SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 05.04.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 843/2012 Για Αιτήτρια: Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 20.03.2024 για άδεια εκτέλεσης Η δικαστική απόφαση ημερομηνίας 15.05.2012 εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2 είναι επί του παρόντος εκτελεστή. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 17.05.2024 ώρα 08:30.

2. ΑΓΩΓΗ 1433/2015 Για εξ ανταπαιτήσεως Ενάγοντες: Α. Νεοφύτου (κα), για εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενο: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου, εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενος: παρών Η ακρόαση της αγωγής άρχισε με τη μαρτυρία του ΜΕ1, αλλά εκκρεμούσης της δίκης, επήλθε συμφωνία για διευθέτηση. (σημ.: δυστυχώς, λόγω της μη έγκαιρης εξέλιξης, χρειάστηκε να αναβληθεί η ακρόαση της αγωγής 1647/2016, λόγω αυτής της υπόθεσης). Βάσει των δηλώσεων που έγιναν, άδεια δίδεται, η ανταπαίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Στο σύνολό της η υπόθεση έχει περατωθεί.

3. ΑΓΩΓΗ 283/2016 Για Ενάγοντα: Χρ. Σάββα για G. Kouzalis LLC, για Εναγόμενη 1: Στ. Φλωράκη (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Η πλευρά του Ενάγοντος ανέφερε πως αναιρεί όλες τις προηγούμενες δηλώσεις προς το Δικαστήριο, δια των οποίων είχε εξασφαλίσει κατ’ επανάληψη αναβολή δίκης. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.05.2024 ώρα 10:30. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης. Ο Ενάγων, εάν θα προσκομίσει μαρτυρία, οφείλει να προβεί ο ίδιος στα ανάλογα διαβήματα.

4. ΑΓΩΓΗ 1647/2016 Για Ενάγοντα: Ε. Μαυρικίου (κα), για Εναγόμενη: Α. Αθανασίου για Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.09.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

5. ΑΓΩΓΗ 1871/2016 Για Ενάγοντες: Ε. Ερωτοκρίτου & Σία, για Εναγόμενο: Κ. Μενοίκου (κα) Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 05.06.2024 ώρα 08:30.

6. ΔΙΑΧ. 97/2019 Για τη διαχείριση: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ, διαχειρίστριες: απούσες Η παράλειψη καταχώρισης λογαριασμών σύμφωνα με τον νόμο και τις οδηγίες του Δικαστηρίου που δίδονται συνιστά παράλειψη που υπόκειται σε πρόστιμο, με βάση τα άρθρα 45(5)(6)(7) Κεφ. 189. Η εκκρεμότητα αγωγής εναντίον της/από την υπό διαχείριση περιουσία δεν συνιστά λόγο μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας γενικά. Η διαχείριση τίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο με σκοπό να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον νόμο. Μπορεί να επεκταθεί ο χρόνος καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας (π.χ. όταν εκκρεμεί αγωγή, αντί να είναι στους έξι μήνες, να είναι στους δώδεκα μήνες), αλλά όχι να αφαιρεθεί εντελώς ο προβλεπόμενος στον νόμο έλεγχος. Ο έλεγχος διενεργείται σε συνάρτηση και με τις υποχρεώσεις του διαχειριστή περιουσίας, να λαμβάνει τα ανάλογα διαβήματα, για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων της υπό διαχείριση περιουσίας, και προς όφελός της, περιλαμβανομένων τυχόν διαφορών για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές. Οι τελευταίοι λογαριασμοί περιουσίας καταχωρίστηκαν το 2022. Θα πρέπει να υπάρχει πιο λεπτομερής ενημέρωση για την αγωγή 307/2019 Ε.Δ. Πάφου, η οποία δεν αναφέρεται σε συμπληρωματική απογραφή, αλλά μόνο στους προηγούμενους ενδιάμεσους λογαριασμούς, και δεν βρίσκεται καταχωρισμένο αντίγραφό της στον φάκελο του Δικαστηρίου, αλλά και να εξηγείται, τι ενέργειες γίνονται από τις διαχειρίστριες για τη διευθέτηση της διαφοράς στην οποία αφορά η αγωγή 307/2019 Ε.Δ. Πάφου. Είχαν δοθεί κατ’ επανάληψη οδηγίες, και επέκταση χρόνου, για καταχώριση λογαριασμών περιουσίας, χωρίς όμως ανταπόκριση. Εκτός εάν καταχωριστούν λογαριασμοί περιουσίας που να έχουν εγκριθεί, μέχρι την 05.07.2024, οι διαχειρίστριες να εμφανιστούν στο Δικαστήριο κατά την 19.09.2024, και να δείξουν τυχόν λόγο γιατί να μην επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τον νόμο. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 19.09.2024 ώρα 08:30. Οι διαχειρίστριες να ειδοποιηθούν από τους δικηγόρους της διαχείρισης, προς το παρόν. Εάν/όταν υπάρξει συμμόρφωση με τις υφιστάμενες οδηγίες και τον νόμο, θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί επιπλέον χρόνος, λαμβάνοντας υπόψη την εκκρεμότητα αγωγής, ή και άλλες οδηγίες.

7. ΑΓΩΓΗ 1069/2021 Α Για Ενάγουσα: Κ. Λιασίδης για Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1, 2, 3: Σ. Χ’Νεοφύτου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 4: καμία εμφάνιση Βάσει της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, άδεια δίδεται, η αγωγή εναντίον των Εναγόμενων 3 και 4 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη και χωρίς έξοδα. Η αγωγή εκκρεμεί αναφορικά με τους Εναγόμενους 1 και 2. Οι αξιώσεις της Ενάγουσας εναντίον του Εναγόμενου 1 υπό τα σημεία (Δ) (Ε) (ΣΤ) της παραγράφου 35 της Έκθεσης Απαίτησής της αποσύρονται και απορρίπτονται χωρίς επιφύλαξη και χωρίς έξοδα. Οι αξιώσεις της Ενάγουσας εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2, υπό τα υπόλοιπα σημεία της παραγράφου 35 της Έκθεσης Απαίτησής της προωθούνται.

8. ΑΓΩΓΗ 1069/2021 Β Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Κ. Λιασίδης για Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2/Καθ’ ων η αίτηση: Σ. Χ’Νεοφύτου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για απόφαση ν. 1, 2 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της ΕΥ των Εναγόμενων 1 και 2 επεκτείνεται μέχρι και την 05.07.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 19.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

9. ΑΓΩΓΗ 1107/2021 Για Ενάγουσα: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 3: Σ. Ζαννούπας, για Εναγόμενο 2: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ Έγιναν ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων, ωστόσο εκκρεμεί το ζήτημα των λεπτομερειών που ζήτησε η πλευρά των Εναγόμενων 1 και 3, με τη χορήγηση των οποίων διαφωνεί η πλευρά της Ενάγουσας, θεωρώντας τες μη αναγκαίες, για τους σκοπούς της διαδικασίας, και ότι είναι λεπτομέρειες στη βάση δικογραφημένων ισχυρισμών των Εναγόμενων 1 και 3, όχι της Ενάγουσας. Σήμερα, ορίστηκε η υπόθεση για να ακουστεί το θέμα αυτό. Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται. Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν δια της απόφασης, αναλόγως της κατάληξης και των οδηγιών που θα χρειαστούν. Θα ενημερωθεί ανάλογα η πλευρά του Εναγόμενου 2. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Εναγόμενου 2.

10. ΑΓΩΓΗ 861/2022 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 27.03.2024 για υποκατάστατη επίδοση στον Εναγόμενο 1 Στο επιδοτήριο που έχει προσκομιστεί, δεν φαίνεται ανεπιτυχής κανονική επίδοση στον Εναγόμενο 1. Επίσης, χρειάζεται να εξηγηθεί καλύτερα, στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση, η έλλειψη δυνατότητας κανονικής επίδοσης στον Εναγόμενο 1, σε συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς και να εξηγηθεί γιατί, με τον προτεινόμενο τρόπο επίδοσης (καθώς και να αναφερθούν τυχόν άλλοι δυνατοί τρόποι επίδοσης), λογικά θα έρχονταν σε γνώση του Εναγόμενου 1 η αγωγή. Η αίτηση παραμένει για περαιτέρω εξέταση την 17.05.2024 ώρα 08:30. Δίδεται άδεια για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση, να καταχωριστεί μέχρι τότε.

11. ΑΓΩΓΗ 277/2023 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Μαυρικίου (κα) για Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 26.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στον Εναγόμενο επεκτείνεται μέχρι και σήμερα. Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στον Εναγόμενο, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

12. ΑΓΩΓΗ 441/2023 IJ Για Αιτητές: Σ. Δίγκα (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 05.03.2024 Η ώρα είναι 09:23. Ο Καθ’ ου η αίτηση είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης το οποίο προς το παρόν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εξέτασής του με βάση τον νόμο (Κεφ.6). Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο/εξέταση την 19.09.2024 ώρα 08:30. Όταν εκτελεστεί, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των αιτητών, να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία.

13. ΑΓΩΓΗ 451/2023 IJ Για Αιτητή: Α. Ζύμπηλος, για Καθ’ ων η αίτηση: Ν. Νεοφύτου, Καθ’ ου η αίτηση 1: απών, Καθ’ ου η αίτηση 2: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 21.11.2023 Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 2 ακυρώνεται. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1 να παραμείνει ανεκτέλεστο. Η αίτηση παραμένει για εξέταση/εξώδικη διευθέτηση την 12.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

14. ΑΓΩΓΗ 593/2023 IJ Για Ενάγοντα/Αιτητή: Σ. Κλεάνθους (κα), για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Ι. Κουκούνη (κα) Αίτηση ημερομηνίας 15.02.2024 για καταχώριση συμπληρωματικής ΕΔ Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται.

15. ΑΓΩΓΗ 1011/2023 IJ Για Αιτητή: Α. Ζύμπηλος, για Καθ’ ων η αίτηση: Ν. Νεοφύτου, Καθ’ ου η αίτηση 1: απών, Καθ’ ου η αίτηση 2: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 06.12.2023 Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1 να παραμείνει ανεκτέλεστο. Η αίτηση παραμένει για εξέταση/εξώδικη διευθέτηση την 12.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΓΕΝ.ΑΙΤ.41/2024 IJ Για Αιτητές: Κ. Χιταρίδου, για Καθ’ ου η αίτηση 1: καμία εμφάνιση, για Καθ’ ου η αίτηση 2 (Διευθυντής Κτηματολογίου): Ε. Κυριάκου (κα), ΔτΔ Η προθεσμία των 28 ημερών, για την υποβολή ένστασης, δεν έχει παρέλθει από την καταχώριση του σημειώματος εμφάνισης του Καθ’ ου η αίτηση 2 (22.03.2024). Η αίτηση παραμένει για ΑΔΟ την 17.05.2024 ώρα 08:30. Χωρίς έξοδα.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Ολοκληρώθηκε την 05.04.2024 Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 08.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

5. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 26.04.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

6. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου