SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 12.04.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 1441/1999 Για την Αιτήτρια: Α. Ζύμπηλος Αίτηση ημερομηνίας 15.03.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα.

2. ΔΙΑΧ. 45/2007 Για τη διαχείριση: Ε. Πουλλά, διαχειρίστρια: απούσα Βάσει όσων έχουν αναφερθεί (είναι σε διαδικασία καταχώρισης των τελικών λογαριασμών), ο χρόνος για τους τελικούς λογαριασμούς επεκτείνεται μέχρι την 05.07.2024. Εάν δεν καταχωριστούν/εγκριθούν, η διαχείριση να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο την 26.09.2024 ώρα 08:30 και η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, αν ζητηθεί.

3. ΑΓΩΓΗ 1663/2015 Για τους Ενάγοντες: Γ. Κουζαλής για G. Kouzalis LLC, για την Εναγόμενη: Στ. Φλωράκη (κα) με Ρ. Δημητρίου (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης: Α. Εκδίδεται απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται πως οι Ενάγοντες, την 09.09.2015, τερμάτισαν νόμιμα τη σύμβαση πώλησης ημερομηνίας 16.09.2009 για το διαμέρισμα G003 στο Block «Gabriella», μέρος του έργου «Terra Divina» που άρχισε να ανεγείρεται στο τεμάχιο με αριθμό εγγραφής 0/5133, αρ. τεμαχίου 45, Φ./Σχ.51/48, στα Κούκλια, της Επαρχίας Πάφου. Β. Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων 1 και 2 και εναντίον της Εναγόμενης 1 για το ποσό των €19.020,28, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον για τα έξοδα της αγωγής, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

Γ. Οι υπόλοιπες αξιώσεις των Εναγόντων 1 και 2 εναντίον της Εναγόμενης 1 απορρίπτονται. Δ. Η ανταπαίτηση της Εναγόμενης 1 εναντίον των Εναγόντων 1 και 2 απορρίπτεται στο σύνολό της, με έξοδα υπέρ των Εναγόντων 1 και 2 και εναντίον της Εναγόμενης 1, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

4. ΑΓΩΓΗ 445/2017 Για Ενάγουσα: Ειρ. Θεοχάρους (κα) για Σωτήρης Αργυρού ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Ρ. Δημητρίου (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία (εκτός εάν έχουν εξαντληθεί). Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 15.10.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

5. ΑΓΩΓΗ 385/2019 Για Ενάγουσα: Δ. Καρακώστα (κα) για Ανδρέας Δημηριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μ. Παπαδημήτρη (κα) για Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 26.09.2024 ώρα 08:30. Εάν δεν επέλθει εξώδικη διευθέτηση, θα δοθούν οδηγίες ακρόασης τότε. Έξοδα στην πορεία.

6. ΑΓΩΓΗ 1175/2019 Για Ενάγοντα: μη φυσική παρουσία (Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης ΔΕΠΕ), για Εναγόμενο: μη φυσική παρουσία (Δρ. Κ.

Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ) Είχαν δοθεί οδηγίες την 06.10.2023 η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, οι οποίες επαναλήφθηκαν την 12.01.2024, για να γίνει μνεία και τυχόν δυνατός περιορισμός των επιδίκων θεμάτων και να δοθούν οδηγίες ακρόασης. Με την αγωγή του, ο Ενάγων ζητά αναγνωριστικές αποφάσεις σχετικά με το ύψος χρέους προς τον Εναγόμενο. Με βάση το άρθρο 36 § 1 (β)(γ) του περί Δικαστηρίων Νόμου 11/1960, εάν κάποια επιδικία αφορά σε μακρά εξέταση εγγράφων ή άλλη διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει στη δικαστική αίθουσα ή θα ήταν βολικότερο να γίνει από ειδικό ή και ζητήματα λογαριασμών (ανάλυση καταστάσεων και υπολογισμούς τόκων, κ.λπ.), υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής, ακόμα και χωρίς τη συναίνεση των διαδίκων, μέρους ή όλου της διαφοράς, σε διαιτησία. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 26.09.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που είχαν δοθεί την 06.10.2023 και την 12.01.2024. Να τοποθετηθούν αμφότερες οι πλευρές για τα ζητήματα που θεωρούν ότι πρέπει να εκδικάσει και να αποφασίσει το Δικαστήριο και ως προς τα λογιστικά θέματα, τι μαρτυρία θα παρέχουν, ως βάσεις στο Δικαστήριο, ή εάν θα ακολουθηθεί κάποια άλλη διαδικασία.

7. ΑΓΩΓΗ 817/2020 Για Ενάγουσες: L. Zambartas LLC, για Εναγόμενους: Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ Οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβούν στην καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, οι Ενάγουσες να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 26.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά θέματα, να τεθούν τότε. Τυχόν αίτηση για συνένωση να υποβληθεί μετά τους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων.

8. ΑΓΩΓΗ 1289/2020 Για Ενάγουσα: Ν. Νικολαΐδης για Κ.Ν. Νικολαΐδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Λ. Παπαλουκάς για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης ως οι παράγραφοι Α και Β της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον για τα δικηγορικά έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, πλέον ο Φ.Π.Α..

9. ΑΓΩΓΗ 239/2021 Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1, 3, 4, 5: Σ. Δίγκα (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 6: Σ. Δίγκα (κα) για Ευρ. Χαραλάμπους Η υπόθεση παρέμεινε για να διευκρινιστεί εάν υφίσταται προστατευτικό διάταγμα, όπως αναφέρθηκε στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων των Εναγόμενων 1, 3, 4, 5. Εκκρεμεί αίτηση για ακύρωση του ΠΣΑ και υπάρχει ασάφεια ως προς το τι ισχύει, ώστε να μην φαίνεται στο Δικαστήριο, επί του παρόντος, ότι δεν μπορεί να εκδικάσει την αγωγή, ιδίως για τους εγγυητές, εάν έχουν περιληφθεί σε κάποιο αμφισβητούμενο έστω ΠΣΑ, κ.λπ.. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.03.2025 ώρα 10:30. Σε περίπτωση που υπάρξει άλλη εξέλιξη σχετική με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, μπορεί να ζητηθεί ο φάκελος νωρίτερα. Έξοδα στην πορεία.

10. ΑΓΩΓΗ 755/2021 Για Ενάγουσα: Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Σιαηλής & Σιαηλή ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Τριτοδιάδικος να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 26.09.2024 ώρα 08:30. Τυχόν άλλα προδικαστικά θέματα, να έχουν τεθεί τότε. Έξοδα στην πορεία (σημ.: εντοπίστηκαν οι καταχωρίσεις της Ενάγουσας, του Ιουλίου του 2022, ακυρώθηκε η προηγούμενη διαταγή εξόδων βάσει της διευκρίνισης, συμβαίνει αυτό, όταν δίνονται ετεροχρονισμένα οδηγίες προδικασίας για διαφορετικούς διαδίκους).

11. ΑΓΩΓΗ 1173/2021 Για Ενάγουσα: Σ. Σοφοκλέους για Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μ. Μιχαηλίδης Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

12. ΑΓΩΓΗ 189/2022 IJ Για Ενάγουσα: καμία εμφάνιση (Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ), για Εναγόμενη 1: υπάρχει απόφαση, για Εναγόμενο2: Α. Χουβαρτάς, Ε. Λουκά Η αγωγή παρέμεινε για να προγραμματιστεί για ακρόαση, αφού γίνουν τυχόν παραδεκτά γεγονότα / έγγραφα και περιορισμός των επιδίκων θεμάτων/μαρτυρίας. Ζητήθηκε να

