμος τόκος ετησίως μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα δικηγορικά έξοδα (μία επιστολή πριν την αγωγή, έξοδα αγωγής έξοδα αίτησης για έκδοση απόφασης) €362,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €39,00 έξοδα επιδόσεων (μίας επιστολής και αγωγής), πλέον νόμιμος τόκος ετησίως μέχρι εξόφλησης.

20.   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15/2024 IJ

Για την Αιτήτρια: Κ. Χιταρίδου (κα), για Έφορο: καμία εμφάνιση

Αίτηση για οδηγίες

Διαπιστώνεται ότι δεν παρίσταται ανάγκη να δοθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω ειδοποιήσεις. Η αίτηση εγκρίνεται και η κυρίως αίτηση ορίζεται αυθημερόν για ακρόαση.

Αίτηση για Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου

Οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης έχουν ελεγχθεί. Έχω μελετήσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που την υποστηρίζει. Λαμβανομένων υπόψη των όσων έχουν τεθεί ενώπιον μου, η Αιτήτρια Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης να δημοσιεύσει την παρούσα αίτηση. Έχω ικανοποιηθεί ότι η αίτηση καλύπτεται από τον νόμο και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, συνεπώς εγκρίνεται και η τροποποίηση επικυρώνεται, ως το Ειδικό Ψήφισμα ημερομηνίας 23.02.2023, που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της αίτησης.

Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 § 6 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Ο χρόνος συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15 ημέρες από τη σύνταξη του διατάγματος.

Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

Δικηγόροι

1.        Αγωγή 1433/2015

Συμβατική διαφορά

05.04.2024

Συνεχιζόμενη

Α. Νεοφύτου

Αλ. Αλεξάνδρου

2.        Αγωγή 2131/2015

Συμβατική διαφορά (AP)

08.04.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Κουζαλης

Στ. Φλωράκη

3.        Αγωγή 2887/2015

Κοινόχρηστα

15.04.2024

Συνεχιζόμενη

Γ. Ζυμπουλάκη

Κ. Χιταρίδου

4.        Αγωγή 61/2016

Συμβατική διαφορά

19.04.2024

Συνεχιζόμενη

Ν. Καλλής

Ευφρ. Γεωργιάδου

5.        Αγωγή 523/2016

Πνευματικά Δικαιώματα

26.04.2024

Συνεχιζόμενη

Λ. Βραχίμης

Γ. Πιττάτζης

6.        Αγωγή 135/2021

Οχληρία

13.05.2024

14.05.2024

15.05.2024

16.05.2024

17.05.2024

Συνεχιζόμενη

Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν.

Ν. Κων/νου