SIGNUP
  LOGIN

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Κυκλοφόρησε ένα νέο σύγγραμμα (Ιουλίου 2022)

του Σωτήρη Λιασίδη, Προέδρου Οικ. Δικαστηρίου

με τίτλο:

 

«ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ - ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 (Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

ISBN  978-9925-7890-1-6

 

Η πεμπτουσία του δικαστικού έργου συνίσταται στην επίλυση των διαφορών που τίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου μέσα από τις αποφάσεις και τα διατάγματα που εκδίδονται από τους δικαστές. Τα διατάγματα μπορεί  να έχουν το χαρακτήρα των τελικών (διηνεκών) ή των ενδιάμεσων (προσωρινών, παρεμπιπτόντων).

 

Τα παρεμπίπτοντα διατάγματα - σε αντίθεση με τα διηνεκή διατάγματα τα οποία εκδίδονται με σκοπό την τελική ρύθμιση των δικαιωμάτων των διαδίκων – εκδίδονται ενδιαμέσως, πριν την τελική δίκη και εκκρεμούσης της ουσίας της διαφοράς. Διαρκούν δε, για όσο χρόνο αναφέρεται στο ίδιο το διάταγμα ή σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπεράτωση της αγωγής.

 

Η σπουδαιότητα των παρεμπιπτόντων διαταγμάτων έγκειται αφ’ ενός στην άμεση έκδοσή τους (αν η σχετική αίτηση γίνει αποδεκτή και μάλιστα χωρίς να ειδοποιηθεί η άλλη πλευρά, «ex parte») και αφ’ ετέρου στη δραστικότητά τους, εφόσον δια μέσου αυτών διατάσσεται η τέλεση μιας πράξης (προστακτικά) ή η αποφυγή τέλεσης κάποιας πράξης ή ενέργειας (απαγορευτικά). Η εμβέλειά τους μπορεί να αφορά σε διάδικο ή ακόμα και σε μη διάδικο στη δικαστική διαδικασία.

 

Στο παρόν σύγγραμμα κατεβλήθη προσπάθεια για παράθεση όλης της σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου των τελευταίων 22 χρόνων επί του θέματος.  Γίνεται ειδικότερα παράθεση, υπό τη μορφή σύνοψης, των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε υπό μονομελή είτε πολυμελή σύνθεση. Συνάμα, απεικονίζεται η νομική ή οι νομικές αρχές που αναφύονται από κάθε απόφαση, καθώς επίσης - στην έκταση που κρίθηκε αναγκαίο – τίθενται κατά συνοπτικό τρόπο και τα γεγονότα που περιβάλλουν την υπόθεση.

 

Οι αποφάσεις έχουν ταξινομηθεί σε 263 κεφάλαια και περιλαμβάνουν σχεδόν όλο το φάσμα υποθέσεων αστικής δικαιοδοσίας. Τα κεφάλαια έχουν παρατεθεί κατά αλφαβητική σειρά, κατά τρόπο που να καθίσταται ευκολότερος ο εντοπισμός του θέματος που ενδιαφέρει τον μελετητή. Επίσης, οι αποφάσεις τίθενται κατά χρονολογική σειρά, ακριβώς για να φαίνεται η εξέλιξη της νομολογίας επί του συγκεκριμένου θέματος. Καλύπτουν δε, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων π.χ. την υποβολή της αίτησης, τη σύνταξη της ένορκης δήλωσης, τον τύπο της αίτησης ή ένστασης, το εγγυητήριο, τη δικαιοδοσία, κλπ.. Περαιτέρω, διαφυλάχθηκε και η προηγούμενη νομολογία αλλά και η τυχόν βιβλιογραφία η οποία απαντάται σε αποσπάσματα της σύνοψης των αποφάσεων, με τρόπο που ο αναγνώστης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος.

 

Το σύγγραμμα αποτελείται συνολικά από 612 σελίδες, είναι σκληρόδετο, η τιμή του είναι €80 και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Οι τόμοι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Ι, Τ.ΙΙ, Τ.ΙΙβ, ΙΙγ, Τ.ΙΙΙ, Τ.IV, τα συγγράμματα «Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου», «Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων», «Θέματα Οικογενειακού Δικαίου», «Πολιτική Συμβίωση», «Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου» Τ. 1 & T. 2, «Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας» (4 Τόμοι), «Διατάγματα στο Οικογενειακό Δίκαιο», «Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών», «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων»,  «Το Δίκαιο της Υιοθεσίας», «Προνομιακά Εντάλματα», «Αστικά Αδικήματα», «Ευρωπαϊκό Οικογενειακό Δίκαιο», το Ευρετήριο Επιθεώρησης Οικ. Δικαίου 2010-2014 και τα Ευρετήρια Αποφάσεων Αν. Δικ. – Αστικές υποθέσεις 2010 μέχρι 2021 και το τριμηνιαίο περιοδικό «Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου» (50 τεύχη), του ίδιου συγγραφέα, διατίθενται και αυτά από τους Δικ. Συλλόγους. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε από τη συγγραφική του ιστοσελίδα κάτω από τον τίτλο «Νομικά Συγγράμματα», από το facebookpagewww.facebook.com/sotirisliasides