κατονομαστεί ο λογιστής του Εναγόμενου και να διευκρινιστεί η διαφορά επί λογιστικών θεμάτων, ή η ανάγκη να δοθούν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του λογιστή των Εναγόμενων ή αναδομημένης κατάστασης λογαριασμού. Δεν υπήρξε εμφάνιση από πλευράς Ενάγουσας. Ο δικηγόρος του Εναγόμενου 2 δεν ζήτησε απόρριψη της αγωγής, αλλά να παραμείνει η αγωγή για οδηγίες, για να διερευνηθεί το θέμα της προώθησης της αγωγής από την Ενάγουσα. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες/έλεγχο της προώθησής της την 17.05.2024 ώρα 08:30. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Εναγόμενου 2 και εναντίον της Ενάγουσας. Οι δικηγόροι της Ενάγουσας θα ειδοποιηθούν από το Δικαστήριο.

13. ΑΓΩΓΗ 197/2022 IJ Για Ενάγουσα: Χρήστος Χατζηλοΐζου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Λ. Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ Ο χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων των Εναγόμενων επεκτείνεται μέχρι και την 11.04.2024 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 26.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

14. ΑΓΩΓΗ 938/2022 IJ Για Ενάγουσα: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1, 3, 5, 7, 9: εμφανίζονται αυτοπροσώπως Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 31.05.2024 ώρα 09:00. Έξοδα στην πορεία.

15. ΑΓΩΓΗ 29/2023 IJ Για Ενάγοντες: Σωτήρης Αργυρού & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΑΓΩΓΗ 211/2023 IJ Για Ενάγουσα: Γιώργος Γ. Γιάγκου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Σάββα & Γεωργίου ΔΕΠΕ Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 26.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

17. ΕΦΕΣΗ 277/2023 IJ Για Εφεσείοντες: Στέλιος Στυλιανίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη: Law Chambers Nicos Papacleovoulou LLC, για Κτηματολόγιο: Ε. Κυριάκου (κα) για ΓΕ Η Έφεση παραμένει για Οδηγίες την 14.06.2024 ώρα 08:30. Η ένσταση του Κτηματολογίου, εάν θα καταχωριστεί, να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εφεσειόντων ή της Εφεσίβλητης.

18. ΑΓΩΓΗ 451/2023 IJ Για Αιτητή: Α. Ζύμπηλος, για Καθ’ ων η αίτηση: Ν. Νεοφύτου, Καθ’ ου η αίτηση 1: παρών, Καθ’ ου η αίτηση 2: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 21.11.2023 Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1 ακυρώνεται. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 2 έχει ήδη ακυρωθεί. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για την πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 με μηνιαίες δόσεις εκ €30,00 έκαστος, από την 01.06.2024 και ακολούθως την 1η έως και την 7η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €280,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €48,00 έξοδα επίδοσης. Τα έξοδα να πληρωθούν από τους Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 κατά ½ έκαστος, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με μηνιαίες δόσεις.

19. ΑΓΩΓΗ 1011/2023 IJ Για Αιτητή: Α. Ζύμπηλος, για Καθ’ ων η αίτηση: Ν. Νεοφύτου, Καθ’ ου η αίτηση 1: παρών, Καθ’ ου η αίτηση 2: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 06.12.2023 Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1 ακυρώνεται. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 2 έχει ήδη ακυρωθεί. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για την πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 με μηνιαίες δόσεις εκ €65,00 έκαστος, από την 01.06.2024 και ακολούθως την 1η έως και την 7η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €490,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €48,00 έξοδα επίδοσης. Τα έξοδα να πληρωθούν από τους Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 κατά ½ έκαστος, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με μηνιαίες δόσεις.

20. ΑΙΤΗΣΗ 4/2024 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Για την Αιτήτρια: Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για την Καθ’ ης η αίτηση: Λ. Σάββα (κα) για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 03.04.2024 καθίσταται απόλυτο, με την εξής διαμόρφωση: «Διάταγμα με το οποίο να απαγορεύεται στους Καθ’ ων η αίτηση και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους εκπροσώπους και/ή στους εντολοδόχους και/ή στους λειτουργούς και/ή υπαλλήλους αυτών και/ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, να προβούν σε εκποίηση και/ή πώληση μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, και/ή πώληση και/ή εκχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δυνάμει του Ν.9/65 του ακινήτου το οποίο βαρύνεται με την υποθήκη υπ’ αριθμό Υ1949/2004 του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου και το οποίο φέρει Αρ. Εγγραφής 0/46648, Φ/Σχ. 0/2-148-349/2, Τεμάχιο 1841, Διαμέρισμα αρ.5 στον 1ον όροφο, και το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Πάφου, στην Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου, της Επαρχίας Πάφου. Η ισχύς του εκδοθέντος Διατάγματος θα έχει διάρκεια μέχρι την εκδίκαση της Αγωγής ή διαζευκτικά την πλήρη και τελική εξέταση και απόφαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου, στην Αίτηση του Αιτητή υπ’ αριθμό Α.Ε.Α. 62/2024, και νοουμένου ότι το αργότερο μέχρι τις 31/12/24 τα σχετικά αποδεικτικά και φοροαπαλλακτικά σε σχέση με το ΣΑΠΑ, Δημοτικούς φόρους και Κτηματικούς φόρους/ τέλη/ χρεώσεις κατατεθούν από τους Αιτητές/Κατόχους ΠΩΕ στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Πάφου. Η διαδικασία εξέτασης της Αίτησης υπ’ αριθμό Α.Ε.Α. 62/2024 θα θεωρείται ως εκκρεμούσα μέχρι και την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί Αιτήσεων – Εφέσεων που τυχόν καταχωρηθούν από τα διάδικα μέρη.» Ο χρόνος για την καταχώριση του εντύπου απαίτησης επεκτείνεται μέχρι και την 12.06.2024 ώρα 12:00. Σε περίπτωση παράλειψης καταχώρισης του εντύπου απαίτησης, το παρόν διάταγμα παύει να ισχύει. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Η διαταγή για τα έξοδα ημερομηνίας 03.04.2024 ακυρώνεται.

21. ΓΕΝ.ΑΙΤ.39/2024 IJ Για Αιτητή: Λ. Βρυωνίδης για Λεόντιος Βρυωνίδης ΔΕΠΕ, για Κτηματολόγιο: καμία εμφάνιση (έχει σταλεί επιστολή), για πωλήτρια εταιρεία: καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενα πρόσωπα: καμία εμφάνιση Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις του Ν.81(Ι)/2011, ως

τροποποιήθηκε με τον Ν.132(Ι)/2023, και λαμβάνοντας υπόψη πως δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, ιδίως από την πωλήτρια εταιρεία. Τα δικαιώματα των τυχόν προγενέστερων ενυπόθηκων πιστωτών διαφυλάσσονται με το άρθρο 3Α, ως προστέθηκε με τον Ν.132(Ι)/2023, κατά τρόπο ώστε να μην είναι αναγκαία η προηγούμενη ειδοποίησή τους για την υπό εξέταση αίτηση. Νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για την κατάθεση της σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο, με βάση τα άρθρα 3 και 3Α, είναι δίκαιο και εύλογο να επιτραπεί η εκπρόθεσμη κατάθεση, του αντιγράφου της σύμβασης πώλησης, στο Κτηματολόγιο. Α. Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. Η κατάθεση να γίνει εντός 30 ημερών από τη σύνταξη των διαταγμάτων, η οποία να ζητηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από σήμερα. Η κατάθεση της σύμβασης πώλησης επιτρέπεται, με βάση τα διατάγματα αυτά, νοουμένου ότι, σύμφωνα με την κρίση του Κτηματολογίου, κατά τον χρόνο της κατάθεσης, πληρούνται όλες οι υπόλοιπες διατυπώσεις για την κατάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 3Α Ν.81(Ι)/2011.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 26.04.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου