SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 09.04.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΓΕΝ.ΑΙΤ.485/2011 Για Αιτήτρια: Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 29.03.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης.

2. ΓΕΝ.ΑΙΤ.501/2011 Για Αιτήτρια: Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 29.03.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης.

3. ΓΕΝ.ΑΙΤ.507/2011 Για Αιτήτρια: Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 29.03.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης.

4. ΑΓΩΓΗ 1411/2015 Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ε. Χ’Παναγή (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται.

5. ΑΓΩΓΗ 351/2016 ΑΓΩΓΗ 352/2016 ΑΓΩΓΗ 353/2016 Για Ενάγοντες: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ε. Χ’Παναγή (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Οι συνενωμένες αγωγές ορίζονται για ακρόαση την 18.09.2024 ώρα 10:30. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν. Έξοδα στην πορεία.

6. ΕΦΕΣΗ 311/2019 Για Εφεσείοντες: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη: Δημήτρης Ι. Ηλιάδης & Σία ΔΕΠΕ Η Έφεση παραμένει για Οδηγίες την 23.09.2024 ώρα 08:30. Δίδονται οδηγίες: να επιδοθεί η συμπληρωματική ένορκη δήλωση ημερομηνίας 23.01.2024 στην πλευρά των Εφεσειόντων. Τυχόν αίτηση για αντεξέταση, να υποβληθεί στο μεσοδιάστημα, και να εξηγεί τα σημεία/λόγους για τους οποίους η πλευρά των Εφεσειόντων θα ζητά την αντεξέταση. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εφεσειόντων.

7. ΑΓΩΓΗ 1187/2019 Για Ενάγουσα: Χάρης Κουφέτας & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Είχαν δοθεί οδηγίες την 03.02.2023 και την 09.01.2024, σε περίπτωση μη εξώδικης διευθέτησης, να δηλωθούν τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα, για περιορισμό των επιδίκων θεμάτων. Την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις. Ενόψει της μη ανταπόκρισης, το Δικαστήριο ενεργεί με βάση ό,τι έχει ενώπιον του. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.02.2025 ώρα 10:30. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 4 δικασίμους (δύο για την πλευρά του Ενάγοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα περιορισμού της ανάγκης μαρτυρίας από τους μάρτυρες 3 και 4 του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων του Ενάγοντος, και δύο για την πλευρά των Εναγόμενων). Την 12.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία του Ενάγοντος (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 καθαρές ημέρες πριν από τη δικάσιμο μαζί με όλα τα προς κατάθεση έγγραφα. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την

επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

8. ΑΓΩΓΗ 1455/2019 Για Ενάγουσα: Γ. Παπασάββα (κα), για Εναγόμενο: Σ. Βασιλείου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η Ενάγουσα ενάγει τον Εναγόμενο για λίβελλο επειδή, μετά την παραμονή του στο ξενοδοχείο της Ενάγουσας, έγραψε αρνητική κριτική/review στην ιστοσελίδα booking. Αξιώνει διατάγματα να σταματήσει ο Εναγόμενος να δυσφημίζει την Ενάγουσα και να αποκαταστήσει το όνομά της, καθώς και επαυξημένες / τιμωρητικές αποζημιώσεις. Την 08.06.2023, και έπειτα την 03.10.2023, και έπειτα την 09.01.2024, δόθηκαν οδηγίες προδικασίας, τις οποίες η Ενάγουσα δεν ακολούθησε, για την προώθηση της εκδίκασης της αγωγής της. Την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις. Η αγωγή παρέμεινε σήμερα για έλεγχο της προώθησής της, με οδηγίες, εάν θα προωθηθεί για εκδίκαση, να υπάρξει συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Δεν υπήρξε, αλλά ζητείται και πάλι απροσδιόριστος χρόνος, στη βάση γενικών ισχυρισμών (ενώ δόθηκε σχεδόν ένας χρόνος). Δίδεται ακόμα μία ευκαιρία προώθησης της αγωγής της Ενάγουσας, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετο αίτημα. Με βάση τον Κ.8 των περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικοί) Διαδικαστικών Κανονισμών του 2022, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το ιστορικό της υπόθεσης, δίδονται οδηγίες: η ακρόαση της υπόθεσης να διεξαχθεί αρχικά με γραπτή μαρτυρία, δια ενόρκων δηλώσεων. Η Ενάγουσα, εάν τελικά θα προωθήσει την αγωγή της, να καταχωρίσει τη γραπτή μαρτυρία της εντός 30 ημερών από σήμερα. Ακολούθως, η πλευρά του Εναγόμενου να καταχωρίσει τη δική της γραπτή μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.06.2024 ώρα 10:30, ημερομηνία που δεσμεύεται για την υπόθεση. Κατά την ημέρα και ώρα εκείνη, να είναι παρόντες στο Δικαστήριο οι ενόρκως δηλούντες, για τυχόν αναγκαία αντεξέταση επί συγκεκριμένων γεγονότων. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Εναγόμενου και εναντίον της Ενάγουσας.

9. ΑΓΩΓΗ 411/2020 Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: Ε. Λεμονιάτη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: αποσύρθηκε, για Εναγόμενους 3 και 4: υπάρχει απόφαση Η αγωγή, αναφορικά με τον Εναγόμενο 1, παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμού 11.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

10. ΑΓΩΓΗ 1379/2020 Για Ενάγοντα: Stefanou & Stefanou LLC, για Εναγόμενο: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 24.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

11. ΑΓΩΓΗ 523/2021 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η Ενάγουσα, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 23.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

12. ΠΑΡ/ΜΠΗ 9/2022 IJ Για Απαιτήτρια: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Ε. Κυριάκου (κα) για ΓΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 06.02.2025 ώρα 10:30. Οι εκτιμητές να είναι παρόντες για σκοπούς ακρόασης. Έξοδα στην πορεία.

13. ΑΓΩΓΗ 177/2022 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 28.03.2024 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει και έχω λάβει υπόψη όσα αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Υπό το φως της νομολογίας, περιλαμβανομένης πρόσφατης νομολογίας (π.χ. Glencore Energy UK Ltd v. Ιακωβίδη, Πολιτική Έφεση Ε210/2018, 27.11.2023, Σταύρου ν. Ηλιάδης, Πολιτική Έφεση Ε261/2015, 28.12.2023), δεν είναι ικανοποιητικά όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τις προσπάθειες επίδοσης στους Εναγόμενους, περιλαμβανομένης της υποκατάστατης επίδοσης, έχοντας υπόψη πως το κλητήριο ένταλμα δεν επιδόθηκε σε οποιονδήποτε εκ των Εναγόμενων, δεν προσκομίστηκε συγκεκριμένη μαρτυρία για τις προσπάθειες επίδοσης σε συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ παρήλθαν και δύο χρόνια από την καταχώριση της αγωγής. Η αίτηση παραμένει για περαιτέρω εξέταση την 23.05.2024 ώρα 08:30. Δίδεται άδεια για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, η οποία μπορεί να καταχωριστεί το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως.

14. ΑΓΩΓΗ 919/2022 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Δ. Χ’Σάββα Ανδρέου (κα) Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για απόφαση ν. 2 λόγω παράλειψης εμφάνισης Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης 2 ως 26(Α) της ένορκης δήλωσης, πλέον για τα έξοδα, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. (σημ.: Η απόφαση εκδίδεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Εναγόμενων 1 και 3)

15. ΑΓΩΓΗ 965/2022 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2 και 3/Καθ’ ων η αίτηση: Ε. Κ. Ευσταθίου Αίτηση ημερομηνίας 07.12.2023 για απόφαση ν. 2, 3, λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Εκτός εάν καταχωριστεί η Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι και την -05.07.2024, η Ενάγουσα να προχωρήσει με απόδειξη της απαίτησής της. Η αίτηση/αγωγή παραμένει για Απόδειξη την 23.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΑΓΩΓΗ 5/2023 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Παύλος Γ. Ευθυμίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Α & Α.Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 05.02.2024 για εκδίκαση προδικαστικής ένστασης [κατόπιν συζήτησης] Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ βλάβης. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον της Εναγόμενης/Καθ’ ης η αίτηση. Οι οδηγίες που δόθηκαν από το Ε.Δ. Πάφου την 09.01.2024, μετά την παραπομπή της υπόθεσης από το ειδικό Δικαστήριο, ήταν απλώς για τη διαμόρφωση των υφιστάμενων δικογράφων, ώστε να προσαρμοστούν στους ΚΠΔ, και να συνεχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης από το Ε.Δ. Πάφου. Η παραπομπή μιας υπόθεσης από το ένα Δικαστήριο στο άλλο δεν σημαίνει έναρξή της από την αρχή, δεν ακυρώνονται υφιστάμενες πράξεις. Δεν δόθηκαν οδηγίες για τροποποίηση των υφιστάμενων δικογράφων της παραπεμφθείσας υπόθεσης. Εάν χρειάζεται τροποποίηση του αρχικού δικογράφου οποιασδήποτε πλευράς, που είχε καταχωριστεί στο ειδικό Δικαστήριο, μπορεί να γίνει σχετική αίτηση, μετά την προσαρμογή. Όσον αφορά το θέμα του ονόματος της Εναγόμενης, που αρχικά ήταν Digipro Computer Consultants Ltd και αργότερα μετονομάστηκε σε Digipro

