SIGNUP
  LOGIN

Η προοδευτική αναβάθμιση του δικηγόρου, των συνθηκών άσκησης του λειτουργήματος και η σύνδεσή του με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτελεί σταθερό πυλώνα στο στρατηγικό πλάνο του ΠΔΣ που υλοποιεί το νυν ΔΣ. Η αγωνία και η ανησυχία όλων εδράζεται σε τεκμηριωμένη διεκδίκηση και συντονισμένες ενέργειες, οι οποίες ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που, κατά κοινή ομολογία, διαμορφώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Μέρος της ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει να συνδέει το πρακτικό, καθημερινό με το μελλοντικό της άσκησης της δικηγορίας, είναι και η διά βίου εκπαίδευση των μελών μας.

Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα καθώς ο δικηγόρος καλείται να προσαρμοστεί σε πολύπτυχες απαιτήσεις, ούτως ώστε να τοποθετείται με επάρκεια και ετοιμότητα στο πεδίο το οποίο δραστηριοποιείται κάθε φορά. Συνάμα, καθίσταται εκ των πραγμάτων και των εξελίξεων αναγκαίο εγχείρημα και ο ΠΔΣ καθηκόντως οφείλει να παρέχει στα μέλη του κάθε δυνατότητα και ευκαιρία, η οποία να λειτουργεί ενισχυτικά αλλά και στοχευμένα προς την επιμόρφωσή του, με βάση τις εκάστοτε συστάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών (Greco, Rule of Law, Moneyval κ.ά), οι οποίες δημιουργούν σημαντικές υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Οδηγία του ΠΔΣ προς τα μέλη του για τη δημιουργία πιστοποίησης των λειτουργών συμμόρφωσης σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ, και τον αξιόπιστο Διεθνή Οργανισμό Συμμόρφωσης (ICA - International Compliance Association), ως αποτέλεσμα των σχετικών εισηγήσεων και συστάσεων της Moneyval, που παρατίθενται στην τελευταία έκθεσή της (point 8.1.4 of the General Administrative service providers enhancements).

Οι δυο φορείς ΠΔΣ και ΣΕΛΚ, ως εποπτικές Αρχές, μέσα από τη διαχρονική συνεργασία τους, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της εξειδίκευσης και της ευθύνης των λειτουργών συμμόρφωσης, προέβησαν σε πολύμηνη έρευνα σε ευρωπαϊκό και διεθνές τοπίο και κατέληξαν στη δημιουργία της εν λόγω πιστοποίησης, προσαρμοσμένης στις εγχώριες ανάγκες και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου.
Να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός μελών μας, αποτείνονταν για την πιστοποίηση του λειτουργού συμμόρφωσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ως παροχέα της υποχρεωτικής πιστοποίησης για τους λειτουργούς συμμόρφωσης.

Στόχος, επομένως, είναι η ενίσχυση των γνώσεων, της κατάρτισης και της εμπειρογνωμοσύνης των λειτουργών συμμόρφωσης- δικηγόρων μελών μας, ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η δημιουργία του προγράμματος πιστοποίησης (ICA) τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρία του στις 18/07/2022 όπου τα Μέλη έτυχαν ενημέρωσης για τη συνολική υλοποίησή του. Ενώπιον του ΔΣ διασαφηνίστηκε, επίσης, ότι η εξέταση θα είναι υποχρεωτική καθώς θα συμβάλλει θετικά στις αξιολογήσεις της Moneyval. Στην ίδια συνεδρία εγκρίθηκε και το απαιτούμενο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για τους σκοπούς της εξέτασης. Επιπρόσθετα, διευκρινίστηκε ότι από την Οδηγία θα εξαιρείται μεγάλος αριθμός δικηγόρων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Στη συνέχεια, η Οδηγία έτυχε της έγκρισης της πλειοψηφίας των Μελών του ΔΣ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτως ώστε να διαβιβαστεί στα μέλη του ΠΔΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη εβδομάδα της ανακοίνωσης, έχει εγγραφεί σημαντικός αριθμός δικηγόρων για την πιστοποίηση ICA, για την εξεταστική περίοδο Απριλίου 2023.

Όσον αφορά την εισήγηση για τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και διενέργειας της εξέτασης του β’ κύκλου και στην ελληνική γλώσσα, έχει τεθεί μεταξύ των προτεραιοτήτων από τον Πρόεδρο δρα Χρίστο Κληρίδη, και σύντομα θα δοθεί νεότερη ενημέρωση για τις ανάλογες ενέργειες.

Παράλληλα, είναι δεδομένη η επιμονή και η θέλησή μας ως ΔΣ για να διαχειριστούμε ενδεχόμενες δυσκολίες, όπως εξάλλου έχει συμβεί και συμβαίνει σε κάθε νέα τομή και μεταρρύθμιση. Στόχευση είναι συνεπώς να συνεχίσει η εφαρμογή της Οδηγίας με περιθώρια αξιολόγησης και βελτίωσης.

Δρώντας συνεπώς στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για βελτίωση της συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο και για συνεχή επιμόρφωση των λειτουργών συμμόρφωσης, θα συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα και ζητήματα που ενδυναμώνουν την προσαρμοστικότητα των μελών μας στο νέο περιβάλλον εργασίας.

Γι’ αυτό τον λόγο η συνεργασία όλης της δικηγορικής οικογένειας καθίσταται ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας και προόδου όλων.
Η πρόκληση των αναγκαίων αλλαγών είναι χρησιμότερο να προσεγγίζεται σε συνάρτηση με το μέλλον και τα νέα δεδομένα στα οποία πρέπει να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ασφάλεια.

Για την Οδηγία πατήστε ΕΔΩ