SIGNUP
  LOGIN

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Κυκλοφόρησε ένα νέο σύγγραμμα (Μαΐου 2022)

του Σωτήρη Λιασίδη, Προέδρου Οικ. Δικαστηρίου

με τίτλο:

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 (Νομικές Αρχές - Επισκόπηση & Σύνοψη Νομολογίας)»

 ISBN 978-9925-7890-0-9

 

Μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια δικαίου και η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των κανόνων δικαίου και Oδηγιών που θεσπίζονται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ως είναι γνωστό οι κανόνες αυτοί είναι άμεσα εφαρμόσιμοι από τα Κράτη-Μέλη και υπερισχύουν οποιωνδήποτε εσωτερικών κανόνων δικαίου.  Αυτό υποδηλοί και η ένθεση στο Κυπριακό Σύνταγμα του άρθρου 1 Α.

 

Θεσμικά, η ερμηνεία και ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων αυτών εναποτίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο της Ε.Ε..  Η ερμηνεία νομικών κανόνων από το Δικαστήριο στα προδικαστικά ερωτήματα που στέλλονται από τα εθνικά Δικαστήρια αποτελεί το γνώμονα στη βάση του οποίου θα επιλυθεί μια διαφορά με διασυνοριακό χαρακτήρα. Συμβολή ανεκτίμητης αξίας προς την ερμηνεία των κανόνων δικαίου αποτελούν και οι γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις/προτάσεις των Γενικών Εισαγγελέων της Ε.Ε., οι οποίες δίδονται προς το Δικαστήριο της Ε.Ε. Από τη θέσπιση διάφορων Ε.Κ. με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις οικογενειακές σχέσεις, το ΔΕΕ – (πριν ΔΕΚ) – εξέδωσε αρκετές αποφάσεις που ερμηνεύουν διάφορες διατάξεις των Κανονισμών.  Το ίδιο ισχύει και για τους Γενικούς Εισαγγελείς της Ε.Ε..  Χονδρικά, η ερμηνεία που δίδεται από αυτά τα δύο θεσμικά όργανα αφορούν θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, στον εντοπισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, στον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου και στην αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων.

 

Στο πόνημα αυτό επιχειρείται η παράθεση – υπό τη μορφή επισκόπησης και σύνοψης – της πρόσφατης νομολογίας (των τελευταίων 12 χρόνων) του ΔΕΕ και αυτής της Γενικής Εισαγγελίας της Ε.Ε. που άπτεται θεμάτων, γενικότερα, του οικογενειακού θεσμού. Ειδικότερα γίνεται αναφορά συνολικά σε 298 αποφάσεις.  Η ύλη έχει διαχωριστεί σε 99 ενότητες/κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο καταπιάνεται με ένα ευρύτερο ξεχωριστό θέμα. Έτσι ο μελετητής του συγγράμματος θα ανεύρει την απάντηση στο ερώτημα που τον ενδιαφέρει κάτω από το καλυπτόμενο θέμα του κεφαλαίου. Περαιτέρω, τα κεφάλαια έχουν τεθεί κατά αλφαβητική σειρά, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει ευκολότερα το θέμα που τον ενδιαφέρει. Πολύτιμο εργαλείο στον μελετητή μπορεί να αποτελέσει και το περιεχόμενο των αποφάσεων όπου παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία της απόφασης, ταξινομημένες και αυτές κατά χρονολογική σειρά έκδοσής τους, κατά τρόπο που να διαφαίνεται η εξέλιξη της νομολογίας.

 

Το σύγγραμμα αποτελείται συνολικά από 500 σελίδες, η τιμή του είναι €55 και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τους δικηγορικούς συλλόγους.

 

Οι τόμοι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Ι, Τ.ΙΙ, Τ.ΙΙβ, ΙΙγ, Τ.ΙΙΙ, Τ.IV, τα συγγράμματα «Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου», «Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων», «Θέματα Οικογενειακού Δικαίου», «Πολιτική Συμβίωση», «Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου» Τ. 1 & T. 2, «Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας», «Διατάγματα στο Οικογενειακό Δίκαιο», «Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών», «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων»,  «Το Δίκαιο της Υιοθεσίας», «Προνομιακά Εντάλματα», «Αστικά Αδικήματα», το Ευρετήριο Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου 2010-2014 και τα Ευρετήρια Αποφάσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αστικές υποθέσεις 2010 μέχρι 2021 και το τριμηνιαίο περιοδικό «Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου» (49 τεύχη), του ίδιου συγγραφέα, διατίθενται και αυτά από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του

Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε από τη συγγραφική του ιστοσελίδα κάτω από τον τίτλο

«Νομικά Συγγράμματα», από το facebook page www.facebook.com/sotirisliasides