Education Ltd, ως συζητήθηκε σήμερα, εφόσον πρόκειται για απλή περιγραφή του ονόματος του ιδίου νομικού προσώπου (δεν αλλάζει η ταυτότητα του νομικού προσώπου), μπορεί, στη βάση του προφορικού αιτήματος της πλευράς της Ενάγουσας, να γίνει η διόρθωση, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Για σκοπούς τάξης του φακέλου της υπόθεσης, αντί διόρθωσης επί των υφιστάμενων δικογράφων, η πλευρά της Ενάγουσας να καταχωρίσει τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης, στην οποία να φαίνεται το ορθό όνομα της Εναγόμενης εταιρείας, εντός 20 ημερών από σήμερα. Εντός περαιτέρω 20 ημερών, να καταχωριστεί τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης (σημ.: μόνον στην έκταση που χρειάζεται και εκ της προσαρμογής στους ΚΠΔ και εκ της τροποποίησης στο δικόγραφο της Έκθεσης Απαίτησης). Τυχόν τροποποιημένη Απάντηση στην Υπεράσπιση, να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 7 ημερών. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 28.06.2024 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, ιδίως εάν υπάρχουν προδικαστικά θέματα ή χρειάζονται διορθώσεις σχετικές με τη διαδικασία ή τα δικόγραφα, ώστε να αποφεύγονται χειρισμοί που δημιουργούν ενδιάμεσες δίκες και έξοδα.

17. ΑΓΩΓΗ 299/2023 IJ Για Αιτήτρια: Χρήστος Χατζηλοΐζου ΔΕΠΕ Αίτηση έρευνας ημερομηνία 09.04.2024 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 23.09.2024 ώρα 08:30.

18. ΑΓΩΓΗ 355/2023 IJ Για Ενάγουσα: Κ.Ν. Μιχαήλ ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Ο χρόνος καταχώρισης της έγγραφης μαρτυρίας της Ενάγουσας επεκτείνεται μέχρι την 14.03.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος που δόθηκε για την καταχώριση της γραπτής μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόμενων, που αναγκαστικά θα παραταθεί. Ο χρόνος για την καταχώριση της γραπτής μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 15.04.2024. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 29.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

19. ΑΓΩΓΗ 357/2023 IJ Για Ενάγουσα: Κ.Ν. Μιχαήλ ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Ο χρόνος καταχώρισης της έγγραφης μαρτυρίας της Ενάγουσας επεκτείνεται μέχρι την 14.03.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος που δόθηκε για την καταχώριση της γραπτής μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόμενων, που αναγκαστικά θα παραταθεί. Ο χρόνος για την καταχώριση της

γραπτής μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 15.04.2024. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 29.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

20. ΑΓΩΓΗ 359/2023 IJ Για Ενάγουσα: Κ.Ν. Μιχαήλ ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Ο χρόνος καταχώρισης της έγγραφης μαρτυρίας της Ενάγουσας επεκτείνεται μέχρι την 14.03.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος που δόθηκε για την καταχώριση της γραπτής μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόμενων, που αναγκαστικά θα παραταθεί. Ο χρόνος για την καταχώριση της γραπτής μαρτυρίας της πλευράς των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 15.04.2024. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 29.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

21. ΑΓΩΓΗ 565/2023 IJ Για Αιτητή: Χρ. Σιαηλής, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 27.11.2023 – ένταλμα ημερομηνίας 09.01.2024 Η αίτηση παραμένει για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης/εξέταση την 22.05.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

22. ΑΓΩΓΗ 1133/2023 IJ Για Ενάγουσα: Έλενα Γεωργίου Ταλιώτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Constantinos Kalavas LLC Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 23.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

23. ΕΦΕΣΗ 5/2024 IJ Για Εφεσείοντα: Χ. Σιαηλής, για Εφεσίβλητη: Γ. Ζαχαρίου (κα) για Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία ΔΕΠΕ Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται. (πλειστηριασμός 09.05.2024)

24. ΕΦΕΣΗ 49/2024 IJ Για Εφεσείουσα: Κ. Πανάγος για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη 1: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητους 2 και 3: μη επιδοθείσα, για Κτηματολόγιο: καμία εμφάνιση Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινά διατάγματα ημερομηνίας 27.03.2024 Η αίτηση και τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν για εξέταση την 22.04.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διενέργεια της επίδοσης και στους Εφεσίβλητους 2 και 3. Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 26.04.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου