SIGNUP
  LOGIN

Ο ΠΔΣ ενημερώνει τα Μέλη του ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων που επέφερε ο τρόπος εφαρμογής του νέου Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, και στo πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επανειλημμένες συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών Εταιρειών και Εμπιστευμάτων, συσκέψεις με την Έφορο Εταιρειών στην οποία στάλθηκαν επίσης αριθμός επιστολών, συσκέψεις και συνεννόηση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως ο ΣΕΛΚ, CIBA, CIFA και STEP με τους οποίους από κοινού προβαίνουμε σε ενέργειες και παραστάσεις προς όλους τους αρμόδιους ή/και άλλους πολιτειακούς φορείς, απαιτώντας την επίλυση του εν λόγω σοβαρότατου ζητήματος για το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη ο ιδιωτικός τομέας.

Καταρχάς, τονίζουμε ότι ως ΠΔΣ υποστηρίζουμε σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και την πιστή τήρηση των σχετικών προνοιών, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια που προνοείται από την Οδηγία για τους τελικούς ιδιοκτήτες νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στη Δημοκρατία.

Εν τούτοις, λυπούμαστε να παρατηρήσουμε, ότι πρόσφατες ενέργειες των αρμόδιων αρχών και οι σχετικές πρακτικές και οδηγίες έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα καθιστώντας τη συμμόρφωση ουσιαστικά αδύνατη.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για καταχώριση των στοιχείων με την αρχική Οδηγία ημερ. 14/11/2023, ήτοι μέχρι την 31/12/2023, μετά από έντονες παραστάσεις παρατάθηκαν μέχρι τις 29/2/2024 με έκδοση νέας Οδηγίας ημερ. 15/12/2023. Στη συνέχεια όμως, διαφάνηκε ότι η παράταση δεν είχε οριζόντια εφαρμογή αλλά αντιθέτως ίσχυε μόνο για κάποιες κατηγορίες εταιρειών. Αποτέλεσμα τούτου, μεγάλος αριθμός εταιρειών και οι διευθυντές και γραμματείς τους που δεν είχαν ενημερωθεί για την εν λόγω εξαίρεση, να καλούνται αδικαιολόγητα από την 1/1/2024 να καταβάλουν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το σύστημα προστίμων είναι αυτοματοποιημένο, δηλαδή επιβάλλει αυτόματα και κατά συνέπεια παράνομα χρηματική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν έγινε καταχώριση στο ενδιάμεσο σύστημα μέχρι 13/11/2023, ή εκεί που έγινε αρχική καταχώριση, η οποία δεν καταλήγει σε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να εξεταστούν οι λόγοι της «μη συμμόρφωσης».

Επίσης, επιβάλλεται πρόστιμο στους αξιωματούχους, το οποίο κατά την άποψη μας είναι παράνομο εφόσον δεν δόθηκε δικαίωμα ακρόασης. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΚΔΠ112/2021 κανονισμός 4(3) «Νοείται ότι αξιωματούχος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας δεν θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους του.»

Τα χιλιάδες ευρώ πρόστιμα έχουν, επίσης, επιβληθεί αδικαιολόγητα συνεπεία, μεταξύ άλλων, της ανεπάρκειας του νέου συστήματος να υποστηρίξει την καταχώριση στο νέο Μητρώο αφού σε αρκετές περιπτώσεις δεν λειτουργούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως επίσης λόγω καθυστερημένης διεκπεραίωσης αλλαγών σε αξιωματούχους εταιρειών με αποτέλεσμα οι νέοι διευθυντές να μην έχουν πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι παραιτηθέντες διευθυντές να μην έχουν δικαίωμα να καταχωρίσουν τα στοιχεία, ή και λόγω λανθασμένης ερμηνείας των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντελώς, ακατανόητο και παράνομο θεωρούμε επίσης το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του νέου Μητρώου δεν επιτρέπει την εκπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων, αν δεν πληρωθεί προηγουμένως το πρόστιμο που άρχισε να επιβάλλεται από την 1/1/2024. Αποτέλεσμα τούτου, όσες εταιρείες αδυνατούν να καταβάλουν άμεσα το πρόστιμο δεν μπορούν να συμμορφωθούν υποβάλλοντας τα στοιχεία, και παράλληλα συνεχίζει να τους επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Τέλος, δεν μπορούμε να μην καταγράψουμε το γεγονός ότι χιλιάδες απλών συμπολιτών μας, οι οποίοι διατηρούν εταιρείες για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού δεν έλαβαν γνώση για την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα προ του χάσματος της οικονομικής καταστροφής, αφού τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φτάνουν τις €20.000 για την εταιρεία και άλλα τόσα για κάθε διευθυντή και γραμματέα.

Τα ανωτέρω, όπως και άλλα πολλά, έχουν τεθεί ενώπιον των αρμοδίων τους οποίους καλούμε να δώσουν λύση στα πιο πάνω ζητήματα, τα οποία είναι καταστροφικά για τους ντόπιους επιχειρηματίες αλλά και τον τομέα υπηρεσιών.

Για την κοινή επιστολή ΣΕΛΚ, ΠΔΣ, ΚΕΒΕ, STEP Cyprus, Cyprus Fiduciary Association CIBA πατήστε ΕΔΩ